• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (No : 5449)

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (No : 5449)

5449 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar" 20.04.2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Karar ; yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve/veya işletilmesine yönelik olarak Türkiye'de yerleşik işbirliği kuruluşlarına ve kullanıcılara sağlanacak desteklere ilişkin hükümleri  kapsamakta olup,  ihracatçılarımızın uluslararası dağıtım ve tedarik zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek üzere yurtdışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Karara göre, Destekten "İşbirliği Kuruluşları" ile "Kullanıcılar" yararlanacaktır.

İş birliği kuruluşları tarafından Bakanlıkça destek kapsamına alınan yurt dışı lojistik dağıtım ağının (YLDA) faaliyete geçirilmesine yönelik olarak ;

- Ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri ile yurt dışı stratejik varlık  (YSV) kiralanması ve işletilmesi giderleri,

- Brüt kira, ruhsat ve izin giderleri, komisyon harcamaları ve ilgili hukuki danışmanlık giderleri,

- YLDA için yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile yurt içinde yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

- YLDA'da yurt dışında istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücretleri,

destek unsurları olarak yer almaktadır.

Diğer taraftan, yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere, Bakanlık tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderler de destek kapsamındadır.

İşbirliği kuruluşları destek unsurlarından en fazla 5 yıl süreyle yararlandırılır. Bu Karar kapsamında yapılacak desteklenecek harcama kalemleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile belirlenecektir.

5449 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı   ile 13.10.2020 tarih ve 3080 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

327_1841_yurt_d_lojistik_da_t_m_a_lar_n_n_desteklenmesi_hakk_nda_karar_no_5449_.pdf