DTO Ekim 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              __________      ______         ____     __  _______  ___________________________________________________     EKİM 2016

AB ve Kanada Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Avrupalı armatörler, AB ile Kanada arasında 7 yıl süren müzakerelerin ardından imzalanan ve denizcilik sektörüne geniş ölçüde fayda sağlayacağı belirtilen Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'ndan (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) büyük memnuniyet duymaktadırlar.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association – ECSA) Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "Daha fazla ve daha kolay yapılan ticaret, daha çok ve daha iyi deniz taşımacılığı faaliyetleri anlamına geliyor. Anlaşma, uluslararası deniz taşımacılığı hizmetleri bakımından serbest piyasa erişimini sağlıyor. Anlaşma ayrıca, bazı fider (feeder) hizmetlerini, boş konteynerlerin taşınmasını ve tarama hizmetlerini şarta bağlı olarak serbest piyasaya açan ilk anlaşmalardan biridir. Bunlar müzakerecilerin elde ettiği önemli başarılar olup, az sayıdaki bazı durumlar dışında neredeyse tamamen serbest olan AB piyasası göz önünde tutulduğunda, AB ve Kanada'yı daha adil ve benzer piyasa koşullarına yaklaştırıyor" dedi.

ECSA, devam eden diğer serbest ticaret müzakerelerinin de karşılıklı faydaya dayanan benzer şekillerde sona ermesini umuyor.  Deniz taşımacılığı bugün dünya çapındaki küresel ticaretin % 80'inden fazlasını üstlenmekte olup; CETA, TTIP ve TİSA gibi serbest ticaret anlaşmaları, denizcilik şirketleri ve diğer ortaklar için daha iyi ve daha güvenilir bir ortam yaratacaktır. (Kaynak: ECSA)

Avrupalı Armatörler, Gemi Emisyonlarının Küresel Düzenlemesi Hakkındaki IMO Kararlarını Memnuniyetle Karşılıyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (Marine Environment Protection Committee – MEPC) 70. Oturumu, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik görevlere ve zaman çizelgesine ilişkin alınan bir karar ile sona erdi. Kararlaştırılan yol haritası, 2019 yılına kadar küresel sera gazı emisyonu zorunlu veri toplama sisteminin oluşturulması hakkındaki kararı tamamlıyor. MEPC ayrıca 2020 yılında % 0.5 küresel kükürt limitinin uygulanmasına ve Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nde Nitrojen Emisyonu Kontrol Bölgesi (NECA) oluşturulmasına karar verdi.

ECSA Genel Sekreteri Partick VERHOEVEN, "söz konusu kararlar, IMO'nun gemilerden kaynaklanan emisyonların düzenlenmesi konusunda sahip olduğu küresel liderliği gösteriyor. Zorunlu Sera Gazı Emisyonu veri toplama sistemi, uluslararası deniz taşımacılığının geçtiğimiz sene Paris'te düzenlenen COP21'de belirlenen iklim hedeflerine sunacağı katkıyı belirlemeyi mümkün kılacak. Paris hedeflerine ulaşmak için bir ön stratejinin 2018 yılında kabul edilmesi çoktan planlandı. Bir uygulama planı da dâhil olmak üzere hedefler ve önlemler hakkında bir anlaşma ise gerçek zamanlı veriler analiz edildikten sonra 2023 yılında gerçekleşecek. IMO Üyesi Devletlerin emisyon azaltımları ve diğer önlemlere ilişkin çalışmalarını veri toplama ve analiz etme sürecine paralel olarak derhal başlatmaya karar vermeleri önemlidir" dedi.

VERHOEVEN, 2020 yılında % 0.50 m/m küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararı ile ilgili olarak "IMO'nun küresel son tarihe karar vermiş olması iyi bir haber, çünkü armatörlerin kesinliğe ihtiyacı var. Bununla birlikte, 2020 yılı yarın kadar yakındır ve bu yüzden uygulamaya ilişkin çalışmamızı hızlandırmalıyız. Özellikle, dünyanın her yerinde kaliteli yakıtın mevcudiyetini ve küresel fırsat eşitliğini sağlayacak yeterli tedbirin yürürlükte olduğunu garanti altına almalıyız" dedi.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kapsamlı bir IMO stratejisinin geliştirilmesi için bir yol haritasının kabul edilmesi, gemilerin karbon verimliliğini artırmak amacıyla 2011 yılında kabul edilen Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi (EEDI) ve Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP) gibi teknik ve operasyonel tedbirlerin mantıksal bir uzantısıdır. (Kaynak: ECSA)

Yeni Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı AB'nin Deniz Sınırlarını Güçlendirecek

Avrupalı armatörler, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (European Border and Coast Guard Agency) yakın zamanda faaliyete geçmesinden memnuniyet duyuyor. Armatörler, deniz ticaret filosunun geçtiğimiz yıllarda Akdeniz'de çetin güvenlik ve emniyet zorluklarıyla karşılaşmasını dikkate alarak, etkili bir Avrupa sınır yönetimine olanak veren söz konusu yeni ajansın kurulmasını destekliyor. Ticaret gemileri, gemilerdeki göçmenlerin, mürettebatın ve geminin emniyetine ve güvenliğine yönelik büyük tehditler içermesine rağmen denizde binlerce insanı kurtarmıştır.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN; "Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı, Avrupa'nın deniz sınırlarının güçlendirilmesindeki eksik halkayı tamamlayacak. Sahil güvenlik kapasitelerinin ve bilgilerinin artan paylaşımı, tüm potansiyel güvenlik tehditlerini tanımlamaya ve bunlara müdahale etmeye yardımcı olacak ve ticaret filosunu kurtarma faaliyetlerine katılmaktan muaf kılacaktır. Armatörler her zaman denizde tehlikede olan insanlara yardım etmenin hukuki ve ahlaki yükümlülüğüne göre yaşamaya devam edeceklerdir. Bununla birlikte, ticaret gemileri bu tip büyük ölçekli arama kurtarma faaliyetleri için inşa edilmemiş ve donatılmamıştır.  Gemiciler de bunun için eğitilmemektedirler. Dolayısıyla hem göçmenler ve hem de geminin mürettebatı güvenlik ve sağlık risklerine, fiziksel deformasyona ve psikolojik etkilere maruzdur. Kurtarma faaliyetleri; kazalar, ölümler, deniz kirliliği, hastalık ve aynı şekilde mültecilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi durumlarındaki sorumluluklarla ilgili ciddi meseleleri de kapsamaktadır" dedi.

AB'nin üç uzman ajansı olan Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA), Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı ve Frontex arasındaki işbirliği de güçlendirilecektir. Söz konusu işbirliği, sahil güvenlik fonksiyonlarını ulusal düzeyde, Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde yürüten idarelere ajansların kendi yetki alanları içerisinde daha iyi destek sunmalarını sağlayacaktır. Anılan işbirliği; gemi raporlama sistemlerinden ve ilgili diğer sistemlerden edinilen bilgilerin paylaşılması, denetleme ve iletişim hizmetlerinin sağlanması, en iyi uygulamaların ve eğitim kadrolarının oluşturulması, sahil güvenlik fonksiyonları hakkında bilgi alışverişinde bulunulması, denizcilik alanındaki operasyonel zorlukların ve risklerin analiz edilmesi gibi yollarla sağlanacaktır. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Birliği, İç Pazarını Güçlendirmek İçin Çalışıyor

Avrupa Komisyonu, taşımacılığın tüm alanlarını kapsayan 30 kategoride AB Üyesi Devletlerin gösterdikleri performansları karşılaştıran 'AB Taşımacılık Skorbordu'nun 2016 baskısını Ekim ayında yayımladı. Skorbord'un amacı yatırım ve aksiyon gerektiren alanları tanımlamaları için Üye Devletlere yardımcı olmaktır. AB'nin taşımacılık alanında iç pazarı ne ölçüde derinleştirdiğini gösteren Skorbord, aynı zamanda düşük emisyonlu hareketliliğe geçişi de teşvik ediyor.

Skorbord'da Hollanda 15 kategoride en yüksek puanı alarak son iki senede olduğu gibi yine zirveye yerleşmiş; onu İsveç, Almanya ve Avusturya takip etmiştir. Bahse konu dört ülke; yatırım, yüksek taşıma emniyeti skoru ve AB kurallarının uygulaması konusundaki sicil açısından sağlam bir arka plana sahiptir.

Rapordaki temel bulgular:

  1. Düşük emisyonlu hareketlilik: Tüm Avrupa'da daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir taşımacılığa doğru ilerleme olduğu, bununla birlikte, ilerleme düzeylerinin hala düşük olduğu ve yarışı önde götüren bazı Üye Devletlerin düşük karbonlu hareketliliğe geçişi hızlandırma potansiyeli gösterdiği belirtilmektedir. Avrupa Komisyonu bu doğrultuda, 2016 yılı Temmuz ayında düşük karbonlu hareketlilik için bir Avrupa Stratejisi kabul etmiştir (bkz. http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation ).
  2. Altyapı: Taşımacılık alt yapısına yapılan yatırımların sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç olduğu; fakat yatırımların bazı pozitif etkilerinin taşımacılık altyapısının kalitesinde fark edilebileceği ifade edilmektedir. Bu etkilerin de özellikle, Avrupa'yı Birleştirme Tesisi (Connecting Europe Facility – CEF) ve Avrupa Komisyonu'nun Avrupa İçin Yatırım Planı (Investment Plan for Europe) aracılığıyla önümüzdeki yıllarda yapılacak ilave yatırımlarla daha da aşikâr hale geleceği vurgulanmaktadır.
  3. İnsanlar: Avrupa'da tüketicilerin tüm taşımacılık türlerinden duydukları memnuniyet oranının arttığı, bu artışın da insanların ihtiyaçlarının anlaşılarak doğru yatırım kararlarının alındığı anlamına geldiği ileri sürülmektedir.

Scorboard'a https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en internet adresinden erişilebiliyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Deniz Taşımacılığı Stratejisinin Mevcut Durumu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Deniz Taşımacılığı Stratejisi'nin uygulanması hakkındaki yarıyıl raporunu Ekim ayında yayımladı. Rapor; emniyet, güvenlik, dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma ve denizcilik meslekleri alanlarında alınan aksiyonları tanımlıyor. Rapor, bahse konu alanlarda atılacak sonraki adımları da açıklıyor: örneğin yolcu gemisi emniyetine dair Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde alınan tedbirler, bir AB denizcilik tek pencere sisteminin devreye sokulması için devam eden çalışmalar, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınmasına yönelik küresel mekanizmalar için gösterilen çabalar.

Denizcilik sektörünün bugün karşı karşıya kaldığı zorlayıcı ekonomik koşulları ve şiddetli küresel rekabeti göz önünde bulunduran rapor, paydaşlar ile idareciler arasında karşılıklı diyalog ve işbirliğinin gerekliliğini de vurguluyor. Anılan Rapora https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd2016_326.pdf internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Ross Denizi'ndeki İlk Büyük Deniz Koruma Alanı Güney Kutbu İçin Bir Dönüm Noktası

Antartika Denizde Yaşayan Kaynakların Korunması Komisyonu (Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR) beş yıl süren müzakerelerin ardından Ross Denizi Bölgesi'nde bir deniz koruma alanı (marine protected area – MPA) kurulmasına karar verdi. Söz konusu deniz koruma alanı Antartika tarihindeki ilk büyük koruma alanıdır.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA konu ile ilgili olarak: "Antartika sularında ilk büyük Deniz Koruma Alanının oluşturulması sadece CCAMLR için değil, fakat aynı zamanda Avrupa Birliği'nin daha kapsamlı ve etkili uluslararası okyanus yönetimine yönelik çabası için de önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kararın, Weddell Denizi ve Doğu Antartika gibi AB tarafından önerilmiş olan diğer koruma alanları için de temel teşkil etmesini umuyorum" dedi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

01.01.2016 – 09.11.2016 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları

01.01.2016 - 09.11.2016 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 24 Türk Bayraklı gemi tutulmuştur. ISM, can kurtarma teçhizatları, seyir güvenliği, yangın güvenliği ve acil durum sistemleri konularındaki eksikliklerin / yetersizliklerin Türk bayraklı gemilerin tutulmalarında etkin olan nedenler arasında öne çıktığı gözlemlenmektedir. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                              TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                    -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GİSBİR                                                                     -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-GESAD                                                                     -Piri Reis Üniversitesi            

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.-Yıldız Teknik Üniversitesi

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-Gemi Mühendisleri Odası

-TAIS

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

Ayrıntılı Bilgi : Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu   Telefon: (462)   E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

Ekim2016AB.pdf