• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO: 84) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO: 84) HK.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84) 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile ; 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 81 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "(a) Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin, aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği," Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden ayın son gününe kadar" ibaresi "1/11/2011 tarihine kadar"; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten" ibaresi "1/11/2011 tarihinden" şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünde yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - MK Başkanları - VDAD - UTİKAD - KOGAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler - Tüm acenteler