• Anasayfa
  • |
  • ÇEVRE KAN. UYARINCA VER. CEZALARA İLIŞKIN GENELGE

ÇEVRE KAN. UYARINCA VER. CEZALARA İLIŞKIN GENELGE

İLGİ:08.01.2003 tarih ve 24987 sayılı Resmi Gazete Çevre Bakanlığı’nca 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2003/ 1  sayılı İlgi Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ile; 1- 98/11415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ( 5 ) misli artırılan 2872 sayılı Çevre Kanunundaki idari para cezalarının 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun değişik   Ek -1 nci maddesi ile 393 misline çıkarılmış olduğu,aynı kanunun  Ek- 2 nci maddesi ile de bu para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere  o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağının hükme bağlanmış olduğu, 2- Yeniden değerlendirme oranının ise, Maliye Bakanlığı’nca 8/ 12/ 2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılı için % 59.0 (Elli dokuz virgül sıfır) olarak tespit ve ilan edilmiş olduğu,           3- Buna göre, 1 / 1/ 2003 tarihinden itibaren uygulanacak para cezalarının miktarları ilişikteki cetvelde  ( Ek: 1)  gösterildiği,              4- İdari cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 ( yedi) gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebileceği , Tebliğ olunmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla,      Deniz İPEK   Genel Sekreter