• Anasayfa
  • |
  • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7226)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7226)

26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı tarafından "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Söz Konusu Kanunda sektörümüzü ilgilendiren maddelerde özetle;

- 06.06.1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak;

Mezkur madde kapsamındaki bildirim yükümlülüğünün elektronik ortamda  da  yerine getirebilmesini düzelenmekte olup, bildirimin elektronik ortamda yapılması durumunda diğer bildirim usulü olan muhtar onay şartının aranmaması ve genel kolluk tarafından bu kapsamdaki bildirimlerin muhtarlar ile paylaşılması hüküm altına alınarak muhtarlarında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

-02.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak;

Kamu taşınmazları üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan turizm yatırımcıları lehine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tapuda irtifak hakkı tesis edilmektedir.

Adına belirtilen amaçla kesin tahsis yapılan ve lehine irtifak hakkı tesis edilen yatırımcının kesin tahsise ve irtifak hakkına ilişkin Devlete karşı olan yükümlülüklerini zamanında veya gereği gibi yerine getirmemesi ya da izinsiz veya aykırı işlem yapmaları gibi durumlarda; 2634 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine, kesin tahsis koşullarına veya irtifak hakkına ilişkin resmi senette (sözleşmede) yer alan hükümlere göre kesin tahsisin idari yoldan iptal edilmesi neticesinde, irtifak hakkının dayanağı olan kesin tahsis işlemi ortadan kalktığı için irtifak hakkının da rızaen; mümkün olmaması halinde ise dava açılarak mahkeme kararı gereğince iptal ve tapudan terkin edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bu terkin işlemine ilişkin dava süreci uzun yıllar sürebildiğinden, taşınmazın uzun süre kullanılamaması, atıl kalması ve ekonomiye kazandınlamaması gibi olumsuz durumlar meydana gelmektedir. Bu nedenle, madde ile 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak; söz konusu terkin işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklann basit yargılama usulüne tabi olması amaçlanmaktadır.

Aynca, Kültür ve Turizm Bakanlığının tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazlann üzerinde yatınmcılar lehine tesis edilen irtifak haklanmn terkin edilmesi işlemlerinin, belediye encümeni veya il idare kurulu onayın aranmayarak Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile yapılması düzenlenmektedir.

-02.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinde değişiklik yapılarak;

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planlan ve turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için; bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirmelerine ilişkin usul ve esaslann belirlenmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır.

- 09.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak;

Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak;

İşverenler işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2019 yılına kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmıştır. Madde ile, 5510 sayılı Kanununa geçici 80 nci madde eklenerek; 2020 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020 yılının tamamında, sektör ayrımı yapılmaksızın , finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

-05.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Kanunun 52 nci maddesinde değişiklik yapılarak;

Birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "01.04.2020" ibaresi "01.01.2021" şeklinde süre uzatımı yapılmıştır.

22.01.2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici madde konularak;

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı ve Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaması amaçlanmaktadır.

Bahse konu Kanunun tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodası.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

371_1072_1662_001.pdf