DTO Temmuz 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                                __________________________________________                  ________              __  _______  TEMMUZ 2016

Armatörler Gemilerin AB Gemi Geri Dönüşüm İzinleri İçin Ödeme Yapması Önerilerini Reddediyorlar

AB limanlarına uğrak yaptıklarında bayraklarına bakılmaksızın, gemileri AB gemi geri dönüşüm izinleri için ödeme yapmaya zorlama önerileri, en fazla gemi geri dönüşüm tersanesinin bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki çalışma ve çevre şartlarını iyileştirmek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından gösterilen çabalara zarar verecektir.

Eğer bir AB gemi geri dönüşüm fonu kurma önerileri daha da ileri götürülürse; Çin, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri dâhil AB'nin ticaret ortakları ile ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır.  Dünya ticaret gemilerinin %80'inden fazlasını temsil eden Avrupa Topluluğu Armatörler Birlikleri (ECSA) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Avrupa Komisyonu danışmanları tarafından geliştirilen gemi geri dönüşüm izni kavramının kesinlikle reddedilmesi gerektiği konusunda ısrar ediyorlar.

Avrupa Komisyonu tarafından şu anda incelenmekte olan bir öneriye göre, AB Üyesi olmayan ülkelerin bayraklarını taşıyan gemiler dâhil, ziyarette bulunan gemilerin önerilen bir AB Fonuna ödemeleri gerekecek olan para, ancak geminin çalışma hayatının sonunda, belki de geminin farklı bir armatöre sahip olacağı bir zamanda ve sadece geminin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan bir tersanede geri dönüşüme tabi tutulması şartıyla iade edilebilecektir.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Gereksiz şekilde karmaşık, uygulaması büyük ölçüde mümkün olmayan ve AB'nin yönetmesi çok güç olan böyle bir Fonun kurulması, gemi geri dönüşümü hususunda Hong Kong Konvansiyonunu kabul etmiş olan uluslararası topluluğa bir hakaret olacaktır."

ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE de: "Böyle zalimce bir tek taraflı önlem, özellikle AB'ye dâhil olmayan gemilere uygulanırsa, muhtemelen AB ticaret ortakları tarafından uluslararası denizciliğin yürütülmesi için rekabete aykırı bir müdahale olarak görülecektir.  Diğer ülkelerin misilleme kabilinden önlemler uygulayacaklarına dair gerçek bir tehlike mevcuttur" dedi.

ECSA ve ICS'e göre Avrupa Birliği, AB Üyesi Devletlerin IMO Hong Kong Konvansiyonu'nu onaylamalarını sağlamalı ve Asya'daki gemi geri dönüşüm tersanelerinin IMO standartlarına uygun onayları edinmek için gösterdikleri çabaları tanımaya yoğunlaşmalıdır.  ECSA ve ICS, bu tersanelerin AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğüne göre kurulmakta olan onaylanmış gemi geri dönüşüm tesislerine ait AB listesine dâhil edilmeleri için bir şans verilmesi hususunda ısrar ediyor. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Daha Şeffaf ve Rekabetçi Limanlar İçin Anlaşmaya Vardı

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi, Avrupa Parlamentosu'yla daha önceden erişilen anlaşmayı uygun bularak, limanların şeffaflığını artıracak ve tüm Avrupa'da liman hizmetlerine erişim için adil koşullar yaratacak yeni kuralları 29 Haziran 2016 günü onayladı.

Yeni kurallar, limanları daha verimli hale getirmek ve 3 milyona yakın kişinin istihdam edildiği denizcilik sektöründe adil rekabeti temin etmek üzere oluşturuldu. Kurallar, hem karayollarına bir alternatif olarak ve hem de AB dışındaki ülke limanlarına karşı Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığını teşvik ederek, Avrupa limanlarının rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.  Tesislerin ve süreçlerin daha rekabetçi hale gelmesi kullanıcılar için de ulaşım masraflarını azaltacaktır.

Anılan reform, trans-Avrupa taşımacılık ağı yönergelerinde listelenen 300'den fazla limana uygulanacak olup, bu limanlar, AB ülkelerinin kendi aralarında ve aynı şekilde dünyanın geri kalanıyla yaptığı ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu limanlar, AB'nin intermodel taşımacılık zincirinde ve AB'nin çevre bölgelerle ve adalarla bağlantı kurmasında düğüm noktalarını oluşturuyor. AB limanlarından geçen navlunun % 96'sı ve tüm yolcuların % 93'ü söz konusu TEN-T limanlarından geçmektedir. Üye Devletler anılan düzenlemeyi diğer limanlara uygulayıp uygulamamaya karar vermekte ise özgürdür.

Düzenlemeye göre, yük elleçleme ve yolcu hizmetleri finansal şeffaflık kurallarına tabi olacak; fakat erişim hükümlerinden muaf olacaklardır. Yani Üye Devletler bu hizmetleri nasıl organize edeceklerine, Adalet Divanı içtihatlarına uygun olarak, karar vermekte özgür olmaya devam edecekler. 

Söz konusu reform, liman hizmeti ücretlerini ve liman altyapı ücretlerini daha şeffaf hale getirecektir. Aynı şekilde, devlet, liman ve liman hizmeti işletmecileri arasındaki finansal ilişkinin şeffaflığını da artırmaktadır. Örneğin, bir liman yönetiminin kamu fonu alması durumunda, bahse konu fonu nasıl kullandığını göstermek için ayrı hesaplar tutması zorunlu hale gelecektir.

Taslak düzenleme, AB'de liman hizmetlerine erişime yönelik açık koşullar koyan bir çerçeve oluşturarak yasal belirsizlikleri azaltıyor ve eşit koşullar oluşturuyor.

Avrupa'nın liman sektöründeki çeşitliliği ve Üye Devletlerin kendilerine özgü koşulları dikkate almak amacıyla, Üye Devletler ve liman yönetimleri, liman hizmetlerinin sağlanması için belirli asgari gereklilikleri uygulayabilir ve düzenlemede belirtilen sınırlı sayıdaki durumlarda hizmet sağlayıcılarının sayısını azaltabilirler. Asgari gereklilik, örneğin ilgili limanın bulunduğu Üye Devlette yürürlükte bulunan sosyal güvenlik ve çalışma hukukuna uyum sağlanmasıyla alakalı olabilir.

Üzerinde anlaşmaya varılan söz konusu metnin, hukuki-dilsel açıdan tamamlanmasını takiben, önce Avrupa Parlamentosu tarafından ve daha sonra Avrupa Konseyi tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor. Söz konusu prosedürün sene sonundan önce tamamlanması bekleniyor. Düzenleme AB Resmi Gazetesinde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecektir. Zaman ile sınırlı olan mevcut sözleşmeler anılan düzenlenmeden etkilenmeyecek, ancak zaman ile sınırlı olmayan sözleşmelerin Temmuz 2025'e kadar uyumlaştırılması zorunludur. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

2017 Avrupa Denizcilik Haftasının Ana Temaları Açıklandı

Avrupa deniz taşımacılığının küresel rekabet gücü, AB'nin geliştirdiği stratejiler ve rekabet gücünü artıracak ilgili kurumlar, 2017 Avrupa Denizcilik Haftası'nın temalarının kalbinde yer alıyor.

Denizcilik sektörünün önümüzdeki yıllarda daha fazla kalite odaklı, sürdürülebilir ve rekabetçi olması için politika çerçevesinin dijital hale getirilmesi ve modernleştirilmesi zorunludur. Bunlar aynı zamanda, denizcilik sektöründeki en son gelişmeler ve 2009 AB Deniz Taşımacılığı Stratejisi'nin uygulanmasında gösterilen ilerlemeler ışığında, Avrupa Komisyonu'nun ana hatlarıyla belirttiği politika öncelikleridir.

27 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilecek olan 2017 Avrupa Denizcilik Haftası, anılan meseleler ve diğer konular hakkında görüşmek ve karara varmak üzere denizcilik endüstrisini ve düzenleyicileri bir araya getiren ideal bir platform oluşturacak.

2017 Avrupa Denizcilik Haftası, Malta'nın AB Başkanlığı altında gerçekleşecektir. Malta, şimdiden göçmenliğe ve Akdeniz'e dair denizcilik ajandasına odaklanacağını duyurdu. Denizcilik Haftası boyunca deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması da ele alınan konulardan biri olacaktır. (Kaynak: ECSA)

Avrupalı Armatörler Düşük Emisyonlu Dolaşım İçin Avrupa Stratejisi'nin Küresel Mutabakatını Destekliyor

Avrupa Komisyonu tarafından, düşük karbonlu dolaşım için Avrupa Stratejisi hakkında yayımlanan yeni tebliğ, tüm taşımacılık sektörlerinin, AB'nin sera gazı emisyonlarının ve hava kirleticilerinin azaltılmasına yönelik çabalarına katkı sağlaması gerektiğine işaret ediyor.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "denizciliğin de karbon emisyonlarının küresel bir katkı sağlayanı olarak, küresel ısınmadaki artışın sınırlandırılmasına yönelik küresel çözümlerin kesinlikle bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. AB Komisyonu'nun tebliğinde belirtildiği gibi, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının toplanması ve bildirilmesine yönelik IMO'da sağlam ve zorunlu bir küresel anlaşmanın temin edilmesine ilişkin AB hedefine tümüyle katılıyoruz. Avrupalı Armatörler olarak aynı zamanda, AB MRV Kuralının küresel sistemle uyumlaştırılacağı bir öneriyi görmeyi de bekliyoruz. Küresel bir anlaşmanın hem gerekli ve hem de mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bugün enerji-verimliliği yüksek taşımacılık türlerinden biri olan deniz taşımacılığı, küresel karbon emisyonlarında sadece % 2.2 gibi bir pay ile dünya ticaretinin yaklaşık % 90'ını taşımaktadır. Bununla birlikte, yeni bir IMO çalışması, önleyici tedbirlerin alınmaması halinde 2050 yılına kadar denizcilikten kaynaklanan karbon emisyonlarının en kötü ihtimalle % 50 ile % 250 arasında artabileceğini tahmin ediyor.  (Kaynak: ECSA)

Paris MOU Gemilerdeki Çalışma ve Yaşama Koşullarını Denetleyecek

Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MOU), 2006 Denizcilik Çalışma Konvansiyonu (MLC 2006) hakkında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (Concentrated Inspection Campaign – CIC) düzenleyecek. 

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasının amacı, gemilerde çalışma ve yaşama koşulları için asgari standartların uygulanıp uygulanmadığını denetlemektir. Söz konusu denetim kampanyası, 1 Eylül 2016 - 30 Kasım 2016 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemi kapsayacaktır. Gemilerin MLC ile ilgili olarak yürürlükte olan prosedürleri ve tedbirleri, sıradan bir Liman Devleti Kontrolü (PSC) denetimi sırasındaki gerekliliklere uyum sağlaması için detaylı olarak denetlenecek.

PSC Görevlileri denetimler sırasında, özellikle gemiadamlarıyla ilgili gerekli sertifikaların ve dokümanların gemide bulunduğunu garanti etmek amacıyla seçilmiş 12 sorudan oluşan bir liste kullanacak. Ayrıca, konaklama, yiyecek ve yemek hizmeti denetimlerinin kayıtları ve bir güvenlik komitesinin kurulup kurulmadığını denetlemeyi amaçlayan sorular da olacaktır. (Kaynak: World Maritime News)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                               TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                     -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GİSBİR                                                                     -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-GESAD                                                                     -Piri Reis Üniversitesi            

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.-Yıldız Teknik Üniversitesi

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-Gemi Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 

Ayrıntılı Bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu  Telefon: (212)252 01 30 (462)  E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

ABTemmuz.pdf