• Anasayfa
  • |
  • Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri Hk.

Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce merkez ve taşra teşkilatı dağıtımlı 2013/54 sayılı Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelgede özetle ;
1. Deniz veya hava limanlarına Türkiye Gümrük Bölgesi dışından getirilerek aynı deniz veya hava limanında bir başka taşıta aktarılarak tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilecek eşya için gümrük idarelerince hareket ve varış idaresi aynı olan transit beyannamesi düzenlenerek işlemlerin yerine getirildiği,
          2. 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) ve bir geçici depolama yerine alınmış eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir geçici depolama yerine sevkine ilişkin 2013/5 sayılı Genelge hükümleri saklı kalmak üzere, yurtdışından bir deniz veya havalimanına gelen ve geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılacak serbest dolaşımda olmayan eşyanın yurtdışı edilmesinde, transit beyannamesinin kullanılmayacağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 165/A, 165/C maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 435 inci maddesi gereğince çıkış özet beyan ile işlem yapılacağı, söz konusu çıkış özet beyanın, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde verileceği, giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirileceği ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta ilişkin çıkış bildiriminde belirtileceği,
3. Antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemlerin, transit rejimi kapsamında gerçekleştirileceği,
  4. Çıkış özet beyan ile yapılacak aktarma işlemlerine 04.03.2014 tarihinden itibaren başlanılacağı,
hususları yer almaktadır.
          Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla,

 

 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
EK : Genelge (2013/54)

 

Gereği :                                                                                 Bilgi :

 

- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                   
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- KOGAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- 32,36,37,40,41,42 ve 43 Nolu MK Başkan ve Üyeleri
- Tüm acenteler
- İMEAK DTO Şubeler