• Anasayfa
  • |
  • PETROL PIYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULANMASINA İLI

PETROL PIYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULANMASINA İLI

06.04.2005 Tarih ve 25778 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Madde1- 17/11/2004 tarihli ve 25643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki (3) nolu alt bent eklenmiş ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "3) Akaryakıta biodizel ekleyecek dağıtım lisansı sahipleri teknik düzenlemelere uygunluğu Kuruma bildirilen biodizeli işaretlemek için gereken ulusal markeri Ek-1'e uygun olarak düzenleyecekleri "Ulusal Marker Talep Formu" ile," "d) Yüklenici tarafından; 'Ulusal Marker Talep Formu'nda yer alan akaryakıt miktarı ile ilgili lisans sahibinin Gümrük Beyannamesinde ve/veya biodizelin teknik düzenlemelere uygun olduğunun Kuruma bildirildiği belgede belirtilen miktarın aynı olduğu tespit edildikten sonra Ek-2'de bulunan "Ulusal Marker İzleme Çizelgesi" düzenlenerek, ulusal marker ilgili lisans sahibi tüzel kişiye ithalatın yapıldığı tarihte Kurum adına teslim edilir." Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. "Akaryakıt ithalatı yapılan depolama tesisi lisans sahipleri, birinci fıkranın (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirlenenleri yapmakla yükümlüdür." Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki "01/03/2005" tarihi "01/07/2005" olarak değiştirilmiştir. Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik hükümleri; nafta, gaz yağı, fuel oil ve jet yakıtı türleri için 01/07/2007 tarihine kadar uygulanmaz." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -Meslek Komite Başkanları