• Anasayfa
  • |
  • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478) Cumhurbaşkanlığı tarafından 21.04.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur.

Yayımlanan Karar'a göre,

- Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "beşyüzmilyon" ibaresi "bir milyar" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki" ibaresi "Bu Karar kapsamındaki" şeklinde,

- Aynı Karar'ın 8 inci maddesinin birinci fıkrası "Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Cumhurbaşkanının onayına tabidir" şeklinde değiştirilmiştir.

- Aynı Karar'ın 11 maddesine "Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmı müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre yatırımcıdan geri alınır" ifadesi beşinci fıkra olarak eklenmiştir.

Söz konusu Karar, Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

334_1848_yat_r_mlara_proje_bazl_devlet_yard_m_verilmesine_ili_kin_kararda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar.pdf