• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

Sayın Üyemiz;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 18 Nisan 2023 tarihli ve 32167 sayılı Resmî Gazete'de "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ'de yapılandırma kapsamındaki alacakların;

1- Vadesi 31/12/2022 tarihi itibarıyla geldiği halde Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'ileri Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılandırılacağı,

2- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci, geçici 26 ncı ve geçici 28 inci maddeleri kapsamında ertelenen bedeller hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası hükmünün uygulanmayacağı,

3- Ecrimisil alacaklarının, Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası kapsamına girmediği, ancak bu alacakların Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu, konuya ilişkin açıklamaların 25/3/2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)"nde yer aldığı, şeklinde düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Ekte sunulan söz konusu Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230418-8.htm linki üzerinden de erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

415_1169_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_415_.pdf