DTO Nisan 2016 AB Bülteni

?DTO AB Bülteni                              __________                  ______              __  _______   ____________________________________________      NİSAN 2016

AB, Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunmasına Yönelik Yeni Anlaşmayı Memnuniyetle Karşılıyor

Uluslararası topluluk, ulusal yetkinin dışında kalan alanlardaki deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için yasal bağlayıcılığa sahip bir anlaşmanın geliştirilmesi için ilk adımı attı. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) gereğince, söz konusu yeni anlaşmayı geliştirmekle görevli olan BM hazırlık komitesinin ilk oturumu başarıyla sonuçlandı. Oturuma; AB, hükümetler arası kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum da dâhil olmak üzere ülkelerin ve bölgelerin çoğundan temsilciler katıldı. Oturumda; deniz genetik kaynakları, deniz koruma alanları gibi bölge bazlı yönetim araçları, çevresel etki değerlendirmesi, kapasite oluşturma ve deniz teknolojilerinin transferi gibi özel konular ilk defa ele alındı.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA, "AB, ulusal yetkinin dışında kalan bölgelerdeki biyolojik çeşitlilik için yeni bir UNCLOS uygulama anlaşmasına duyulan ihtiyacı uzun zamandır savunuyordu ve bu nedenle anılan toplantıda kilit bir rol oynadı. Söz konusu anlaşma, benim politik yetki alanımın temel bir önceliği olan uluslararası deniz yönetiminin geliştirilmesinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil edecektir. Anlaşma, UNCLOS'u uygulayacak ve güçlendirecek ve denizlerin yasal düzenine dair şu anki bölünmüş yapının üstesinden gelecektir. Anlaşma aynı zamanda, BM'nin en son kabul ettiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi doğrultusunda deniz kaynaklarımızın daha sürdürülebilir şekilde kullanılmasına katkı sağlamalıdır. Tüm katılımcıları bu yapıcı ilk toplantı nedeniyle kutluyor ve onları şimdiki ve gelecek nesillere sağlıklı ve verimli denizler teslim edecek olan evrensel bir anlaşmayı gerçekleştirmek amacıyla uzlaşma ve işbirliği yolunda devam etmeye teşvik ediyorum. Avrupa Komisyonu, 2018 yılında resmi bir hükümetler arası anlaşma konferansına yol açmasını umduğumuz bu süreci desteklemeye devam edecektir" dedi.

Ağustos ayında iki haftalık bir oturum için yeniden toplanacak olan Komite'nin 2017 yılında iki kere daha toplanması planlanmıştır.  (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Komisyonu Denizde ve Denizcilik Sektörlerinde Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdama Yönelik Yatırım Yapıyor

Avrupa Komisyonu denizde ve denizcilik sektörlerinde inovasyonu güçlendirmek ve istihdam yaratmak amacıyla 7.5 milyon Euro'nun üzerinde bir yatırım yapıyor. Söz konusu tutar, Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu altında hazır bulunmakta ve yetkinlikler, yaratıcılık ve teknoloji alanlarına odaklanan proje teklif çağrıları için ayrılmış durumda.

Su kültürü, bio-teknoloji veya deniz enerjisi gibi sektörlerdeki inovasyon, mavi ekonomiyi geliştirmek için hayati önemdedir. Bununla birlikte; nitelikli profesyonellerin yokluğu, bilgi ve teknoloji yatırımlarının azlığı ve araştırma sonuçlarının ticarete aktarılması sürecindeki yavaş ilerleme gibi bir dizi darboğaz bu inovasyon gayretine şu anda mani olmaktadır.

Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu altında tahsis edilen yatırımlar aşağıdaki üç proje teklif çağrısını kapsayacak:

  1. Mavi Kariyerler çağrısı: iş arayanları deniz ve denizcilik ekonomisi için gerekli yetkinliklerle donatmak, denizcilik sektörüne katılmak isteyenleri yeniden eğitmek ve şu anda mavi ekonomi içerisinde çalışıp kariyerlerini ilerletmek isteyenlere yardım etmek için 3.45 milyon Euro tahsis edilecek.
  2. Mavi Laboratuvarlar çağrısı: Avrupa Komisyonu, 1.7 milyon Euro'ya tekabül eden bu çağrı altında, öğrencilerin ve yeni mezunların yerel iş topluluğundan ve kamu sektöründen deneyimli eğitmenlerle bir araya gelerek denizcilik meselelerini ele aldığı yenilikçi 'laboratuvarlar'ı geliştiriyor. Bu, mikro plastikler ya da nanomateryaller gibi deniz çöplerini ortadan kaldırmak amacıyla yeni teknolojilerin geliştirilmesi; su altı kültürel mirasını keşfetmek ve korumak için insansız robotik sistemlerin kurulması ya da deniz mikro organizmalarının tehlikeli varlıkların yok edilmesi için nasıl kullanılacağının ortaya çıkarılması anlamına gelebilir.
  3. Mavi Teknoloji çağrısı; Avrupa Komisyonu bu çağrı altında, yeni teknolojilerin ve araştırma sonuçlarının ticari uygulamalara aktarılmasını destekleyecek kamu-özel ortaklığını teşvik etmek ve deniz tabanı seviyesindeki stratejik yatırımları koordine etmek için 2.52 milyon Euro'luk bir miktar tahsis ediyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupalı Armatörler, Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan CO2 Azaltımı Konusunda IMO'nun Gidişatından Memnun

Avrupalı armatörler, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC) 69. Oturumunda gerçekleşen önemli gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor. Oturumda, küresel bir CO2 veri toplama sisteminin temel özellikleri üzerinde anlaşmaya varıldı ve denizcilik sektörünün CO2 azaltımı taahhütleri hakkındaki bir başka çalışmanın ana hatları çizildi. 

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN; "IMO Üyesi Devletlerin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın ardından bu adımlar üzerinde anlaşmaya varabilmesi çok olumludur. Bu anlaşma, IMO'nun denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonu artışının engellenmesi konusundaki rakipsiz liderliğini teyit ediyor. Özellikle, CO2 emisyonlarının bildirilmesinin küresel veri toplama sistemi gereğince zorunlu hale gelecek olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ekim ayında gerçekleşecek olan bir sonraki MEPC toplantısında, veri toplama sistemini birleştirecek ve 5.000 GT üzerindeki tüm gemilere uygulanabilir hale getirecek olan MARPOL Sözleşmesi değişikliği resmiyete dökülecektir. Toplantı aynı zamanda, denizcilik sektörünün CO2 azaltım taahhütlerine dair çalışmalarını da sürdürecektir.  ECSA, ICS'in CO2 azaltımına ilişkin bir "IMO Katkı Niyet Beyanı" geliştirilmesine yönelik önerisini özellikle desteklemektedir. Bu, hükümetlerin kendi ulusal ekonomileri için verdikleri fakat uluslararası taşımacılıktan şu anda hariç tutulmakta olan taahhütlerini veya Ulusal Katkı Niyet Beyanlarını (INDCs) yansıtacaktır.

VERHOEVEN, "bir IMO Katkı Niyet Beyanı, tıpkı hükümetlerin Ulusal Katkı Niyet Beyanlarına bağlı oldukları gibi, IMO Üyesi Devletleri ve denizcilik endüstrisini uluslararası topluluğa karşı sorumlu hale getirecektir. Şimdi, katkıyı tanımlamak üzere kullanılan yöntemi, referans yılları, uzun vadeli hedefi ve ara adımları kapsayan bir çalışma planı açık bir zaman çizelgesine göre geliştirilmelidir" dedi.  (Kaynak: ECSA)

Arktik (Kuzey Kutbu) İçin Yeni Entegre AB Politikası

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu, AB'nin Arktik bölgesindeki faaliyetlerine rehberlik edecek bir politika önerisini kabul etti. AB, iklim değişikliği, çevresel koruma, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği konularına odaklanan 39 tedbirle bölgedeki mevcut faaliyetini hızlandıracak ve sorumluluğunu artıracak. Bahse konu öncelik alanlarına araştırma, bilim ve inovasyona verilen özel önem de yansıtılacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica MOGHERINI, "güvenli, sürdürülebilir ve gönençli bir Arktik sadece orada yaşayan 4 milyon insana değil, AB'ye ve dünyanın geri kalanına da fayda sağlar. Arktik, hepimiz için çok büyük çevresel, sosyal ve ekonomik önemi olan bir bölgedir. Bugün atılan adımlar bizim bölgeye, bölgedeki ülkelere ve halklarına olan bağlılığımızı vurgulamakta ve yapıcı uluslararası işbirliğinin bir örneği olarak bölgenin konumunu sağlamlaştırmaktadır. Çünkü Arktik aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik açısından da önemlidir ve bizim dış politikamızın stratejik bir bileşenidir" dedi.

AB'nin Çevre, Balıkçılık ve Denizcilikten Sorumlu Bakanı Karmenu VELLA, "Biz Arktik'i etkiliyoruz Arktik de bizi etkiliyor. Arktik, küresel hava düzeni, okyanuslarımız, ekosistemler ve yerel biyolojik çeşitlilik konuları üzerinde etkilere sahip. İnsani gelişmişliğin yükselişi kaçınılmaz ve bunu sürdürülebilir bir yolla yapmak bizlerin elinde. Bunu o bölgede yaşayanların geçim kaynaklarına saygı göstererek ve bölgenin en değerli kaynağı olan çevreyi koruyarak yapmak zorundayız" dedi.

Önerilen tedbirler, AB Üyesi Devletlerle Avrupa Konseyi'nde ve Avrupa Parlamentosu'nda ele alınacak. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Polonya AB'nin Katı İklim Hedeflerini Olumsuz Karşılıyor

Polonya Hukuk ve Adalet Partisi Hükümeti, kirliliğin azaltılması yükünün Birlik içinde nasıl paylaşılacağına dair pazarlıklar öncesinde, AB'nin kararlı emisyon politikalarına karşı sert bir tavır aldı.

Bloomberg'e göre Polonya Hükümeti, enerji sektörünü modernleştirmesi için Polonya'dan "büyük bir yatırım çabası" isteyen AB sera gazı azaltım hedeflerini eleştiriyor. Polonya'nın elektrik üretiminin % 80'inden fazlası kömüre dayanmaktadır.

Avrupa'nın 2020 için hedefi, emisyonları 1990 yılı seviyelerinden % 20'ye kadar aşağı çekmektir. Ayrıca Avrupa Konseyi'nin Ekim 2014'te aldığı bir karara göre, emisyonlarda 2030 yılına kadar % 40 bir indirim daha yapılacak. Polonya hükümetinden yapılan bir açıklamada "Bazı Üye Devletler, Avrupa iklim politikası hedeflerini sertleştirmek ve sera gazı azaltım seviyelerini yükseltmek üzere AB'ye öneri getiriyor. Hükümetimiz, AB'nin hâlihazırda Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış olan iklim taahhütlerini uygulamaya odaklanmasını şiddetle savunmaktadır" denmiştir.  (Kaynak: www.neweurope.eu)

2016 Yılı İçin EMSA'nın Üç Yeni İncelemesi Yolda

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA), gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi, yakıt hücrelerinin enerji kaynağı olarak kullanımı ve yolcu gemilerinde yangınların azaltılması alanlarındaki incelemeler için üç küçük gemiyi denize indirdi. Birinci inceleme, şimdiki atık uygulamalarının, AB limanlarını ziyaret eden bazı gemilerdeki atık yönetiminin ve gemilerden kaynaklanan atıkların azaltımı için kullanılan yöntemlerin gözden geçirilmesi ile Liman Kabul Tesisleri Direktifi'nin yapılacak olan revizyonuna destek olacaktır. İkinci inceleme, yakıt hücrelerinin gemilerde bir enerji kaynağı olarak potansiyelini araştıracak ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz, metil/etil alkoller ve bio-yakıtlar hakkında EMSA tarafından yürütülen benzer çalışmaları tamamlayacaktır. Üçüncü inceleme ise, potansiyel risk kontrol seçeneklerini tanımlamak amacıyla elektrik arızalarından ve yangın söndürme kusurlarından kaynaklanan tutuşma riskini araştıracaktır. (Kaynak: EMSA)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                               -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                              -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                    -Piri Reis Üniversitesi                        

-GİSBİR

-GESAD

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş.

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 Ayrıntılı Bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu    Telefon: (212)2520130 (462)   E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

selin.yeleser_20160504155112.pdf