• Anasayfa
  • |
  • HUDUT VE SAHILLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSIL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKILERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

HUDUT VE SAHILLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSIL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKILERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik 09 Haziran 2009 tarih ve 27253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin amacı ; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkilerin, 6/11/1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunundan doğan ve süresi içinde ödenmeyen para cezası dışındaki kamu alacaklarının korunmasında, takip ve tahsilinde Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Söz konusu Yönetmelik ile ; kurum alacaklarının korunmasına ilişkin yetkiler, ödeme ve tecile ilişkin yetkiler, alacakların cebren tahsiline ilişkin yetkiler düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 6.maddesi 2.fıkrası gereğince “31/10/2005 tarihli ve 25982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetki belgesi olan veya yetkilendirilen acenteler, Genel Müdürlük birimlerinde işlem yapabilirler. Acenteler yükümlendiği gemiler için gemi sağlık resminden ve buna bağlı kanuni ve akdi gecikme zamlarının ödenmesinden sorumludur.” Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğe Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/yönetmelikler bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler - Tüm Acenteler