• Anasayfa
  • |
  • BAZI KANUN. CEZALAR İDARI PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜ

BAZI KANUN. CEZALAR İDARI PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜ

06.05.2003 Tarih ve 25100 (asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ 4854 Sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun” ile Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Deniz İş Kanunu para cezalarına ilişkin hükümlerinde ve 815 Sayılı Kabotaj Kanunu’nun 5. maddesi ile Deniz İş Kanunu’nun 50. maddeleri değiştirilmiş olup, Deniz İş Kanunu’na Ek Madde 1 ilave edilmiştir. Bahsekonu kanunla Yapılan değişiklikler ve ek madde aşağıdaki gibidir: “1- 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun; 288 inci maddesinde yer alan "bir haftadan üç aya kadar hafif hapis veya on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkum edilirler." ibaresi "seksenyedimilyon lira idari para cezası ile cezalandırılırlar.", 289 uncu maddesinde yer alan "yüz liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "yüzmilyon lira idari para cezası", 292 nci maddesinde yer alan "500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanunu mucibince ve para cezası" ibaresi "6.11.1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince verilecek para cezasından ayrı olarak seksenyedimilyon lira idari para cezası", 293 üncü maddesinde yer alan "500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanununda mündemiç cezayı nakdilerin on misli alınmak suretiyle" ibaresi "Gemi Sağlık Resmi Kanununda yer alan para cezalarının on katı idari para cezasıyla", 294 üncü maddesinde yer alan "yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idari para cezası", 2- 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun; 51 inci maddesinin (I) numaralı bendinde yer alan "100 liradan aşağı olmamak üzere, iki katı tutarında ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "yediyüzmilyon liradan aşağı olmamak üzere iki katı tutarında idari para cezası verilir.", aynı maddenin (II) numaralı bendinde yer alan "1000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "birmilyar lira idari para cezası verilir.", aynı bentte yer alan "2 kattan aşağı olamaz." ibaresi "iki kat olarak uygulanır.", 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi "yediyüzmilyon lira idari para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "250 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "üçyüzellimilyon lira idari para cezası verilir.", 53 üncü maddesinde yer alan "500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "dörtyüzmilyon lira idari para cezası verilir.", -2- 3- 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, "Madde 5.- Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne aykırı olarak Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemiler ve yabancılara ait deniz taşıtlarına birmilyar lira idari para cezası verilir. Gemiler ve deniz taşıt araçları 1 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince bir yıl Türkiye limanları için yük ve yolcu almak ve çıkarmaktan yasaklanır; Kanuna aykırı hareket eden gemi, bir denizcilik şirketine veya birden çok gemiye sahip olan bir veya birden çok şahsa ait olursa, yük ve yolcu almak ve çıkarmaktan yasaklama cezası, şirketin veya şahısların diğer gemilerine de uygulanır. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan hakları kullanan yabancılara ikiyüzaltmışmilyon lira idari para cezası verilir. Suçun tekrarı halinde bu ceza iki kat olarak uygulanır. Birinci fıkrada yazılı olan idari para cezalarıyla yasaklamalar o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Derhal ve defaten idari para cezasını ödemeyen veya bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler ve diğer deniz vasıtaları seferden ve faaliyetten alıkonulur. Para cezasına ve yasaklamaya ilişkin kararlar deniz taşıtları için kaptana veya ilgilisine, diğer eylemler için faile 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir