Nisan - Mayıs 2020

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO), kişisel koruyucu ekipman ve gemi personeli ile kıyı personeli arasındaki temasa yönelik COVID-19 kılavuzunu yayımlıyor.

Deniz taşımacılığı, küresel tedarik zinciri için son derece önemli bir yere sahiptir. COVID-19 salgını süresince, geçici olarak gemiye çıkması veya gemi personeli ile temasta bulunması gereken gemi ve kıyı personeli dahil olmak üzere tüm ilgili personelin enfeksiyondan korunması çok önemlidir.

IMO; denizciler, denizcilik sektöründe çalışanlar, balıkçı tekne personeli, yolcular ve gemilerde bulunan diğer insanlar için COVID -19 enfeksiyon riskinin en aza indirgenmesi amacıyla kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasına yönelik kararlarının desteklenmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün  (World Health Organization- WHO) kişisel koruyucu ekipmanların emniyetli ve etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik oluşturduğu kılavuzu yayınlamıştır. Buna ek olarak söz konusu kılavuz, kılavuz kaptan, liman işçileri, liman devleti kontrolü memurları, gemi acenteleri gibi gemiye çıkması gereken kıyı personelini ve bu kişilerin birbirleriyle temasta bulunma durumlarını kapsamaktadır.

IMO, karar verme ve risk tespitini desteklemek amacıyla, gemi ve limanlardaki insanların birbirleriyle teması söz konusu olduğu durumlarda COVID-19 salgınına ilişkin oluşacak riskleri belirlemeye yönelik uygulanabilir önlemleri yayınlamıştır. Bu kılavuz ilkeler, her ülkenin farklı gereksinimlerinin olduğu göz önünde bulundurularak, enfeksiyon riskinin azaltılması için karşılıklı bir anlaşma ile yürürlüğe konulacak kontrol önlemlerini duyurmak ve riskleri değerlendirmek amacıyla açık ve net bir sistem önermektedir. Ayrıca bu kılavuz ilkeler, gemiye katılımın şart olduğu durumlarda, bazı basit adımlar ve önlemler de ortaya koymaktadır. Söz konusu adım ve önlemler, gemiye katılan kişi sayısının en aza indirgenmesini, mürettebatın yaşam alanından geçen yolların yerine dış yürüme yollarının kullanılmasını, ellerin sıkça yıkanmasını ve sosyal mesafenin sürdürülmesini kapsamaktadır.

Gemi ve kıyı personelinin emniyetli bir şekilde gemi ile bağlantısını sağlamaya yönelik olan COVID-19 kılavuzları, IMO ile danışmanlık statüsünde olan ve küresel denizcilik sektörü kuruluşlarının geniş bir bölümünü oluşturan ICS, IAPH, BIMCO, IACS, IFSMA, IMPA, INTERTANKO, P&I Clubs, CLIA, INTERCARGO, InterManager, IPTA, FONASBA ve WSC tarafından oluşturulmuş olup, IMEC ve ISOA gibi kuruluşların önerileri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Deniz ticaretinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için mürettebat değişimine acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM ve deniz taşımacılığı sektörü temsilcileri, 30 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen sanal IMO – denizcilik sektörü toplantısında, mürettebat değişimlerinin yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğu yönünde karar vermişlerdir.

Gemilerde görev yapmakta olan birçok denizci ve kıyı personeli COVID-19 salgınından dolayı sözleşmelerini uzatmak zorunda kalmışlardır. Bu çalışanların seyahat etmelerine yönelik getirilen kısıtlamalar, mevcut mürettebatın gemiden ayrılıp yerine yenilerinin gelmesini zorlaştırmıştır. Bazı STK’lar, uzatılan gemide kalma sürelerinin, mürettebatın sağlığını ve gemi operasyonlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtmiştir.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (International Transport Workers' Federation - ITF) temsilcileri, mürettebat değişimlerinin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla “merkez” havaalanları ve limanların kurulması için yaptıkları çağrının altını çizmişlerdir. Mürettebat değişimleri ve hareketlerine ilişkin protokoller geliştirmek amacıyla ICS ve ITF tarafından ortaya konulan bu çalışma, hükümetler, liman başkanlıkları, sağlık yetkilileri ve diğer kurum ve kuruluşların katılımı ile devam etmektedir. ICS, yaklaşık 150.000 gemi insanının denizde gemilerde kaldığını ve bu kişilerin en kısa zamanda değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM ve sektör temsilcileri, salgın süresince temel malların ticari akışını sağlamak için emek sarf eden gemi insanlarına duydukları minnetin altını çizmiştir. Bunun yanı sıra, gemi insanı, liman çalışanları ve ilgili personelin kilit çalışan olarak belirlenmesine yönelik duyulan ihtiyacı tekrar ifade etmiştir.

Söz konusu toplantıda, salgın süresince belirli konuları ele almak amacıyla yürütülen iş birliğine dayalı çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. IMO, ortak kılavuz ve bildirim yayımlamak ve Üye Devletler’in sertifika uzatımı gibi konularda çalışmalar yaptığını duyurmak için diğer Birleşmiş Milletler (United Nations – UN) kurumları ve organları ile birlikte çalışmaktadır.

Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (The International Association of Classification Societies - IACS), bazen mümkün olan durumlarda uzaktan tetkik gibi yöntemler de kullanılarak IACS üyesi sörveyörlerin gemilere uluslararası antlaşma ve sınıf gerekliliklerine uyumlulukları konusunda sertifika vermeye devam etmeleri konusundaki çabalarına dikkat çekmektedir. Gemiye çıkan sörveyörlere kişisel koruyucu ekipman verilmesi son derece önemlidir.

IMO sözleşmelerinde yer alan istisnai durumlar dışında sertifikalar için verilen üç aylık uzatım süresinin aşılması durumunda ortaya yasal sorunlar çıkmaktadır. IMO Sekreterliği bu sorunun faal bir şekilde incelenmekte olduğunu belirtmiştir.

IMO toplantılarının Mayıs ayından başlayıp Temmuz ayının ortasına kadar sürecek IMO Konseyi’nin 32. Olağanüstü Oturumu’na ertelenmesi hususunda da sivil toplum kuruluşlarından görüş talep edilmiştir. Ayrıca sörvey, sertifikalandırma, gemi mürettebatı değişimleri ve diğer hususlar üzerine de görüş ve güncel bilgi talep edilmiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, COVID-19 salgınının neden olduğu zorluklarla mücadele kapsamında özellikle gemi personeli tarafından yaşanan sorunları ele almak için -Üye Devletler ile diplomatik danışmanlık yapmak dahil olmak üzere- iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtmiştir.

Deniz taşımacılığı sektörü ile yapılan sanal yuvarlak masa toplantısı, 30 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya IMO yöneticileri, IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, BIMCO, CLIA, IACS, IAPH, ICS, IFSMA, IMCA, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO, IPTA, ITF, OCIMF ve WSC gibi IMO ile danışmanlık statüsünde olan sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katılmıştır.

Deniz ticareti akışının desteklenmesine yönelik denizde dijitalleşme için ortaklık anlaşması imzalandı.

Gemilerin limanlara giriş ve çıkışlarında, yükler, tehlikeli mallar, mürettebat, gemi detayları ve diğer birçok şey hakkındaki önemli bilgiler kıyı yetkilileriyle paylaşılmak zorundadır. IMO'nun FAL Sözleşmesi kapsamında kamu idareleri, tüm bu bilgilerin dijital bir ortamda aktarılmasını sağlamak için bazı sistemler kurmak zorundadır.

IMO, Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organization - WCO), Birleşmiş Miller Avrupa Ekonomik Komisyonu (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE) ve Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (International Organization for Standardization - ISO) artmış olan deniz dijitalleşmesini desteklemek için yeni bir ortaklık imzalamıştır.

15 Mart'tan bu yana yürürlükte bulunan ortaklık anlaşması, IMO Referans Veri Modelinin güncellenmesi ve gemilerin tam vaktinde çalışmasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek operasyonel veri değişimi gibi FAL Sözleşmesi’nin kapsamının dışında kalan, diğer alanlardaki veri standartlarının uyumlaştırılmasına yönelik olarak daha da geliştirilmesi için zemin hazırlamaktadır. Tam zamanında çalıştırılma (just-in-time operation) sayesinde gemilerin hızları en iyi şekilde ayarlanır ve bu sayede gemiler varacakları limandaki demir yerleri hazır olduğunda limana ulaşırlar. Böylece gemilerin enerji tasarrufu yapmaları sağlanırken, maliyetleri ve emisyonları da azaltılmaktadır.

FAL sözleşmesinin tarafları, “Kolaylaştırma ve Elektronik İşler Hususundaki IMO Özeti”nin (IMO Compendium on Facilitation and Electronic Business) önemli bir unsuru olan ve gemilerin, kişilerin ve yüklerin varışı, beklemesi ve ayrılması için gerekli bilgilerin elektronik veri alışverişi yoluyla iletimini, alınmasını ve yanıtlanmasını desteklemeye yönelik FAL Sözleşmesinde tanımlanan raporlama gereksinimlerini kapsayan IMO Referans Veri Modelini geliştirmek için halihazırda bir iş birliği yürütmektedir. Söz konusu çalışma, her bir kuruluşun kendi standartları gözetilerek müşterek çalışmalar yürütmelerini sağlamaktadır.

Dünya Denizcilik Üniversitesi, pandemi süresince derslerine çevrimiçi ortamda devam ediyor.

COVID- 19 salgını kapsamında birçok seyahat kısıtlaması getirilmesine rağmen eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ve akademik kurumlar yeni yollar bulmaktadır. IMO Dünya Denizcilik Üniversitesi de bu kurumlar arasındadır. IMO Sekreterliği’nde çalışan teknik görevliler, Londra ve Tunus’taki merkezlerinden, Malmö, İsveç'te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde Deniz Hukuku ve Politika Uzmanlığı ile Yüksek Lisans kursunun deniz güvenliği modülündeki IMO ve WMU arasında yıllık iş birliğinin bir parçası olan deniz emniyeti ve deniz güvenliğinin yasal yönleri üzerine sanal dersler vermeye devam etmektedirler. Bu dersler, IMO sözleşmeleri kapsamındaki liman faaliyetlerini güvenlik açısından ele almaktadır. Bahse konu dersler, 14 – 15 Nisan 2020 tarihlerinde 16 öğrenciye verilmiştir.

Birleşmiş Milletler (United Nations – UN) kurumları, deniz atığı sorununun üstesinden gelmek ve SDG 14’ün gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla ortaklıklarını resmi anlamda güçlendirme kararı almışlardır.

Denizlerdeki plastik atıklar küresel bir sorundur ve bu sorunun üstesinden gelmek için ortaklıkların kurulması önem teşkil etmektedir. IMO ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO), deniz taşımacılığı ve balıkçılıktan kaynaklanan plastik atıkların azaltılması ve önlenmesi amacıyla ilk olarak Aralık 2019 tarihinde Norveç tarafından sağlanan fon ile başlatılan GloLitter Ortaklıklar Projesini (GloLitter Partnerships Project) daha ileriye taşımak ve birlikte uygulamaya konulmasını sağlamak için resmi olarak bir anlaşmaya imza atmışlardır.

İmzalanan bu anlaşma, kurumların söz konusu projeyi ortaklaşa nasıl yürüteceklerini belirlemekte ve proje kapsamında öngörülen birçok stratejik iş birliğine doğru atılacak bir sonraki adımı işaret etmektedir. Küresel Endüstri İttifakı (Global Industry Alliance) sayesinde her iki kurum da özellikle özel sektör katılımını ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik kendi çalışma sahalarıyla iletişime geçecektir.  

GloLitter Projesi, deniz taşımacılığı ve balıkçılık sektörlerindeki atıklar da dahil olmak üzere deniz atıklarını önleme ve azaltmaya yönelik olarak gelişmekte olan ülkelere fırsatlar belirlemelerine ve bu sektörlerdeki plastik kullanımını azaltmalarına yardımcı olacaktır.

Bahse konu proje, plastiklerin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için fırsatlar sunacak ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14’ün (Sustainable Development Goal 14- SDG 14) hedeflerinden biri olan “2025 yılına kadar, denizde bulunan molozlar ve besin kirliliği dahil olmak üzere özellikle kara temelli faaliyetlerden kaynaklanan her türlü deniz kirliliğinin önemli ölçüde azaltılması ve önlenmesi” hedefinin başarılması konusunda destek sağlayacaktır.

Söz konusu anlaşma, IMO Ortaklık ve Projeler Bölüm Yöneticisi Dr. Jose MATHEICKAL ve FAO Genel Müdür Yardımcısı Roberto RIDOLFI tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde imzalanmıştır.

GloLitter Projesi’nin bir parçası olmak isteyen ülkelerin, ilgili beyanlarını 30 Nisan 2020 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

IMO Genel Sekreteri, gemi insanlarının “kilit çalışan” olarak belirlenmesi konusunda Birleşmiş Milletler’in desteğini istiyor.

IMO, gemi insanlarının, liman personelinin ve denizcilik sektöründe çok önemli görevlere sahip diğer çalışanların “kilit çalışan” olarak belirlenmesi konusunda hükümetlere talepte bulunmuştur. IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, söz konusu talebin desteklemesi için Birleşmiş Milletler kurumlarından destek istemiştir. IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, BM’nin önde gelen isimleri ve BM Genel Sekreteri 1 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen sanal toplantıda konu ile ilgili olarak ricada bulunmuşlardır. Söz konusu toplantıda, COVID-19 salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları, ticaret, küresel lojistik, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinde yaşanan aksaklıklar masaya yatırılmıştır.

Bahse konu toplantıda Kitack LIM, denizcilik sektöründe çalışan personel ve özellikle gemi insanlarının sağlıklı olmalarının önem arz ettiğinin altını çizmiş ve küresel tedarik zincirinin desteklenmesi için mürettebat değişimlerinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca Kitack LIM, COVID-19 salgını nedeniyle hükümetler tarafından giderek daha da arttırılan seyahat yasağı ve kısıtlamalardan dolayı mürettebat değişikliklerine yönelik oluşan engellerin de altını çizmiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, acil olarak ihtiyaç duyulan ilaçların, tıbbi malzemelerin ve gıdaların taşınması ve küresel düzeyde tedarik edilmesi konusunda deniz taşımacılığı sektörünün hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizmiştir. Her ne kadar ülkeler tarafından ortaya koyulan kısıtlamaların sayısı artsa da deniz yolu ticareti hala devam etmektedir. Kitack LIM; küresel ticaret akışının ve tedarik zincirinin devamlılığının sağlanması ve desteklenmesi konusunda IMO ve denizcilik sektörünün kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, BM Genel Sekreteri António GUTERRES Başkanlığında gerçekleştirilen BM Üst Düzey Yönetim Grubu’nun (UN Senior Management Group – SMG)   toplantısına katılmıştır. Bahse konu toplantıya SMG üyelerinin yanı sıra, FAO, IFAD, ICAO, IMO, ILO, ITU, WHO ve WMO gibi BM uzman kurumlarının Başkanları da katılmıştır.

Toplantının açılışını gerçekleştiren BM Genel Sekreteri António GUTERRES, daha önce benzeri görülmemiş olan bu krizi masaya yatırmak için küresel fakat aynı zamanda bölgesel ve yerel bir yaklaşım sergilenmesine ihtiyaç olduğunun altını çizmiş ve söz konusu krize karşı ortak bir müdahalede bulunulması konusunda birlikte çalışılması için tüm UN-sistem kurumlarına çağrıda bulunmuştur.

Kaynak: IMO internet sitesi

www.imo.org