• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:111) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:111) Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:111) 13.12.2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile ; 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ’de 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan usulsüzlük cezasının 1/1/2014 tarihinden itibaren 78,00 TL olarak uygulanacağı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                            
 
Saygılarımızla,           
 
 
                                                                                              Murat TUNCER

 

Genel Sekreter

 

 
EK : Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:111)
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - YK Yedek Üyeleri   
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- KOGAD
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
- MK Başkanları