• Anasayfa
  • |
  • SERBEST SAĞLIK RESMI TARIFESI

SERBEST SAĞLIK RESMI TARIFESI

İLGİ: T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün          30.12.2002 tarih ve 6614 sayılı yazısı                    Sayın Üyemiz,           İlgi yazı ile; 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı Kanunla değişik üçüncü maddesi gereğince serbest gemilerden her net ton üzerinden alınacak sağlık resminin Sağlık Bakanlığınca, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarife ile belirlendiği, Bu esaslar doğrultusunda 2003 yılında serbest gemilerden her net ton başına alınacak “Sağlık Resmi” tarifesinin ekte gösterildiği gibi kesinlik kazandığı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz.    Saygılarımla    Deniz İPEK Genel Sekreter EK: Yeni Sağlık Tarifesi ( 1 sayfa) A) Serbest gemilerden alınacak Sağlık Resmi tarifesi; a) Tam (ticari gemilerden) 460.000 – TL. b) Kabotaj hakkına sahip gemilerden 230.000 – TL. c) Türk Limanlarına gelen özel yatlardan 230.000 – TL. d) Turist gemilerden 230.000 – TL. e) Bilimsel araştırma yapan gemilerden 230.000 – TL. B) Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı ve cezaların hesaplanmasında tam resmi olan 460.000 TL. esas alınacaktır. C) Boğazlarımızdan transit geçen gemilerden alınacak sağlık resmi tarifesi uygulamasına eskiden olduğu gibi her net ton için 0.0604 ABD Dolar karşılığı Türk Lirası hesaplanmasına devam edilecektir.