• Anasayfa
  • |
  • 60 SERI NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK IŞLEMLERI) VE 1 SERI NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE (YETKILENDIRILMIŞ GÜMRÜK MÜŞAVIRLERI) DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK.

60 SERI NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK IŞLEMLERI) VE 1 SERI NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE (YETKILENDIRILMIŞ GÜMRÜK MÜŞAVIRLERI) DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK.

60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Işlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ 22.02.2009 tarih ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönemelik ile 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi değişitirilmiş, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere (k) ve (l) bendleri eklenmiş, 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki fıkralar sırasıyla eklenmiştir: “(6) Dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin 10.000 Euro’yu aşmaması durumunda, söz konusu izinler için yapılacak ek süre taleplerinde, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. (7) AB üyesi ülkeler ve/veya aramızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere bir yıl içinde yaptıkları ihracatın kıymeti 200.000 ABD Dolarını geçmeyen, ihracat kıymeti 200.000 ABD Dolarının üstünde olsa bile bu ihracatı 5 adet beyannameden daha az beyanname kullanarak gerçekleştiren firmaların bu ihracatlar için düzenledikleri A.TR dolaşım belgeleri, EUR. 1/EUR.MED dolaşım sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları için Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bendleri kapsamında dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılmasına gerek yoktur.” Ayrıca , 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “ve noter tasdikli” ibaresi ile on birinci fıkrasında geçen “noter onayı aranmaksızın” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Vekili Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler