• Anasayfa
  • |
  • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.04.2023 tarihli ve 32163 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmelik ve eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230414M1-3.htm adresinden ulaşılmaktadır.

 

Söz konusu değişiklik Yönetmeliği ile eklenen hususlardan bazıları aşağıdadır.

 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

j) Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(7) 3000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 5000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir.

(8) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, teşkilatın bulunmadığı yerlerde ilgili kıyı tesisleri veya kendi nam ve hesabına çalışan kılavuz kaptanlar vermiş oldukları hizmetlere yönelik olarak, gemi hareketleri, kılavuz kaptan bilgileri, gemi ve liman tesisi bilgileri, yanaşma/ayrılma manevraları ile etap, palamar, demirleme, yer değiştirme gibi dolaylı hizmetler karşılığı elde edilen ücretler ile bu ücretler karşılığı ödenmesi gereken kamu payı bildirimleri ve benzeri tüm bilgileri eksiksiz ve gecikme olmaksızın LYBS'ye kaydederler.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Tehlikeli yük taşıyan tankerler" ibaresi "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğğ) bendinin (1) , (4)  ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tehlikeli yükleri taşıyan  gemiler" şeklinde değiştirilmiş,  aynı fıkraya "yazılı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya LTP üzerinden" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasına "yazılı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya LTP üzerinden" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (A) bölgesi demirleme sahasına ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları bu Yönetmelikte yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla kılavuz kaptan almak zorundadır."

"(14) Kıyı tesislerimiz ile diğer ülkelerin kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak için İdareden uygunluk yazısı alınmış olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip, bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemi ve baş iteri bulunan veya baş ve kıç iteri olan tek ana makineli, köprüüstünden manevra kabiliyetine sahip, uzakyol kaptanı ile donatılmış, 20 yaşından küçük ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine, ilgili kıyı tesisine asgari beş yanaşma ve beş ayrılma manevrasını kılavuzluk/römorkörcülük hizmetlerine tabi olarak yapmış kaptan istihdam etmesi kaydıyla, aldığı uygunluk yazısında belirtilen kıyı tesislerinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu uygulanmaz.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan "ikinci" ibareleri "birinci" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan "veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "eğer bir" ibaresi "ilgili mevzuatında belirtilen" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(14) 618 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile belirlenen yetkiye dayanarak; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 20.000 TL, beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 80.000 TL, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 3.000 TL'den 90.000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir.

(15) Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçlarının liman başkanının talimatlarına uygun hareket etmemesi durumunda gemi kaptanına 20.000 TL'den 200.000 TL'ye kadar, şirket ilgililerine ise 200.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir. Bu ihlalin Trafik Ayırım Düzeni, İstanbul Boğazı veya Çanakkale Boğazı içerisinde işlenmesi durumunda ceza iki kat olarak uygulanır.

(16) LYBS veya LTP'ye girilmesi gereken bilgilerin eksik veya zamanında girilmemesi durumunda ilgililere her bir veri girişi için 1.000 TL idarî yaptırım cezası uygulanır.

 

Bahse konu Yönetmelik Odamız Web Sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr  ) "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Bilgilerinize arz / rica ederim.

306_1158_1158_eimza.pdf