• Anasayfa
  • |
  • Gemiciler İçin Liman Şehri İzin Belgesinin Beş (5) Gün Olarak Düzenlenmesi

Gemiciler İçin Liman Şehri İzin Belgesinin Beş (5) Gün Olarak Düzenlenmesi

T.C.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğünün 24.08.2022 tarih ve 110360 sayılı yazısında ;

- 17.04.2006 tarih ve 2006/35 sayılı Genelge doğrultusunda gemiciler için 5 gün olarak düzenlenen transit vizenin 72 saati aşmayacak şekilde  ita edilmesinin 01.10.2020 tarih ve 35981 sayılı yazıları ile bildirildiği,

- Bu defa, 13.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılan Yönetmelik ile 17.06.2016 tarih ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin "Sınır Kapılarında Verilen Vizeler" başlıklı 15.maddesinin 3.fıkrasında yer alan "yetmiş iki saat" ibaresinin "beş güne" şeklinde değiştirildiği,

- Bu kapsamda, hudut kapısı bulunan İl Valiliklerinden söz konusu Yönetmelik değişikliği kapsamında yeni uygulamaya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konu hakkında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek üzere gerekli duyurunun yapılması istenmektedir.

Odamızca, konuyla ilgili olarak sektöre duyurusu yapılan 15.08.2022 tarih ve 2630/584 sayılı sirküler ektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

614_2725_gemiciler_i_in_liman_ehri_izin_belgesinin_be_5_g_n_olarak_d_zenlenmesi.pdf