• Anasayfa
  • |
  • YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞITLI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HK.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞITLI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HK.

5597 Sayılı “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5597 Sayılı Kanunun 1. maddesi aşağıdaki şekilde olup, yürürlüğe 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren girecektir. “Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişilerdir. (3) Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz. (4) Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler. (5) Bu Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmaz. (6) Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (7) Bu madde uyarınca alınan harçlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır.” Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri