DTO Aralık 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              __________      ______         ____     __  _______  ___  ___________________________________________________   ARALIK 2016

ECSA ve ETF, Gemiadamlarının 'Haklar Beyannamesi'nin Revize Edilmesini Talep Ediyor

Deniz taşımacılığı sektöründe Avrupa Sosyal Ortakları olan Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) ve Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF), denizcilerin yeterli çalışma koşullarına sahip olmaları hakkındaki Sosyal Ortakların Mutabakat Direktifi'nin (Directive 2009/13/EC) Avrupa Komisyonu tarafından değiştirilmesini talep ediyor. Denizciler için çalışma ve yaşama koşullarının neredeyse tüm alanlarında asgari koşulları oluşturan bir uluslararası anlaşma olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'ni (MLC) yansıtan bahse konu Direktif, 2009 yılında kabul edildi. ECSA ve ETF, Direktifin MLC'de 2014 yılında yapılan değişikliklere uygun şekilde revize edilmesini bekliyor.

İngiltere Deniz Ticaret Odası'ndan Tim SPRINGETT, "2014 yılında ILO, gemiadamlarının armatörler tarafından gemide terk edilmeleri durumunda, gemiadamlarının ve ailelerinin refahını güvence altına alacak hükümler getirerek uluslararası kurallarda birtakım değişiklikler yaptı. Tutarlı olmak için, bu değişikliklerin AB hukukuna, bizim Sosyal Ortakların Mutabakatına dâhil edilmesini istiyoruz" dedi.

Nautilus International Genel Sekreteri ve Deniz Taşımacılığı için Avrupa Sektörel Sosyal Diyalog Komitesi'nde ETF Sözcüsü olan Mark DICKINSON: "Yeni düzenlemeler, armatörlerin gemide terk edilmiş gemiadamlarının korunma ve ülkelerine geri gönderilme masraflarını karşılamaları için finansal güvenliği zorunlu haline getiriyor. Yeni düzenlemeler ayrıca, gemiadamlarının hizmet sırasındaki hastalık, yaralanma ya da ölümlerine yönelik armatörlerin sahip olduğu sorumluluğa dair mevcut hükümleri, sözleşmeden doğan tazminatın gemiadamına ya da akrabalarına tam olarak ve gecikmeksizin ödenmesini garanti etmek amacıyla genişletiyor. Bu, gemiadamları için çok önemli bir koruma sağlamaktadır" dedi.

Avrupa Sosyal Ortakları, AB Üye Devletlerini 2014 yılında MLC'ye yapılan değişiklikleri 18 Ocak 2017'de yürürlüğe girmeden evvel uygulamaya teşvik ediyorlar. (Kaynak: Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu – ETF)

Armatörlerden IMO'nun CO2 Yol Haritasına İlişkin ICS'e Açık Mektup

ECSA Başkanı Sn. Niels SMEDEGAARD imzasıyla ICS'e yazılan açık mektup aşağıda yer almaktadır:

"Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Ekim 2016'da gerçekleştirilen 70. MEPC toplantısında gemilerden kaynaklanan emisyonlara ilişkin bir takım önemli kararlar aldı. Toplantıda gerçekleşen en önemli şey, IMO'nun uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarını kontrol altında tutacak kapsamlı bir strateji geliştirmek amacıyla bir yol haritası üzerinde karar kılmasıydı.

Bu sonuç, azımsanmayacak ölçüde ICS'in liderliği altındaki denizcilik endüstrisinin katkılarının sonucudur. ICS'in ve diğer denizcilik kuruluşlarının son iki MEPC toplantısı öncesinde sundukları pro-aktif görüşler; Üye Devletler, karar vericiler, paydaşlar ve Avrupa Birliği tarafından olumlu şekilde karşılandı.

Bizler ECSA olarak Avrupa düzeyindeki yol haritasını aktif olarak destekliyoruz. Bu, 2018 yılında karar verilecek ön strateji ve 2023 yılında kabul edilecek bir nihai plan ile gerçek emisyon verisini hesaba katan ve Paris İklim Sözleşmesi'yle tamamen uyumlu olan iki aşamalı bir yaklaşımdır.

Yol haritasının inandırıcı olabilmesi için, denizcilik endüstrisinin Paris hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kendisine düşen adil ve orantılı payı karşılayabilmesini mümkün kılacak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler ortaya koyması gerekmektedir. ECSA Yönetim Kurulu bu nedenle 6 Aralık 2016 tarihindeki toplantısında AB'nin ve Norveç'in ulusal armatör birlikleri adına aşağıdaki beyanı kabul etmiştir:

  1. Denizcilik sektörü, Paris İklim Sözleşmesi'nin 2 derece hedefinin tutturulmasında kendisine düşen adil ve orantılı payı karşılamak amacıyla CO2 emisyonlarını daha fazla azaltacaktır.
  2. Bunu yapmak için, IMO Üye Devletleri MEPC 70'te kabul edilen yol haritasını gecikmeksizin uygulamalıdır.
  3. ECSA, denizcilik endüstrisini Üye Devletlerle birlikte IMO'nun yol haritasıyla ve Paris İklim Sözleşmesi'yle uyumlu kısa, orta ve uzun vadeli iddialı tedbirler geliştirmeye devam etmesi için teşvik ediyor.
  4. ECSA, 2018 yılı baharında kabul edilecek ön IMO stratejisinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, denizcilik endüstrisinin bir dizi teknik seçeneğin çeşitli senaryolara potansiyel etkilerini değerlendirmek üzere yaptığı çalışmayı tamamıyla destekliyor.

ICS'in geçtiğimiz yıl boyunca gösterdiği pozitif atılımını devam ettirmesi için bu açık mektup aracılığıyla beyanımızı tebliğ ediyoruz. ECSA Üyeleri yukarıdaki dört hususa bağlıdır ve ICS ve IMO'da sürmekte olan çalışmalara bu doğrultuda katkı sunacaktır.

Küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasında ICS'in önderliğini tümüyle onaylıyoruz ve 2018 yılında somut bir sonucu dört gözle bekliyoruz. ICS'in yanında aktif şekilde çalışacağız ve ilerlemenin Avrupalı karar vericilere ve paydaşlara gerektiği şekilde iletilmesini sağlayacağız." (Kaynak: ECSA)

Avrupalı Armatörlere Göre, Avrupa Parlamentosu'nun ETS Raporu Denizcilikten Kaynaklanan CO2 Emisyonlarına İlişkin Küresel Çalışmaya Zarar Veriyor

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi, AB Karbon Ticareti Sistemi'nin (European Trading System - ETS) revizyonu hakkındaki raporunu 15 Aralık 2016 günü kabul etti. Parlamento Üyeleri, 2021 yılından itibaren küresel deniz taşımacılığı için geçerli olacak ETS benzeri bir sistemi kabul etmesi için IMO üzerinde baskı kuran uzlaşı metninde anlaşmaya vardı. Eğer bu tür bir sistem kabul edilmezse, deniz taşımacılığı 2023 yılından itibaren Avrupa ETS'ye dâhil edilecektir. Gelirlerin ETS'den elde edilen kısmı, enerji verimliliğini artırmak, limanlar ve kısa mesafeli deniz taşımacılığı için yenilikçi teknoloji yatırımları için bir Denizcilik İklim Fonu'na (Maritime Climate Fund) aktarılacaktır.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "ETS Raporu, Ekim ayının sonunda IMO'da kabul edilen yol haritasını göz ardı ediyor ve ona zarar veriyor. Bunu çok üzücü buluyoruz, fakat Rapor IMO'nun yol haritasını başarıya ulaştırmaktaki kararlılığımızı değiştirmiyor. Denizcilik sektörünün Paris iklim hedeflerinde kendisine düşen adil ve orantılı payı karşılamak amacıyla, dünyanın geri kalan ekonomilerine benzer kararlılıkla, kendisinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını daha fazla azaltması gerektiği konusunda hemfikiriz. Fakat bu ancak küresel bir bağlamda gerçekleşebilir. Gerçekçi olmayan termin tarihi altında bölgesel tedbirlerle tehdit etmek amaca çok zarar veren bir harekettir" dedi.

ECSA'ya göre, deniz taşımacılığının AB Karbon Ticareti Sistemi'ne, doğrudan ya da dolaylı olarak bir Avrupa İklim Fonu aracılığıyla dâhil edilmesi, sadece uluslararası ilerlemeye ciddi zararlar vermekle kalmayacak, aynı zamanda karbon kaçağına neden olacak ve ticaret ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Önerilen Denizcilik İklim Fonu, hukuki ve rekabetle ilgili bir çok meseleyi de ortaya çıkarmaktadır. Bu tür bir fonun oluşturulması yıllar sürecek çekişmeli bir süreç olacaktır. Söz konusu fona ilişkin bir siyasi anlaşma sağlanması için gerekli olan zaman zarfında, IMO kendi stratejisini eksiksiz şekilde oluşturabilecektir. Çelişkili bir biçimde, bir Avrupa fonu tehdidi ya da tek yanlı herhangi bir AB önlemi bu stratejinin oluşturulmasını engelleyecektir. (Kaynak: ECSA)

Avrupalı Armatörler AB'nin Arktik Politikasını Memnuniyetle Karşılıyorlar

Avrupalı armatörler, Kuzey Kutup Bölgesi'ne (Arktik) yönelik entegre AB politikasını memnuniyetle karşılıyor. ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, konu ile ilgili olarak: iklim değişikliği ve çevre, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği olarak tanımlanan üç öncelikli konunun Arktik Bölgesi'nin tüm güncel meselelerini kapsadığını ve eşit şekilde ilgiyi hak ettiğini belirtti. Avrupa Komisyonu bahse konu AB politikasını uygularken, Avrupalı armatörler de kutuplardaki deniz taşımacılığı koşullarını hissedilir şekilde geliştirmesi beklenen bir takım AB önlemini destekleyen bir görüş belgesini kabul etti.

ECSA özellikle, AB'nin kutup sularında faaliyet gösteren gemilere yönelik IMO tarafından kabul edilen Kutup Kodu'nun (Polar Code) uygulanmasına dair çabalara sunduğu desteği takdir ediyor. Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kutup Kodu, eşit koşulları sağlayan zorunlu ve genel kurallardır. Kutup Kodu, deniz taşımacılığının emniyetine ve çevresel performansına duyulan güveni artıracaktır.

VERHOEVEN, "önümüzdeki yıllarda kutuplardaki deniz taşımacılığının hacimsel olarak artmasını bekliyoruz ve denizde can güvenliğinin korunması için önlemlerin alınmasından gerçekten memnunuz. Söz konusu hassas çevrenin sürdürülebilirliği tehlikeye atılamaz. IMO denizcilik endüstrisi için birincil düzenleyici olmayı sürdürmekle birlikte, Kutup Kodu'nun uygulanmasına yönelik çabaları destekleyen AB'yi takdir ediyoruz" dedi. 

Avrupalı armatörler AB'nin Arktik'te temel olarak beş alanda katkı sunabileceğine inanıyor: önemli deniz altyapısının geliştirilmesi, bölgeye yönelik bilginin artırılması, Arktik ikliminin korunması, Arktik ülkelerinin özel sorumluluklarını bilerek bu ülkelerle koordinasyonun sağlanması, işletmecilerin bölgenin gelişimine olan katkısına dair farkındalığın artırılması.  (Kaynak: ECSA)

Limanlara Özel Yatırımlar Kolaylaşacak

Avrupa Parlamentosu, liman hizmetlerinin organizasyonuna ve limanların finansal şeffaflığına ilişkin bir Yönetmelik hakkında Parlamento Üyesi Raportör Knut FLECKENSTEIN tarafından sunulan bir raporu 14 Aralık 2016 tarihinde kabul etti. Öneri esasen 2013 yılında sunulmuş olup, 2014 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle rafa kaldırılmış, daha sonra yeniden aynı Raportör tarafından gündeme getirilmişti. Söz konusu öneri yoğun tartışmalara ve uzun müzakerelere konu olmuştur.

Raportör Knut FLECKENSTEIN, "Avrupa limanlar politikasına ilişkin 15 yıl süren tartışmaların ardından, nihayet bir anlaşmaya vardık. Anlaşamaya göre, mevcut liman yönetimi modelleri muhafaza edilebilir. Anlaşma ile, limanların rekabet edebilirliğinin önemli bir bölümünü oluşturan ve bizler için müzakere edilebilir olmayan çalışma koşullarına ilk defa vurgu yapılmaktadır. Finansal şeffaflık anılan anlaşmanın merkezinde yer alıyor" dedi.

Avrupa Komisyonu, liman altyapısına ayrılan kamu kaynaklarına ilişkin açık kuralların olmayışının ve liman altyapısı kullanım ücretlerinin liman yatırımlarını engellendiğini ileri sürüyor. Yeni kurallar AB limanlarını daha verimli ve yatırımcılar için daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Söz konusu kurallar, trans Avrupa taşımacılık ağındaki 300'den fazla liman için geçerlidir.

Kurallar, limanların ne kadar kamu fonundan yararlandığını muhasebe sistemlerinde açıkça göstermelerini ve liman hizmetleri ve altyapı ücretlerinin belirlenmesi yönteminde şeffaflığı sağlamalarını istiyor. AB Üye Devletleri ayrıca, şikâyetleri ele almak amacıyla etkili bir prosedürün yürürlükte olduğunu garanti etmek zorunda kalacaklar.

Kurallar, yüksek kalitede hizmet verilebilmesi amacıyla, liman hizmeti sağlayıcılarının çalışanlarına sağlığa ve emniyete özel vurgu yapan gerekli eğitimi aldırmalarını gerektiriyor. Söz konusu eğitim gerekliliklerinin teknolojik yeniliklerin getirdiği sorunları gidermek amacıyla düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir. (Kaynak: Avrupa Parlamentosu)

AB Bakanları 2017 Yılı Balık Avı Limitlerini Belirledi

AB Bakanları, 12-13 Aralık 2016 tarihlerindeki Tarım ve Balıkçılık Konseyi'nde yapılan görüşmeler sonrasında, 2017 yılı için Atlantik, Kuzey Denizi ve Karadeniz'deki balık avı fırsatları hakkında bir anlaşmaya vardı.

AB'nin yeniden düzenlenen Ortak Balıkçılık Politikası'nın (Common Fisheries Policy – CEF) ana hedeflerinden biri stokların en geç 2020 yılına kadar maksimum sürdürülebilir verime (Maximum Sustainable Yield - MSY) karşılık gelen bir seviyede avlanmasını sağlamaktır. Balık avının MSY seviyesinde yapılması, balık stoklarını sağlıklı tutuyor ve denizlerden en yüksek oranda balık avlanmasını mümkün kılıyor. 2009 yılında sadece 5 stok MSY seviyelerinde Yıllık Avlanabilir Limitlere (Total Allowable Catches – TACs) sahipti. Bahse konu anlaşama ile 44 stok MSY seviyelerine getirilecektir.

Kanıtlar gösteriyor ki, etkili koruma politikaları ve ekonomik kârlılık birbirini desteklemektedir. AB filosunun ekonomik performansı, 2008 yılındaki zarar eden pozisyonundan çıkarak geçtiğimiz 3 yılda yüksek net kazançlar getirmiş ve dikkate değer şekilde artmıştır. Artan karlılık büyük oranda, sürdürülebilir şekilde avlanan stokların miktarındaki artışa dayanmaktadır. MSY'ye ne kadar hızlı geçiş olursa, uzun vadeli fayda o kadar fazla olacaktır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

01.01.2016 – 12.01.2017 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları

01.01.2016 - 12.01.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 23 Türk Bayraklı gemi tutulmuştur. ISM, can kurtarma teçhizatları, seyir güvenliği, yangın güvenliği ve acil durum sistemleri konularındaki eksikliklerin / yetersizliklerin Türk bayraklı gemilerin tutulmalarında etkin olan nedenler arasında öne çıktığı gözlemlenmektedir. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                              TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                    -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GİSBİR                                                                     -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-GESAD                                                                     -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler                     

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.

-TÜRKLİM                                                               

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                  

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                      

-Gemi Mühendisleri Odası                                        

-TAIS                                                                        

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu    Telefon: (462)    E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Aralik_2016.pdf