• Anasayfa
  • |
  • Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 3921
Konu
Subject
 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik Hk.

Sirküler No:      /2014

 

Sayın Üyemiz,

 

Maliye Bakanlığı’nca “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik”  11 Eylül 2014 Tarih ve  29116 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu, 19.06.2007 Tarih ve  26557 Sayılı  Yönetmelikte yapılan  değişiklik ile denizcilik sektörünü ilgilendiren önemli konular özetle;

 

-Tahmin Edilen Bedel Tespitine  ilişkin Madde (12) de;

 

h) Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım ve sosyal hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan deniz turizmi tesisleri yapılmak amacıyla, kullanma izni veya irtifak hakkı verilmesi talep edilen alanda projelendirilmiş veya mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinin de bulunması hâlinde, ilk yıl için deniz yüzeyinin kullanma izni metrekare birim bedeli; proje sahasındaki kara parçası için Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen kullanma izni veya irtifak hakkı beher metrekare bedelinin yüzde onudur.

(3) İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.

(4) Ön izin bedeli, ihale bedelinin; birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen ön izin bedeli ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için; ihale bedelinin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca arttırılması sonucunda oluşacak bedel üzerinden hesaplanır. Fiili kullanım olması halinde bu alana isabet eden ön izin bedeli, irtifak hakkı veya kullanma izni ihale bedelidir.

(5) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir. Ancak, tarımsal amaçla ön izin verilen hallerde bu bedel; Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) kullanılarak belirlenir.

şeklinde ilaveler yapılmıştır.

          -Taşınmazların Kiraya Verilmesine İlşkin İhale Usulleri Madde (67) ye;

 

ı) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,”

“i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ahşap iskelelerin kiraya verilmesi,

bentleri ilave edilmiştir.

                                                                                                                   

 

- Kıyı ve Sahil Şeritlerinde Verilecek İzinler Kıyı ve sahil şeritlerinde yapılacak düzenlemeler MADDE (81) de yeniden belirlenmiştir.

-          Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği ve itirazına ilişkin MADDE (86) da;

Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde İdarece maddi, kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata İdarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.

şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

- Ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsiline ilişkin Madde (87)  de (1) ve (4) bentlerinde otuz günlük süre altmış güne çıkartılarak, aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 (1) Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116) otuzgün altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir.

(4) Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9) muhatabına tebliğ tarihini takip eden  altmışıncı günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere üçüncü fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

           

            Bahse konu Yönetmelik ve Ek leri Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde yayınlanmakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

Ek-1: İlgili Mevzuat (Odamızın Web Sayfasında)

Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM

Gereği:                                                                                 Bilgi :

-          İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)                              - Sn. Sefer KALKAVAN

-          Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği               TOBB DTO’ları Konsey Başkanı

-          GİSBİR                                                                       - Meclis Başkanlık Divanı 

-          GESAD                                                                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

-     KOSTBİR                                                                     - Sn. Erol YÜCEL

-          TÜRKLİM                                                                  TOBB Türkiye Den. Meclisi Başkanı

-          İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

-          İMEAK DTO 01,02,05,06,07,14,31,34,38,          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

45     39ve 46 No lu Meslek Komitesi Üyeleri      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

-          SULİM                                                                        - Meclis Üyeleri

-          İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği

-          Deniz Turizmi Birliği Derneği