• Anasayfa
  • |
  • Yönetmelik Görüş Talebi

Yönetmelik Görüş Talebi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 08.11.2022 tarihli ve 753030 sayılı yazısında, 16.02.2005 tarih ve 25729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin dayanağı olan 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılarak yerine 05.03.2020 tarih ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun yürürlüğe girdiği açıklamakta ve ayrıca piyasa gözetim ve denetimi (PGD) konusunda sorumlulukları olan ve yetkili kuruluş olarak tanımlanan Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşlarınca yapılan PGD faaliyetleri konusundaki çerçeve mevzuat olan Ürünlerin Piyasaya Gözetim ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin yayımlanması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı PGD mevzuatının da bu çerçevede düzenlemesine ihtiyaç hasıl olduğu  belirtilerek, Genel Müdürlüklerince hazırlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Taslağı'na yazı ekinde yer verilmek suretiyle Odamızın görüş ve değerlendirmeleri talep edilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek Odamız görüşlerine esas teşkil etmek üzere, ekte sunulan Yönetmelik Taslağının incelenerek, olası görüş ve değerlendirmelerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan görüş formuna işlenmek suretiyle en geç 18.11.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza giti@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

820_3578_y_netmelik_g_r_talebi.pdf