• Anasayfa
  • |
  • TICARI YATLARDA ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMASI HK.

TICARI YATLARDA ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMASI HK.

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ilgi yazısı ile, 1- 16 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5868 sayılı Kararname Eki Karar’ın 1. maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirildiği, 2- Kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere, 31 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin 4.üncü maddesinde, Kararname kapsamında deniz yakıtı kullanım hakkına sahip deniz aracının, yakıt masraflarının kiracıya ait olmak şartıyla kiralanması halinde, yakıt alım defterlerinin kullanım hakkının kiracıya geçeceğine dair hüküm bulunduğu, 3- 01.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği’nin değişik 22.inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme ve Donatımına İlişkin Yönerge’de gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış ticari yatların Amatör Denizci Belgesi ile kullanılabileceğinin düzenlendiği, 4- 2003 / 5868 sayılı Kararname Eki Kararın özü, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilerin ve ticari yatların ÖTV’siz yakıt teşviğinden yararlanmasına yönelik olması sebebiyle , ÖTV’siz yakıt uygulamasından faydalananların bu çerçevede kullandıkları ticari yatlarını, gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiraya vermeleri durumunda, kira süresince, ÖTV’siz yakıt kullanım hakkının askıya alınması gerektiği, 5- Uygulamada birliğin sağlanması ve aksamalara yer verilmemesini teminen ticari yatların gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiraya verilmesi halinde, yakıt kullanım hakkının askıya alınmak üzere, YAD’ı düzenleyen Liman Başkanlıklarına müracaat edilmesinin gerektiği, aksi halde ise ÖTV’siz yakıt kullanımında usulsüzlüğe neden olunacağından, ilgili tebliğ kapsamında cezai müeyyide uygulanacağı, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler - İMEAK DTO Temsilcilikler - Meslek Komitesi Başkanları