Temmuz-Ağustos 2020

Sekiz IMO Üyesi Devleti Otonom gemi ve limanların arayüzü konusunda bir araya geliyor.

Otonom Suüstü Gemilerinin (Maritime Autonomous Surface Ships-MASS) denemeleri, otonom gemilerin karşılaştığı belirli zorlukları ele alan uygun bir mevzuat sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Çin, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Hollanda, Norveç, Kore Cumhuriyeti Singapur’un yer aldığı sekiz Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Üyesi Devlet, yaşanan zorlukları ele almak ve limanlarda MASS'ın denemeleri ve işletimi için standartların uyumunu sağlamak için Singapur tarafından desteklenen bir girişim olan MASSPorts'u oluşturmak üzere bir araya geldi.

IMO Sekreteryası detaylı kılavuzlar, ortak dil, gemi raporlaması ve veri değişimini kapsayan ve limandan limana denemeleri kolaylaştıran hedeflerin yer aldığı söz konusu girişimin sanal tartışmalarının ilk toplantısına 4 Ağustos 2020 tarihinde katıldı.

Avrupa Birliği’nde emniyetli kruvaziyer işletmelerini yeniden başlatmaya yönelik kılavuz yayımlandı.

Kruvaziyer gemileri çoğu gemi seferinin durması nedeniyle COVID-19 salgınından oldukça fazla ölçüde etkilenmektedir. Kruvaziyer gemi işletmelerinin kademeli ve emniyetli bir şekilde tekrar faaliyete başlamalarını kolaylaştırmak için Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Safety Agency - EMSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) tarafından yayımlanan COVID-19 salgınına ilişkin Avrupa Birliğinde kademeli ve emniyetli olarak kruvaziyer gemilerinin yeniden faaliyete başlaması hususunda ortaklaşa bir kılavuz geliştirdi.

Söz konusu kılavuz, genel emniyet ve güvenlik standartlarını sürdürürken, ilgili herkes tarafından uygulanması beklenen asgari önlemleri tavsiye ederek, Avrupa Birliği'ndeki kruvaziyer gemi faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yeniden başlatılmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kılavuz, uluslararası seferler ile iştigal eden AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area – EEA) bayrağını taşıyan gemiler ve hangi ülkenin bayrağını taşıdığına bakılmaksızın AB ve EEA limanına uğrayan gemileri kapsamaktadır. IMO üye devletlere ve uluslararası kuruluşlara kılavuzu uygun gördükleri şekilde kullanmaları ve ilgili tüm taraflara ve kuruluşlara dağıtmaları çağrısında bulunmaktadır.

Deniz taşımacılığında dijitalleşme – her zamankinden daha çok önem arz ediyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM,  28 Temmuz 2020 tarihinde Dijital Bağlantı ve Veri Standartları hakkında gerçekleştirilen bir webinarda; dijitalleşme, büyük veri ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin COVID-19 salgını sonrası normalleşmede kilit nokta olduğunu vurgulamıştır. Sayın Kitack LIM: “ Deniz taşımacılığı, limanlar ve lojistik arasındaki işbirliğinin, etkili ve sürdürülebilir bir deniz taşımacılığını artırmak ve bu nedenle ticareti kolaylaştırmak ve ekonomik iyileşme ve refahı teşvik etmek için önemli olacağına” değinmiştir.

Nisan 2019 yılından beri yürürlükte olan Kolaylaştırma Sözleşmesindeki (Facilitation Convention) elektronik veri değişimine ilişkin zorunlu gerekliliğe dikkat çeken IMO Kolaylaştırma Müdürü (Head of Facilitation) Sayın Julian ABRIL tarafından standartlaştırmaya olan ihtiyaç ayrıca vurgulanmıştır. Gemilerin limana giriş ve çıkışlarına yönelik tüm verilerin tek bir nokta üzerinden ilgili kurumlara gönderilebilmesi için tek deniz penceresi sisteminin (a single maritime window) zorunlu bir hale getirilmesine yönelik görüşmeler devam etmektedir. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan standardizasyon ve uyum, elektronik mesajları standardize ederek ve bir geminin limana yaklaşması esnasında düzenleme amaçlı gerekli olan verileri uyumlaştırarak liman işlemlerine ilişkin idari yükü azaltan ve yazılım uzmanlarına yönelik bir kılavuz görevi gören IMO’nun Kolaylaştırma ve Elektronik İşler Hususundaki Özeti’nde (IMO Compendium on Facilitation and Electronic Business) yer almaktadır. Söz konusu amaç, hangi standarda tabi olunduğuna bakılmaksızın kolay iletişim kurulabilecek yazılım yaratmak için deniz ticaretinde veya ulaşımında faaliyet gösteren şirketler için kolaylık sağlayacaktır. Buradaki amaç deniz ticaretinde veya ulaşımında faaliyet gösteren şirketlere hangi standarda bağlı olurlarsa olsunlar daha kolay iletişim kurmalarını sağlayacak bir yazılım yaratmayı kolaylaştırmaktadır. FAL Sözleşmesi’nin dışındaki alanlardaki veri modelinin ve öbeğinin genişletmesini incelemenin yanı sıra kolaylaştırma ve elektronik işler hususundaki IMO özetinin işlerliğini sağlamak ve daha da geliştirmek için çeşitli paydaşlar arasındaki işbirliği, iletişim ve ortaklık Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization –IMO ), Dünya Gümrük Örgütü (Wolrd Customs Organization –WCO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (United Nations Economic Commission for Europe) ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization –ISO) arasında Mart 2020 yılında imzalanan bir ortaklık anlaşması ile resmiyet kazanmıştır.

Denizciliğe bakış açıları webinar serisinin ilki olan Dijital Bağlanırlık ve Veri Standartları webinarı, Singapur Deniz ve Liman Başkanlığı (Maritime and Port Authority of Singapore) tarafından 28 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenmiştir.

Kilit projenin üçüncü safhasının imzalanması ile birlikte Bangladeş’te gemi geri dönüşümü büyük aşama kaydediyor.

Bangladeş’te emniyetli ve çevreye uyumlu gemi geri dönüşümünü artırmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) tarafından uygulanan projenin üçüncü safhası, Norveç tarafından Bangladeş’teki geliştirilmiş gemi geri dönüşümünü desteklemek için verilen yaklaşık 1.5 milyon dolar ile birlikte (14 milyon Norveç kronunu) ilerleme kaydetmektedir. Bangladeş’te Emniyetli ve Çevreye Uyumlu Gemi Geri Dönüşüm (Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh – SENSREC) projesinin üçüncü safhasını desteklemeye yönelik IMO ve Norveç hükümeti arasında 24 Temmuz 2020 tarihinde bir anlaşma imzalandı. Böylelikle, Bangladeş’in gemi geri dönüşümünde emniyetli ve çevresel etki bırakmak için küresel standartları belirleyecek bir anlaşma olan IMO Hong Kong Sözleşmesine taraf olması için adımlar atmasının önü açılacaktır.

Söz konusu anlaşma, SENSREC Projesinin ikisi de Norveç tarafından finanse edilen hem 2015 - 2017 yıllarını kapsayan Birinci Safhasının, hem de 2018 – 2020 yıllarını kapsayan İkinci Safhasının başarılı uygulamalarını takiben gerçekleştirilmiştir. Ek fon ile birlikte, Kasım 2020 tarihinden başlanılacak olan projenin üçüncü safhası 18 ay içinde uygulanacaktır.

SENSREC Projesinin Üçüncü Safhası, Hong Kong Sözleşmesine uygun olarak gemi geri dönüşüm standartlarını geliştirmeye ve mevzuat ve bilgi yönetimi hususunda Bangladeş Hükümeti için kapasite geliştirmeyi artırmaya odaklanacaktır. Tehlikeli atıkların arıtılması, depolanması ve yok edilmesi için bir tesis kurmaya ilişkin Bangladeş hükümetine özgü teknik destek sağlanacaktır.

Bangladeş Norveç Büyükelçisi Sayın Sidsel BLEKEN, SENSREC Projesinin hükümet yetkilerinin yanı sıra Bangladeş’te yer alan gemi geri dönüşüm sektörünün konuya olan bağlılıkları sayesinde çoktan belirgin bir ilerleme kaydettiğini, halihazırda belirgin bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bangladeş Norveç Büyükelçisi Sayın Sidsel BLEKEN projeye ilişkin şunları ifade etmiştir:“Norveç, Bangladeş’e verdiği desteği artırdığına memnundur ve söz konusu projede önemli rolünden dolayı IMO’ya teşekkür etmektedir. IMO aracılığıyla, Bangladeş ülke ekonomisini ve gemi geri dönüşüm sektörünü kalkındırmaya yönelik katkılarımızı güçlendirerek yetkililere, sektöre ve diğer paydaşlara desteğimize devam edeceğiz. Hong Kong Sözleşmesinin gereklilikleri ile uyumlu daha çok tersane görmeyi umuyoruz, böylece Bangladeş mümkün olan en kısa zamanda sözleşmeye taraf olmak için hazır olacaktır.”

Söz konusu anlaşma IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM ve Bangladeş Norveç Büyükelçisi Sayın Sidsel BLEKEN tarafından imzalanmıştır.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, söz konusu projeye ilişkin geniş katkılarından dolayı Norveç hükümetine teşekkür ederek şunları ifade etmiştir: “Bu projenin sürekliliği, emniyetli ve çevreye uyumlu gemi geri dönüşümüne yönelik Bangladeş’in ulusal kapasitesini oldukça artıracaktır.  Söz konusu bu projenin Üçüncü Safhasının başarısı, tehlikeli atıkların arıtılması, depolanması ve yok edilmesine yönelik bir tesisin kurulması ve Hong Kong Sözleşmesine taraf olmaya ilişkin amaçlarının nihayetinde desteklenmesine ilişkin Bangladeş’in hedeflerini destekleyen hayati teknik bir destek rolü görecektir.”

Kenya’da artan deniz güvenliği ve ekonomik büyümeye yönelik adımlar.

Kenya için bir Ulusal Deniz Güvenliği Stratejisi (National Maritime Security Strategy) geliştirmeye ilişkin oluşturulan yol haritası, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization –IMO) tarafından 21 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen sanal bir açılış toplantısından sonra onaylandı. Uygulamaya konduğunda söz konusu strateji, mavi ekonominin desteklenmesi ve korunması ve uluslararası deniz taşımacılığı için emniyetli ve güvenli işletim çevresinin sağlanması ile sosyo-ekonomik büyüme için önemli fırsatlar getirecektir.

Söz konusu toplantıya, Kenya’da yer alan tüm ilgili bakanlık ve kurumlardan denizcilik sektörü paydaşlarını temsilen 16 katılımcı katılmıştır. IMO’nun teknik desteği ile birlikte, bahse konu stratejinin geliştirilmesinde en iyi yolun ne olduğu ve Ulusal Deniz Güvenliği Komitesi’nin kurulması konuları katılımcılar arasında görüşülmüştür. Katılımcılar, ulusal deniz güvenliği tehditlerine karşılık verilecek yanıtın çok yönlü olmak zorunda olduğunu belirterek bütüncül bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç konusunda anlaşmaya varmışlardır.  Ulusal strateji yapısı, Cidde Değişikliğinin (Jeddah Amendment) üç maddesinden Cibuti Etik Davranış Kuraları (Djibouti Code of Conduct) altında Kenya yükümlülükleri ile uyumludur.  Ayrıca, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi’nin (International Convention for the Safety of Life at Sea) XI-2 Bölümü, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu  (International Ship and Port Facility Security Code) ve diğer IMO kuruluşları ile uyumludur.

Söz konusu toplantı, Ulusal Deniz Güvenliği Stratejisinin Kenya için sunabileceği kilit fırsatların altını çizen Taşımacılık ve Denizcilik İşleri Dış İlişkiler Baş Sekreteri Sayın Nancy KARIGITHU tarafından açılmıştır.

Petrol sızıntısına karşı hazırlıklı olma ve müdahale etme konulu webinar serileri başladı.

Batı, Orta ve Güney Doğu Afrika Küresel Girişimi (The Global initiative for West, Central and Southern Africa – GIWACAF), Afrika’da yer alan 22 ortak ülke ile birlikte petrol sızıntılarına karşı hazırlıklı olmak ve mücadele etmek amacıyla kendi ulusal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik faaliyet göstermektedir. Salgın boyunca hazırlık seviyelerini geliştirmeye ilişkin devam etmek için GIWACAF kapasite geliştirme faaliyetlerine devam etmekte ve paydaşlarına en iyi pratiği sunmak için bir dizi webinar serisi başlatmıştır.

GIWACAF, salgın boyunca hazırlıklı olma seviyesini geliştirmeye devam etmek amacıyla kapasite geliştirme etkinliklerine, paydaşlarına ve diğer kuruluşlara en iyi pratikleri sunmaya devam edebilmek için bir webinar serisi başlatmıştır. Webinar serisi Haziran’da başlayıp sonbahar sonuna kadar aylık olarak devam edecektir.

Söz konusu webinar serisi, kıyı şeridi ve deniz ortamını korumak için uluslararası mevzuat çerçevesinden kıyı şeridi ve denizde müdahale tekniklerine kadar olan tüm sorunları ele almaktadır. Tüm webinarlar, İngilizce ve Fransızca dillerinde gerçekleşecektir. GIWACAF resmi sitesinde canlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler kaydedilerek erişime açık olacaktır.

Söz konusu webinar serilerine, Kaza Kaynaklı Su Kirliliğinde Dokümantasyon, Araştırma ve İnceleme Merkezi (Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution – Cedre), Uluslararası Tanker Armatörleri Kirlilik Federasyonu (The International Tanker Owners Pollution Federation – ITOPF), Petrol Kirliliği Müdahale (Oil Spill Response Limited – OSRL) ve IMO gibi kuruluşlardan çok sayıda uzman da dahil olacaktır.

GIWACAF projesi, sektör-devlet işbirliğini yönlendiren ve onları petrol sızıntısına karşı hazırlıklı olma ve etkili mücadele etme konusunda teşvik eden IMO’nun Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Mücadele ve İşbirliği ( International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation – OPRC 1990) uygulanmasını desteklemektedir.

Kaynak: IMO internet sitesi

www.imo.org