• Anasayfa
  • |
  • Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile 8/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nin İdare tarafından belgelendirilen gemileri düzenleyen Geçici 3 üncü Maddesinde değişiklik yapılmış olup özetle;

-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (24.03.2020) önce, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapılacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabilmesine ilişkin kuralına uygun olarak, yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden Yetkilendirilmiş Üyeler  tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmayacağı ve bu yolcu gemileri arasında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar  tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından ilave gerekler isteneceği,

-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl sonra (24.03.2023)  Yetkilendirilmiş Kuruluş  tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorunda olacağı,

hususları hüküm altına alınmıştır. 

Söz konusu değişiklik , Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Teknik/Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz rica ederim.

 

349_1060_1658_001.pdf