• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, 16 Nisan 2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31/05/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 112.maddesi başlığı (Beyan, gözetim ve kontrol) ile birlikte değiştirilmiş olup, söz konusu madde ; “Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenilen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. Beyanın ihracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için yapılması halinde, serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescil tarihinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır. Türkiye’ye ithali, öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle ithal edilebilir. İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrollerinin gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılması esastır. İlgili kurumlarca yapılacak kontroller, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ve eşya gümrük kontrolündeki yer ve sahalardan çıkarılmadan önce de yapılabilir. Bu durumda eşya, ilgili kurumlarca kontrol yapılmasını teminen, gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi izleyen günden itibaren en fazla üç iş günü tutulabilir." şeklindedir. 16 Nisan 2008 tarih ve 26849 sayılı Yönetmeliğin 8.maddesinde; “aynı Yönetmeliğin 215.maddesi, 219.maddesinin ikinci fıkrası ve 35 nolu eki yürürlükten kaldırılmıştır” hükmü yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri - VDAD -YK Yedek Üyeleri