• Anasayfa
  • |
  • ANONIM VE LIMITED ŞIRKETLERIN SERMAYELERINI YENI A

ANONIM VE LIMITED ŞIRKETLERIN SERMAYELERINI YENI A

Sayın Üyemiz, 23.03.2002 tarih ve 24704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç-Ticaret- 2002/2)” (EK-1) ile, 19/01/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3500 sayılı , anonim ve limited şirketlerde esas sermaye arttırımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen esaslar düzenlenmiştir.   Bilgilerinize rica ederim.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK-1   Tebliğler Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret - 2002/2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:    19/1/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde anonim şirketler için 5 Milyar Türk Lirası olarak öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50 Milyar Türk Lirasına, aynı Kanunun 507 inci maddesinde limited şirketler için 500 Milyon Türk Lirası olarak öngörülen asgari esas sermaye miktarı 5 Milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir.    Sermayeleri, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, yeni miktarların altında kalan anonim ve limited şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ve sermaye artırımını gerçekleştirme sürelerine ilişkin açıklamalar, Türk Ticaret Kanununun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine istinaden, bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.    27/6/1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 559 sayılı KHK'nin geçici 2 nci maddesi uyarınca, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5 Milyar Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih duruma düşen anonim şirketler ve 500 Milyon Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih duruma düşen limited şirketler dışında kalan, ancak sermayeleri 50 Milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 Milyar Türk Lirasından az olan limited şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla, en geçü 31/12/2002 tarihi mesai saati bitimine kadar (bu tarihte evrağa kaydedilmesi şartıyla),Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir dilekçe ekinde; anasözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini gösterir en az 3 nüsha tadil metnini, anonim şirketlerde yönetim kurulu kararını, limited şirketlerde ortaklar kurulu kararını, önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair mali müşavir raporunu vermek suretiyle, müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemleri 30/6/2003 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyerek sermaye artırımını gerçekleştirmeyen anonim ve limited şirketler hakkında Türk Ticaret Kanununun 274 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır.    Tebliğ olunur.