• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acenteliği İşlemleri

Gemi Acenteliği İşlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 03.01.2024 tarihli ve 1638857 sayılı yazıda gemi acenteliği ile ilgili olarak iş ve işlemlerin 05.03.2012 tarih ve 28224  sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yapıldığı ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci bendinin (a) fıkrasında "Ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik kuralları ile İdare tarafından verilen yazılı talimatlara uymak" hükmünün yer almakta olduğu belirtilerek acentelerin  yaptıkları iş ve işlemlerde acentelikle ilgili tüm mevzuat ve talimatlara uymaları gerektiği ifade edilmektedir. 

Yazıda devamla, son zamanlarda Genel Müdürlüklerine gelen şikayetlerde ve Liman Başkanlıklarınca yapılan denetimlerde, gemi acentelerince anılan yönetmeliğe uygun hareket edilmediğinin, limanlarımıza gelen ve ayrılan  gemilerle  ilgili  olarak Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) uygulamasına yüklenen  belgelerin  hatalı  veya  süresinin geçmiş  olduğu, ayrıca yabancı bayraklı yatların ülkemize giriş-çıkış ve seyir izin belgesi düzenlenmesine yönelik bazı işlemlerde, gemilerin kullanım amacının tayininde, gemi cinsinin acente tarafından beyanında yanlışlıklar olduğu ve buna benzer hatalı işlemlerin artığının tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, donatanın mağdur olmaması veya acentelerin idari yaptırıma maruz kalmaması için yukarıda belirtilen iş ve işlemlerde ibraz edilecek bilgilerin ve belgelerin güncel ve geçerli olup olmadığının kontrolüne müteakip online  sistemlere giriş yapılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

25_88_88_eimza.pdf