• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Mega Yatlar

Yabancı Bayraklı Mega Yatlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 11.03.2023 tarih ve 3329604 sayılı yazıda özetle;

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 29'uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında, Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin talep edecek, 39 metre üstü yabancı bayraklı ticari yat işletmelerine;

1- İzin belgesi talebinde bulunulan yatın ülkemizde faaliyette bulunacağı sürenin belirtildiği dilekçe, ekinde yata ait sigorta poliçesinin Türkçe tercümesi, yata ait sertifika, yatın ait olduğu şirketin yetkilisine ilişkin belge, Türkiye'de temsilci tayin edilmesi durumunda yetki verilen kişiye ait yetki ve kimlik belgesi örnekleri ile tur tarihinden en az 15 gün önce müracaat edilmesi,

2- İbraz edilen belgelerin uygun görülmesi durumunda "Bakanlık Makamı Oluru" ile aynı takvim yılı ile sınırlı olmak üzere izin verilmesi,

3- Bakanlık Makamı Olur'unun alınmasını müteakip ülkemize giriş harcının ödendiğine ve sosyal ve teknik altyapıya katkı payının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin dekontların gönderilmesi kaydıyla Bakanlıkça izin belgesinin düzenlenmesi,

4- Bu çerçevede, Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2023 yılı için izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmecilerinden her 30 gün için;

- Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 525.000. -TL

- Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 750.000. -TL

- Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 1.500.000. -TL

sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payının tahsil edilmesi hususlarının Bakanlık Makamı Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Ayrıca, bilindiği üzere, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 29'uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında yukarıda belirtilen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine ilişkin alınacak katkı payına ilaveten, 30.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de (2.Mükerrer ) yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğin (Seri No:91) (7) sayılı tarifesinin "II-Liman işlemleri:" başlıklı bölümünün (9) numaralı fıkrasına göre alınacak  2023 Yılı Harçları;

 - Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan  607.261,30. -TL

- Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan  910.891,90 -TL

- Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 1.214.522,60 -TL

şeklinde belirlenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

36_160_yabanc_bayrakl_mega_yatlar.pdf