Yabancı Bayraklı Yatlar

Sayın Üyemiz;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 18.07.2023 tarih ve 3991783 sayılı yazıda özetle;

28.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkrada; "Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk Karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine, her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle, aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilir. İznin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk Karasularından ayrılmayan yatlar hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır." hükmüne yer verildiğinden bahisle,

07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.07.2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırıldığından, bu Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği 08.07.2023 tarihinden sonra Türk Karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan  2023 yılı için izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinden tahsil edilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı paylarının %50 oranında artırılarak her 30 gün için;

- Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 787.500.-TL

- Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 1.125.000.-TL

- Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 2.250.000.-TL

olarak tahsil edilmesi,

Kısa süreli izin taleplerinde ise 10 günü geçmeyen (10 gün dahil) taleplerde 30 gün için belirlenen miktarların yarısının10 günü geçen taleplerde 30 gün için belirlenen miktarların tamamının tahsil edilerek faaliyet izni verilmesinin Bakanlık Makamının 17.07.2023 tarihli ve 3969399 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

510_1808_yabanc_bayrakl_yatlar.pdf