• Anasayfa
  • |
  • Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin (DENİZ-TEK) Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin (DENİZ-TEK) Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi Oluşumu ve Görevleri (DENİZ-TEK) hakkında tebliği 25.04.2022 tarihli ve 31820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 13.12.2019 tarih ve 30977 sayılı tebliğ'de yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu tebliğ'de;

-DENİZ-TEK'in ilgili Bakanlık Müdürlüklerinden ve sektörümüzü ilgilendirilen kuruluşlardan temsilen bir üye, Yükseköğretim kurulu başkanlığından iki üye ile temsil edildiği,

-Komite toplantıları Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde ve yılda en az iki defa salt çoğunluk toplamak süretiyle gerçekleştirdiği,

-Komitenin görevleri kalkınma planları, program hedefleri ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi ürünlerine ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, sektörün sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirildiği, gemi ve deniz teknolojileri ile gemi ve yan sanayisi konusunda üniversite sanayi işbirliğine yönelik öneride bulunulduğu,

-Komitenin sektör ile ilgili mevzuat çerçevesinde alt çalışma grupları oluşturabildiği bildirilmektedir.

Söz konusu tebliğe, Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim

348_1871_deniz_teknolojileri_ve_sanayisi_teknik_komitesinin_deniz_tek_olu_umu_ve_g_revleri_hakk_nda_tebli_.pdf