ATIK KABUL TESISI HK

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, gemilerden kaynaklanan atıkların alınması ile ilgili yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “ Bilindiği üzere, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesine (MARPOL 73/78) ülkemiz, 1990 yılında taraf olmuş ve sözleşme 24 Haziran 1990 tarih ve 20558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. MARPOL 73/78 Sözleşmesinde; deniz ortamında gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolüne yönelik uluslararası düzenlemelerin, etkin şekilde uygulanmasının geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin, her taraf ülke tarafından yapılmasının önemi belirtilmektedir. Ayrıca, MARPOL 73/78’in yanı sıra 27.11.2000 tarih ve 2000/59 sayılı Avrupa Birliği Direktifinde; Denizlerde gemilerden kaynaklanan kirliliğin azaltılması ile deniz çevresinin korunması amacıyla, üye devletlerin limanlarında, gemilerin gecikmesine neden olmayacak şekilde, limana uğrayan her türlü geminin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli kapasitede liman atık kabul tesislerinin kurulması, bu kapsamda tesislerin gemilerden kaynaklanan atıkları alabilecek kabiliyette olması ve her limanın kendine özgü atık yönetim planının olması önemle vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alarak, ülkemiz denizlerinde, gemilerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi amacıyla hazırlanan “ Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin amacı, gemilerden atıkların alınması, depolanması ve bertaraf tesislerine taşınması ile ilgili işlemlerin yapılması ve bu amaçla limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmeliğin 6. maddesinde “Limanlarda, gemilerden kaynaklanan, atıkların alınmasına hizmet edecek, yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerinin münferiden veya müştereken kurulması zorunludur. Sorumlu liman yöneticisi olmak kaydıyla, atık kabul tesisleri, üçüncü şahıslar tarafından da işletilebilir. Liman yöneticileri, atık kabul tesislerini kurmak için Bakanlıktan lisans belgesi alırlar.” ve yine bu maddeye bağlı olarak geçici 1. madde de “Mevcut limanların yöneticileri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren en fazla on iki ay içinde Yönetmeliğin gereklerini yerine getirirler. Atık kabul tesislerine sahip liman yöneticileri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde lisans almak zorundadırlar.” denilmektedir. Yönetmelik hükümleri gereğince, atık kabul tesislerine sahip limanlar 26 Haziran 2005 tarihine kadar, atık kabul tesisine sahip olmayan limanlar ise 26 Aralık 2005 tarihine kadar söz konusu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, atık kabul tesislerini kurarak, Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Bununla birlikte, atık kabul tesisi lisans alma işlemleri tamamlanıncaya kadar, limanların gemilerden atık alma yükümlülükleri devam etmektedir. Diğer taraftan; Atıkların Bertaraf İşlemleri ve Liman Yöneticilerinin Yükümlülükleri başlıklı 19. Maddesinde; “Liman yöneticileri, sahip oldukları atık kabul tesislerinde toplanan petrol ve petrol türevli katı ve suyu ayrıştırılmış sıvı atıkları ve zehirli sıvı madde atıklarını lisanslı bertaraf tesislerine, çöp atıklarını belediyelerin katı atık işleme veya düzenli depolama tesislerine, pis suyu da kendi arıtma tesislerinde arıtmak ya da belediyelerin atık su alt yapı tesislerine bağlamak, taşımak veya taşıtmak zorundadır.” denilmektedir. Bu anlamda; Gemilerden alacağınız çöp ve pissuyun bulunduğunuz bölgede yer alan Belediye Başkanlıkları ile sintine suyunun ise Bakanlığımızdan lisans almış Çimento, Kireç Fabrikaları veya İZAYDAŞ türü tesislerle, ikili anlaşma yapmak suretiyle bertarafı mümkün olacaktır. Bu ikili anlaşmaların, limanların gemilerden alacakları ücretin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri olacaktır. Sintine suyu, yağ içerikli bir sıvı olması nedeniyle, ilave yakıt olarak ku