DTO Haziran 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              __________       ______________________________________________________           ______              __  ___         HAZİRAN 2016

 

"CO2 Emisyonu Azaltım Tedbirleri Küresel Olmalı ve Tüm Gemilere Eşit Şekilde Uygulanmalıdır"

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowner Association - ECSA) Başkanı Niels SMEDEGAARD; deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılması hakkında Haziran ayında Anvers'te yapılan bir sempozyumda; küresel karbon emisyonlarında payı bulunan deniz taşımacılığının, tüm diğer endüstri sektörleriyle birlikte, küresel sıcaklıktaki artışı sınırlayacak çözümün bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

SMEDEGAARD, "hedef, denizcilikten kaynaklanan emisyonlar için Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritima Organisation - IMO) ilerlemekte olduğu küresel bir anlaşma olmalıdır. AB, deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin kuralı (MRV Kuralı) kabul ederek kendi liderliğini ortaya koymuştur. Şimdi, MRV Kuralının düzgün şekilde uygulanmasını sağlamaya ve Kuralın bu sene Ekim ayında resmileşecek olan IMO veri toplama sistemiyle uyumlaştırılmasına odaklanmalıyız. Bu, Avrupa deniz taşımacılığının tek bir sistem tarafından verimli bir şekilde kapsanmasını garanti edecektir. Avrupa Komisyonu, deniz taşımacılığını Avrupa Emisyon Ticareti Sistemi'nin şu anki revizyonuna dâhil etmedi.  Bu yaklaşımın, deniz taşımacılığının küresel bir faaliyet olmasından kaynaklandığına inanıyoruz. Bölgesel tedbirlerin Avrupalı işletmeciler üzerinde doğrudan bozucu bir etkisi olabilirdi. Bölgesel bir plan, gemilerin AB limanlarına uğramaktan kaçınmalarına sebep olacağı için bir karbon kaçağına (carbon leakage) neden olabilir. Bu aynı zamanda, 'sadece AB' sistemiyle yeniden karşı karşıya kalabilecek olan Avrupa kısa mesafeli deniz taşımacılığı sektörüne de ciddi biçimde zarar verebilir" dedi.

Pek çok denizcilik şirketi, "bekle ve gör" tavrı almak yerine daha çevreci ve sürdürülebilir bir deniz taşımacılığına doğru çoktan adım attı. Söz konusu denizcilik şirketleri, filolarının enerji verimliliğini artırmak amacıyla farklı türlerde çözümler araştırıyor. Şirketler; yakıt verimliliğinin, LNG-makine teknolojisinin, fosil olmayan alternatif yakıtların ve elektrik ve hibrid akü sistemlerinin geliştirilmesi için makinelerin ve pervanelerin geliştirilmesi gibi yeni teknolojik inovasyonlara büyük yatırımlar yapıyorlar.  (Kaynak: ECSA)

Daha Sağlıklı Denizler İçin Deniz Planlamasına İhtiyaç Var

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA, denizalanı planlaması hakkında Haziran ayında Azor – Ponta Delgada'da yapılan bir konferansta, planlama sayesinde daha iyi bir deniz yönetimi temennisinin gerçeğe dönüşebileceğini ifade etti. VELLA, yalnızca denizdeki farklı ekonomik faaliyetlerin yönetilmesi ve sürdürülebilir mavi büyümenin garanti altına alınması için değil; fakat aynı zamanda iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla başarıyla mücadele edebilmek ve uluslararası suların ve ekosistemlerin sağlıklı şekilde varlığını sürdürülebilmesi için de daha iyi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Söz konusu konferans, belirli deniz planlama sorunlarını ele almak üzere Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bir dizi etkinliğin sonuncusuydu. AB, denizlerinin ve okyanuslarının daha iyi yönetilmesi amacıyla, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (Marine Strategy Framework Directive) ve Deniz Alanı Planlama Direktifi'nin (Maritime Spatial Planning Directive) kabul edilmesi de dâhil olmak üzere pek çok ilerleme kaydetti.   (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Daha Fazla AB Taşımacılık Bütçesi – Daha Fazla İş ve Büyüme

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "insanların ve yüklerin verimli şekilde taşınması AB ekonomisinin rekabet gücünün korunması açısından hayati önemdedir. Avrupa'nın tüm endüstrilerinin ekonomik olarak büyümesi ve istihdamı, büyük oranda taşımacılık sektörünün iyi şekilde işlemesine bağlıdır. Bu yüzden, AB'nin taşımacılık için ayrılan bütçesini artırarak Trans Avrupa Taşımacılık Ağı'nın (Trans-European Network for Transport -  TEN-T) tamamlanmasını sağlamak zorundayız. Taşımacılık altyapımızın modernizasyonunu gerçekten tamamlayabilecek pek çok yüksek kaliteli proje fon bekliyor" dedi.

ECSA, Avrupalı 29 taşımacılık örgütünün Çok-Yıllı Finansal Çerçevenin (Multi-Annual Financial Framework) önümüzdeki revizyonunda Avrupa'yı Birleştirme Aracı (Connecting Europe Facility – CEF) bütçesini artırmaları için Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Konseyi'ni teşvik eden kampanyasına katıldı.

Avrupalı vatandaşlar, müşteriler ve yükleyiciler her zamankinden daha güvenli, emniyetli, verimli, yeşil ve intermodel hareketlilik istiyor. Bu, ancak taşımacılık sektörünün modernize edilmesiyle mümkün olabilir. İlk olarak, taşımacılığa yönelik artan talebi karşılamak için mevcut altyapının geliştirilmesine ve yeni altyapının inşa edilmesine ihtiyaç bulunmakta. İkinci olarak, taşımacılığın dijital teknolojilerin sunduğu tüm fırsatlardan yararlanması gerekiyor. Üçüncü olarak, Avrupa'nın daha yeşil taşımacılığa yatırım yapmaya ihtiyacı var. Avrupalı armatörler, lojistik zincirinin bir parçası olarak, taşımacılığı daha iyi, daha yeşil, daha temiz ve giderek artan oranda dijital dünyaya bağlı hale getirmek istiyorlar.

Trans Avrupa Taşımacılık Ağı politikası, Avrupa'da iyi çalışan bir taşımacılık altyapısını temin etmeyi amaçlıyor ki bu da AB'nin rekabet gücü ve refahı için birincil derecede önemlidir. Bu amacı gerçekleştirmek için taşımacılık projelerine ayrılan bütçenin artırılması gerekiyor. AB'de taşımacılığın önceliklerini yerine getirmek konusunda etkili bir mekanizma olan CEF, TEN-T ağının tamamlanmasında şu ana dek yaşamsal bir unsur oldu. CEF çağrılarına olan aşırı talep, ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor ve çok iyi projeler sınırlı bütçe nedeniyle maalesef seçilemeyebiliyor. (Kaynak: ECSA)

Kuzey Denizi Paydaşları Bölgesel Mavi Büyümeyi Ele Alıyor

Kuzey Denizi bölgesinden yaklaşık 60 paydaş, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kuzey Denizi Bölgesi'nde Mavi Büyüme Hakkında Stratejik İşbirliği Çalıştayı için 20-21 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya geldi. Çalıştay'da Kuzey Denizi işbirliğinin yeniden canlandırılması önerildi ve katılımcılar için öncelikli üç konu aşağıdaki şekilde tanımlandı:

  • Doğal yoldan elde edilen ürünler (deniz yiyecekleri ve deniz kaynaklarından elde edilen ürünler)
  • Temiz denizcilik faaliyetleri (deniz taşımacılığı, limanlar vs.)
  • Çok kullanımlı uygulamaların olduğu sektörler arası yenilikçi çözümler.

Katılımcılar ayrıca, mavi ekonominin yenilikçi potansiyelinden daha fazla yararlanmak için, gruplar ve sektörler arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, kamu-özel sektör ortaklığının teşvik edilmesi ihtiyacının altını da çizdiler.

Mavi büyüme hakkındaki Kuzey Denizi işbirliğinin nasıl ilerletilebileceğine dair yapılan görüşmeler pek çok yaratıcı düşünceyi ortaya çıkardı. Bu düşünceler:

  • Gruplar, iş dünyası, üniversiteler ve mavi büyüme için bilgi ve eğitim sağlayan diğer kurumlar arasında mevcut Avrupa Bilgi ve İnovasyon Topluluklarını örnek alan uluslararası bir ortaklığın kurulması,
  • Uluslararası inovatif mavi büyüme projelerine yatırım yapmak amacıyla fonların bir Ortak Programlama Aracı'nda (Joint Programming Instrument) bir araya getirilmesi,
  • Kuzey Denizi'nde mavi büyüme deneme projelerini desteklemek amacıyla sınır ötesi bir finansal aracın oluşturulması,
  • Mavi büyümeye yönelik yenilikçi çözümler için özellikle genç insanları hedefleyen bir rekabetin yaratılması,
  • Genç yeni mezunları inovasyonun yardımcıları olarak mavi ekonomi KOBİ'lerine yerleştirecek bir planın oluşturulmasıdır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB, Taşımacılık Alanındaki Yatırım Boşluğunu Kapatarak Avrupa Ekonomisini Canlandırmaya Çalışıyor

Avrupa Birliği'nde taşımacılık; yetersiz yatırım, uygun finansal çözümlerin olmayışı, eskiyen alt yapı, kent nüfusunun devam eden artışı ve düzenleyici ve idari engeller gibi çok çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu'nun Yatırım Planı, geleceğin rekabetçi ve sürdürülebilir AB taşımacılık sistemine zemin hazırlayarak anılan sorunların giderilmesine yardımcı olabilir.

Avrupa Yatırım Planı'nın kalbinde bulunan Avrupa Stratejik Yatırım Fonu (European Fund for Strategic Investments – EFSI) piyasadaki boşlukları irdeleyerek ve özel yatırımları seferber ederek şu anki piyasa başarısızlıklarının üstesinden gelmeyi amaçlıyor. EFSI, taşımacılık altyapısına, donanımına, hizmetlerine ve araştırmasına yatırım yaparak büyümenin ve rekabetçiliğin teşvik edilmesine katkıda bulunuyor. EFSI desteği, Avrupa'yı Birleştirme Aracı (CEF), Ufuk 2020 (Horizon 2020) ve Avrupa Yapısal ve Yatırım (Europen Structural and Investment -ESI) Fonlarından elde edilen AB hibeleriyle birleştirilebilir.

CEF, 2014-2020 yılları arasındaki dönem için TEN-T projelerine yönelik olarak 24.05 milyar Euro'luk büyük bir hibe bütçesine sahip ve CEF Borç Aracı Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla kredi ve teminat sunuyor. CEF bünyesindeki fonların çoğu rekabetçi proje teklif çağrılarını takiben dağıtılan hibeler şeklinde teslim edilecek.

Ufuk 2020 bütçesi, 2014-2020 yılları arasındaki dönem için akıllı, yeşil ve entegre taşımacılığa yönelik 6.3 milyon Euro'luk bir bütçeyi kapsıyor.

Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları ise 2014-2020 yılları arasındaki dönem için yaklaşık olarak toplam 70 milyar Euro'luk fonu öngörüyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Etil ve Metil Alkolün Alternatif Yakıtlar Olarak Deniz Taşımacılığında Kullanılmasına Yönelik Çalışma

Metanol ve Etanol olarak da bilinen, metil ve etil alkol yakıtlar, gemi faaliyetlerinin emisyonlarını ve karbon ayak izini azaltmak için potansiyel olarak iyi alternatiflerdir. Kükürt içermemeleri nedeniyle metanol ve etanol yakıtların kullanılması Avrupa Komisyonu Sülfür Direktifi'ne uygunluğu sağlayabilir. Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı'nın (EMSA), etil ve metil alkolün alternatif yakıtlar olarak kullanılmasına ilişkin yaptığı söz konusu çalışma, bu yakıtları kullanmanın faydaları, zorlukları ve denizcilik endüstrisini için potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlamayı amaçlıyor. EMSA'nın anılan çalışmaya ilişkin raporu http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/2726-study-on-the-use-of-ethyl-and-methyl-alcohol-as-alternative-fuels-in-shipping.html internet adresinde yer almaktadır. (Kaynak: EMSA)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                               TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                    -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GİSBİR                                                                     -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-GESAD                                                                     -Piri Reis Üniversitesi            

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş. -Yıldız Teknik Üniversitesi

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-Gemi Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 

Ayrıntılı Bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Telefon: 212 2520130 (462) E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Haziran.pdf