• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:76) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:76) HK.

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:76)” 29.12.2009 tarih ve 27447 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bahsekonu Tebliğ aşağıdaki şekildedir: MADDE 1 - (1) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 392 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş olup, bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500, 584 ve 588 inci maddelerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241'inci maddesinin l'inci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 61.-TL olarak uygulanır. b) 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" in 122 nci maddesinin 1 inci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 5,11 .-TL. (diğer işlemler için 12,26.-TL.) (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 12,26.-TL. (diğer işlemler için (19,41.-TL.) c) Gümrük Yönetmeliğinin; 1) 500'üncü maddesinin l'inci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen tutar 102.000.-TL. (b) bendinde belirtilen tutar 511.000.-TL. (e) bendinde belirtilen tutar 511.000.-TL. 2) 584'üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 61.-TL. 3) 588'inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için alınacak tahlil ücreti 511.-TL. olarak uygulanır. MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -VDAD -YK Yedek Üyeleri -TÜRKLİM -Meslek Komite Başkanları -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)