• Anasayfa
  • |
  • Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.04.20201 tarihli ve E-19463099-010.04-20253 sayılı yazıda, Türk Boğazları'nda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla ve Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nin uygulanmasında açıklayıcı bir alt mevzuat olarak hazırlanan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı"nın revize edilerek "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi" olarak 12/03/2021 tarihli ve 16008 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla bahse konu Yönerge ile  "Tehlikeli yük taşıyan gemi" tanımının;

"1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek-I, Lahika I'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemileri,

2) IMDG Kod Bölüm 3'te listelenmiş paketli taşınan madde ve nesneleri taşıyan gemileri,

3) Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC) Lahika-1'de verilen yüklerden Dökme Yük Sevkiyat Adı'nda UN numarası olan dökme yükleri taşıyan gemileri,

4) Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC) Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı dökme maddeleri taşıyan gemileri,

5) Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IGC) Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri taşıyan gemileri,

6) 1, 4 veya 5 inci alt bentlerde belirtilen yükleri tahliye ettikten sonra Boğazları kullanan gemileri,"

şeklinde revize edildiği açıklanmaktadır.

Bu doğrultuda, Türk Boğazları'ndan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da İdare tarafından yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 (SP-l) Raporunda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği, bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda gemiler, gemi ilgilileri ve acenteleri hakkında Limanlar Kanunu'nun 11'nci Maddesi, Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16'ncı Maddesi ve Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 14 ve 15'nci Maddeleri doğrultusunda idari işlem yapılacağı ve ayrıca geminin geçiş sırasını kaybedeceği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

380_1040_t_rk_bo_azlar_deniz_trafik_d_zeni_y_netmeli_i_uygulama_y_nergesi_1_eimza.pdf