• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20.01.2007 tarih ve 26409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile özetle aşağıdaki maddelerde değişiklik yapılmıştır. -Gümrük Yönetmeliğinin 119 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "249 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere gümrük beyannamesi ile birlikte eşyanın faturasının ibrazı zorunludur." -Yönetmeliğin 249 uncu maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. "İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın transitinde taşıma şekline göre 232 nci maddede yer alan belgelerden uygun olanı kullanılır." "Transit beyannamesine fatura eklenmemesi hususunda düzenleme yapmaya Müsteşarlık yetkilidir." -Yönetmeliğin 286 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 286- Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir. -Yönetmeliğin 294 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Antrepoda karıştırma ve montaj işlemleri Madde 294- Antrepoya alınmış serbest dolaşımda olmayan eşyanın, menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya serbest dolaşımda bulunan eşya ile karıştırılması veya montajı sonucu elde edilen ürünün transit olarak gönderilmesine antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilir. -Yönetmeliğin 325 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Gümrüksüz Satış Mağazalarına ilişkin özel hükümler Madde 325- Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışına ilişkin esaslar; 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 13/10/2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine tabidir." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)