• Anasayfa
  • |
  • TUGS KANUNUNUN 12. MADDESI HAKKINDA

TUGS KANUNUNUN 12. MADDESI HAKKINDA

İLGİ : a) 30.04.2002 Tarih ve 1521 Sayılı Yazımız b) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 30.04.2003 Tarih ve 18162 Sayılı Yazısı İlgi (a) yazı ile, TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazanca ilişkin olarak 4490 Sayılı Kanunun 12. maddesinde yer alan istisnadan mükelleflerin diledikleri takdirde vazgeçip vazgeçemeyecekleri konusunda Maliye Bakanlığı’nın görüşü sorulmuş olup, ilgi (b) yazı ile konu hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü aşağıdaki şekilde görüşünü bildirmiştir : “4490 Sayılı TUGS Kanunu’nun 12. maddesinin 1 numaralı fıkrasında, TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan müstesna olduğu belirtilmiş, 2 numaralı fıkrasında da, TUGS’a kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukavelelerinin, damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutumayacağı hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere, vergi istisnası vergi mevzuatına giren kazanç ve iratların verginin kapsamı dışında bırakılmasıdır. Bu yönü ile vergi istisnası belli alanlarda faaliyet gösteren mükellefleri teşvik etmek üzere getirilmiş bir ayrıcalıktır. İstisnadan yararlanmamayı ve normal vergilendirme rejimine tabi tutulmayı talep etmeleri her zaman mümkündür. Buna göre, 4490 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren mükelleflerden dileyenler, gelir ( ücret gelirlerine uygulanan dahil), kurumlar, harç, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve fon payı istisnalarının tamamından vazgeçmek suretiyle normal vergileme rejimine dönebilirler. Bu mükelleflerin izleyen yıllarda Kanunda öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sözü edilen istisnalardan tekrar yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter