Üye Aidat İşlemleri

ÜYE AİDAT ÖDEME İŞLEMLERİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 ve 25’ inci Maddeleri ile 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödemesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8'inci maddelerinde yıllık aidat ve munzam aidatın ödenmesi ile ilgili usul, tarife ve ödeme zamanı düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yıllık aidatlar Odalarca firmaların öz sermayelerine göre belirlenen derece ve tarifelere göre hesaplanmakta olup, yıllık aidat ve munzam aidat her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir. Resmi tatil günleri süreye dâhildir ancak sürenin son günü resmi tatil gününe gelmesi durumunda tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde ödeme süresi biter.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT : 

5174 sayılı Kanunun 24’üncü, yönetmeliğin 5. Maddesinde; “ Üyenin Oda veya Borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler Oda veya Borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.”

Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları; 

- Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. 

- On altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. 

- Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle Oda veya Borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır. 

- Birden fazla Odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.​

KAYIT VE YILLIK AİDAT ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız… 

MUNZAM AİDAT : 

Munzam aidat, 5174 sayılı Kanunun 25’inci, Yönetmeliğin 6. Maddesinde; “ Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.” 

Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
Gerçek kişi sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı ifadesinden; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'ndeki Tablo II Gelir Bildirimi Bölümü, 17 no.lu satırdaki "Ticari Kazançlar" toplamı, 

Tüzel Kişi sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen "Ticari Bilanço Karı" ifadesinden de; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, Tablo V Kazanç ve Matrah Bildirimi Bölümü 29 no.lu satırdaki "Ticari Bilanço Karı" toplamının anlaşılması gerekmektedir. 

 Yukarıda belirtilen satırdaki toplam tutar matrah kabul edilerek, binde beş oranı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağ Munzam aidat olarak tahsil edilmektedir. 

Munzam aidat miktarları;​

- Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecektir 

- Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. 

- Birden fazla Odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili Odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla Odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır. ​

MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRETİ İçin Lütfen Tıklayınız…