DTO 2009 EYLÜL AYI AB BÜLTENİ

18.09.2009 4033 DTO AB Eylül Bülteni Sirküler No: 432 / 2009 DTO AB Bülteni Eylül 2009 Gemi Sökümü AB Gündeminde İsveç AB Dönem Başkanlığı, gemi sökümü konusunu Birlik gündemine taşımaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Üye Devletlerin, önümüzdeki dönemde, söz konusu alanda iş güvenliği ve çevreye duyarlılığın artırılmasına ilişkin önlemler üzerinde uzlaşıya varmaları öngörülüyor. Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Gemi Sökümü’ne ilişkin Topluluk Stratejisini ortaya koyan bir Tebliğ yayımlamış; bu kapsamda gemi sökümü faaliyetlerinin yoğunlaştığı Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerdeki olumsuz çevre ve iş sağlığı koşullarına değinmişti. Komisyon bu çerçevede, AB Ülkeleri’nin bayrağını taşıyan gemilerin söküm işlemlerinin çevreye ve iş sağlığı koşullarına uygun yürütülmesi için 2015 yılına kadar önlem alınmasını öngörüyor. Söz konusu strateji, Eylül ayı içerisinde AB Çevre Konseyi Çalışma Grubu’nda tartışılmaya başlanacak. 21 Ekim 2009 tarihinde bir araya gelecek olan AB Çevre Bakanları’nın Komisyon’un önerilene ilişkin görüşlerini ortaya koymaları bekleniyor. İsveç Dönem Başkanlığı, buna ilaveten, gemi sökümüne ilişkin olarak uluslar arası düzeyde atılması gereken adımları tartışıyor. Gündemde bulunan seçenekler arasında: ? 2015 yılında yürürlüğe girmesi beklenen IMO Uluslar arası Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesi’nin daha erken bir tarihte AB’de uygulamaya konması; ? AB’nin konuya ilişkin olarak tamamlayıcı yasal düzenlemeler geliştirmesi; ? Bangladeş gibi ülkelerdeki şartların iyileştirilmesine yönelik olarak yardım sağlanması bulunuyor. AP Ulaştırma Komitesi Üyeleri Bir Araya Geldi Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi’nin yeni üyeleri önümüzdeki döneme ilişkin öncelikleri tartışmak üzere Eylül ayının ilk haftasında bir araya geldiler. Haziran ayında gerçekleşen seçimin ardından, İsveç Dönem Başkanlığı temsilcilerinin de katılımıyla ilk kez toplanan üyeler Birlik içerisinde ulaştırmanın sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli biçimde yürütülmesine yönelik mevzuatın ektin biçimde uygulanması konusunda çağırıda bulundular. Katılımcılar, toplantı kapsamında, deniz ulaştırmasına ilişkin olarak, Ortak Avrupa Deniz Alanı’nın oluşturulması ver AB suları içerisindeki korsanlık faaliyetlerine değindiler. Ulaştırma Komitesi bu çerçevede, Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Gemilere Yönelik Raporlama Formalitelerinin Azaltılmasına ilişkin Önerge’yi ve 2018 Yılına İlişkin AB Denizcilik Politikası Stratejisi’ni önümüzdeki dönemde gündemine alacak. Komite üyeleri ayrıca Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) Genel Müdürü ve AB Deniz Gücü (EU NAVFOR) Komutanı ile görüş alışverişinde bulanacaklar. Toplantıda konuşan İsveç İletişim, İşletme ve Enerji Bakanı Åsa Torstensson ise ulaştırmanın İsveç Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer alan iklim değişikliği ve istihdam konularındaki sorunların çözümü açısından önemine dikkat çekti. Avrupa Gemi İnşa Sanayi Temsilcileri Bremen’de Komisyon Temsilcileri ile Bir araya geldi Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve İşletmeden Sorumlu Üyesi Gunther Verheugen geçtiğimiz hafta (9-11 Eylül 2009 tarihlerinde) Almanya’nın Bremen kentinde Gemi İnşa sektörü temsilcileri ve Üye Devletlerden yetkililer ile bir araya geldi. Söz konusu toplantı kapsamında mevcut ekonomik krizin sektör üzerindeki etkilerini tartışan taraflar, siparişlerin % 90’ının durduğuna ve bu durumun sonucunda 15 000 kişinin işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına işaret ettiler. Bu çerçevede, 2003 yılı sonunda Komisyon tarafından ortaya konan LeaderSHIP 2015 girişiminin önemine dikkat çeken taraflar, söz konusu stratejinin sektörün sorunlarına uzun vadede çözüm getireceğini ortaya koydular. 2003 yılı Kasım ayında yayımlanan bir tebliğ ile esasları belirlenen LeaderSHIP 2015 girişimi uzun vadede gemi inşa sektörünün rekabet gücünün yükseltilmesi kapsamında: ? Dünya gemi inşa sanayinde eşit şartların oluşturulması; ? Ar-Ge ve yenilikçilik yatırımlarının iyileştirilmesi; ? Finansman ve teminat mekanizmalarının geliştirilmesi ? Güvenli ve çevreci gemilerin inşasının teşvik edilmesi; ? Sektörün ihtiyaçları çerçevesinde bir AB perspektifinin oluşturulması; ? Fikri mülkiyet haklarının korunması; ? Kaliteli iş gücüne erişimin temin edilmesi; ? Sürdürülebilir bir sanayi altyapısının oluşturulması hususlarını içeriyor. Toplantıya katılan taraflar, ayrıca, krizin etkilerinin aşılması amacıyla kısa vadeli tedbirler alınmasının gerekliliği konusunda da uzlaştılar AB Sülfür Yönergesi’ndeki Değişiklikler 1 Ocak 2010 tarihinde Yürürlüğe Giriyor 1999/32/AT sayılı AB Sülfür Yönergesi’ni 2005 yılında tadil eden 2005/33/AT sayılı Yönerge kapsamındaki değişiklikler 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmalarına karşın Avrupa denizcilik sektörü söz konusu yönerge kapsamında ortaya konan koşullar için hazır görünmüyor. Yönerge kapsamındaki değişiklikler AB limanlarında iki saatten uzun süre demirleyen gemilerin kullandıkları yakıtın içerdiği sülfür oranının % 0,1’in üzerinde olmaması şartını getiriyor. Başta Intertanko olmak üzere deniz taşımacılığı sektörü temsilcileri ise sektörün bahse konu şartlar için hazır olmadığını belirtiyor ve bu çerçevede ek geçiş süresinin gerekebileceğine dikkat çekiyorlar. Intertanko’ya göre; sülfür oranı % 0,1’in altında bulunan yakıtların (DMA sınıfı yakıtlar) AB dışındaki ülkelerde temini zor olmasının yanı sıra ; bu yakıtlar AB piyasasında da yeterli miktarda bulunamayabilirler. Sektör temsilcileri ayrıca, söz konusu yeni düzenleme ile, AB limanlarına giriş yapan gemilerin, başta tankerler olmak üzere, birden fazla farklı türde yakıt kullanmaları – limanlarda DMA, açık denizde HFO vb. - gerekeceğini; ancak mevcut gemilerin çoğunun tek türde yakıt kullanmak üzere tasarlanmış olduğunu belirtiyorlar. Bu durum gemilerin yakıt depolarında modifikasyona gidilmesi gerektiği anlamına geliyor. Avrupa Komisyonu Akdeniz’e Yönelik Denizcilik Yönetimi Stratejisi’ni Açıkladı Avrupa Komisyonu, 11 Eylül Cuma günü Akdeniz ve çevresindeki sorunların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla bölgedeki yönetişim modellerinin bütünleştirilmesi ve geliştirilmesini öngören bir strateji belgesi yayımladı. “Akdeniz’de Daha İyi Bir Yönetişim İçin Bütünleştirilmiş Denizcilik Politikasına Doğru” (Towards an Integrated Maritime Policy for better governance in the Mediterranean) başlıklı tebliğ çerçevesinde; bölgede alan yönetimi, çevrenin korunması, iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele ve yasa dışı göç gibi sorunlarla mücadele kapsamında işbirliği temel alınarak kapsamlı yönetim modelleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, Bütünleştirilmiş Denizcilik Politikası temelinde şimdiye kadar geliştirilmiş olan araçların yanı sıra (örn. deniz saha planlaması, bütünleştirilmiş kıyı yönetimi, deniz ve denizcilik araştırmaları, bütünleştirilmiş deniz izleme sistemi vb. ) AB Komşuluk Politikası kapsamında bölgedeki üçüncü ülkelerle de işbirliği geliştirilmesi ve söz konusu ülkelere teknik yardım sağlanması öngörülüyor. Oldukça yoğun bir ekonomik hareketliliğe sahip olan Akdeniz bölgesi dünya deniz ticaretinin % 30’unu kapsıyor ve 450 limanı barındırıyor. Bunun yanı sıra; AB’deki balıkçı gemilerinin yarısına ev sahipliği yapan bölgede yoğun bir alan paylaşımı rekabeti yaşanırken deniz güvenliği ve doğal eko sistem tehlikeye giriyor. Söz konusu bölge, ayrıca iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkacak sel, erozyon vb. tehditler sebebiyle de hassasiyet teşkil ediyor. Bu çerçevede, Komisyon tarafından sunulan strateji kapsamında; ? Bölgedeki sorunların paydaşlar ve karar alıcılar tarafından bütünleştirilmiş bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmesinin ve bu yönde öncelikler geliştirilmesinin teşvik edilmesi; ? Akdeniz bölgesi içerisinde denizcilik ile ilintili tüm alanlarda faaliyet gösteren paydaşlar ve karar alıcılar arasında işbirliği imkanlarının araştırılması; ? Bölgesel işbirliği fonu gibi araçlar kullanılarak AB Üyesi Akdeniz ülkeleri arasında iyi uygulamaların paylaşımına katkıda bulunulması; ? Denizcilik alanında bütünleştirilmiş bir yaklaşım benimseyen AB dışındaki Akdeniz ülkelerine AB Komşuluk ve Ortaklık Politikası çerçevesinde teknik destek sağlanması; ? Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (1982) onaylanması ve uygulanmasının teşvik edilmesi; ? AB dışındaki Akdeniz ülkeleri ile Bütünleştirilmiş Denizcilik Politikası kapsamında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulması; ? Sektörler arası çok taraflı işbirliğinin özel çalışmalar ve bölgedeki denizcilik faaliyetlerini düzenleyen uluslar arası anlaşmaların değerlendirilmesi yoluyla teşvik edilmesi hususları önerilmektedir. Bağımsız Türkiye Komisyonu İkinci Raporunu Açıkladı Finlandiya Eski Cumhurbaşkanı ve 2008 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari’nin başkanlık ettiği Bağımsız Türkiye Komisyonu "Avrupa’da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak" başlıklı ikinci Türkiye Raporu’nu 7 Eylül 2009 günü Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) ve Açık Toplum Vakfı işbirliği çerçevesinde Brüksel’de kamuoyuna açıkladı. İlk raporunu (“Avrupa’da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı?”) 2004 yılında yayımlayan Komisyon, bu ikinci rapor kapsamında Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin başlamış olduğu 2005 yılı sonundan bu güne kadar olan süreç içerisindeki gelişmeleri değerlendiriyor. Söz konusu rapor, 2005 yılı Ekim ayında Müzakere Çerçeve belgesi kapsamında, müzakere sürecinin hedefinin üyelik olduğu açık bir biçimde ifade edilmiş olmasına karşın; tam da bu tarihten sonra, bazı Avrupalı liderlerin iç siyasete yönelik kaygılarla yapmış oldukları açıklamalarla sürecin ruhunu bulandırdıklarını belirtiyor. Raporda, bahse konu liderler tarafından ortaya atılan “imtiyazlı ortaklık” fikri ise AB tarafından alınan pek çok karardan etkilenen Türkiye’yi Birliğin siyasi mekanizmasının dışında tutmak için ortaya konan “popülist bir bahane” olarak nitelendiriliyor ve bu tür olumsuz yaklaşımların AB’nin inandırıcılığına zarar verdiğine dikkat çekiliyor. Rapor Türkiye’de ise 2000-2005 yılları arasında altın çağını yaşayan reform sürecinin ileriki dönemde iç siyasi dinamiklere bağlı olarak sekteye uğradığı tespitine yer veriyor. Komisyon bu çerçevede AB Üye Ülke hükümetlerini vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmeye ve Türkiye’ye adil davranmaya, Türkiye’yi ise geniş tabanlı bir reform süreci başlatmaya çağırıyor. AB 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul için 1,5 Milyon Euro Hibe Desteği Sağlıyor Avrupa Komisyonu, 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’un kültürel mirasının ve kapasitesinin ortaya konması amacıyla kültür ve sanat alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerine hibe desteği sağlayacak. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde "Sivil Toplum Diyaloğu - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" başlıklı program ile sağlanacak 1 milyon 578 bin 900 Euro tutarındaki hibe desteği, aynı zamanda, söz konusu sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği içerisindeki muhatapları ile işbirliği gerçekleştirmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Komisyon tarafından yapılan açıklamada hibe programı kapsamında proje çağrılarının açıldığı, bu çerçevede Türkiye’de veya AB üyesi ülkelerde bulunan sivil toplum örgütlerinin tekliflerini 2 Aralık 2009 Çarşamba gününe kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne iletebilecekleri belirtildi. İstanbul, 13 Kasım 2006 tarihinde Almanya’nın Essen ve Macaristan’ın Pecs şehri ile birlikte 2010 yılı için Avrupa’nı üç Kültür Başkenti’nden biri seçilmişti. Hükümet Müzakere Sürecinde Reform Hazırlığı 1 Ocak – 1 Temmuz 2010 tarihleri arasında sürecek olan İspanya Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı sırasında üyelik müzakereleri kapsamında “Yargı ve Temel Haklar” ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” olmak üzere iki yeni başlık açmayı planlayan Türkiye bu kapsamdaki yol haritasını belirledi. Trabzon’da düzenlenen Reform İzleme Grubu toplantısında oluşturulan 10 maddelik belge sivil anayasa, yargı reformu, ombudsmanlık, azınlık hakları ve insan hakları olmak üzere bir dizi önemli unsuru içeriyor. Söz konusu yol haritası çerçevesinde sivil anayasa çalışmalarının kapsamlı bir uzlaşı sağlanarak 2009 yılı ikinci yarısında yeniden başlatılması öngörülüyor. Öte yandan, yargı bağımsızlığının temini konusunda ise hazırlıkları bir süredir devam eden Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı tamamlanmış bulunuyor. Söz konusu plan çerçevesinde yer alan en önemli unsur ise Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı olarak görülüyor. Bu kapsamda, kurulun tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde geniş tabanlı temsil esasına uygun olarak yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Belgede ayrıca, İnsan Hakları konusunda faaliyet gösterecek bir ulusal kurumun oluşturulması ve BM işkence ile Mücadele Sözleşmesi’nin Ek İhtiyari Protokolü’nün onaylanması konularına dikkat çekiliyor. Azınlık Hakları konusunda ise Türkiye’ye yapılan eleştirilerin dikkate alınacağı ve bu çerçevede çözümler oluşturulacağı belirtilirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasındaki sorunlarında aşılacağı belirtiliyor. 10 Maddelik yol haritası içerisinde yer alan diğer konular ise internet erişimine getirilen kısıtlamaların kaldırılması, seçim harcamalarının şeffaflaştırılması, kamu denetçiliği kurumunun (Ombudsmanlık) kurulması, yolsuzlukla mücadele stratejisinin onaylanması ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek sınır güvenliği biriminin kurulması hususlarını içeriyor. Avrupa Birliği İletişim Stratejisi Oluşturuldu Hükümet Avrupa Birliği’ne üyelik süreci çerçevesinde Avrupa’da bulunan Türkiye karşıtı kamuoyunu ikna etmek amacıyla bir iletişim stratejisi oluşturdu. 14 Eylül 2009 Pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen strateji belgesi kapsamında AB ülkelerindeki kamuoyuna yazılı ve görsel medya araçları da dahil olmak üzere çeşitli yollarla ulaşılması öngörülüyor. Bu çerçevede ortaya konan amaçlar arasında ? Üyelik sürecinde desteğin azalmasına neden olan bilgi eksikliği, karşılıklı ön yargı ve endişelerin giderilmesi; ? Türkiye’nin AB’ye Üyelik sürecinin gündemde tutulması ve bu çerçevede Türkiye’nin Birliğe katılmasından doğan faydaların anlatılması; ? Basın, düşünce kuruluşları ve iş çevrelerinin desteğinin alınması; ? Akademik alanda işbirliği yapılması; ? AB ülkelerindeki Türk kökenli siyasetçiler ile iletişimin güçlendirilmesi; ? Türkiye ve AB’ye özgü özel günlerin değerlendirilmesi konuları yer alıyor. Söz konusu iletişim stratejisi çerçevesinde yer alan bir diğer önemli unsuru ise AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları oluşturuyor. Bu çerçevede 3 Eylül 2009 günü gerçekleştirdiği Viyana ziyareti sırasında açıklama yapan AB’den Sorumlu Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının içlerinde yer aldıkları toplumla bütünleşmelerinin önemine dikkat çekti. Bağış, buna ilaveten, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde söz konusu vatandaşlara hukuki konularda hizmet verecek bir birimin oluşturulmakta olduğu bilgisini verdi. AB Devlet ve Hükümet Başkanları 17 Eylül’de Bir araya Geliyor Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan AB Konseyi, Eylül (2009) ayının son haftasında ABD’nin Pittsburgh şehrinde gerçekleşecek olan G20 zirvesi öncesi Birliğin pozisyonunu belirlemek üzere bir araya gelme kararı aldı. 17 Eylül 2009 tarihinde (G20 zirvesinden bir hafta önce) gerçekleşecek olan AB zirvesi kapsamında, liderler küresel piyasalarda mali reforma ilişkin olarak Birliğin tutumunu tartışacaklar. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Üye Devletler arasında finans piyasalarında reform konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Söz gelimi, Fransa küresel piyasanın düzenli işleyebilmesi için yeni araçlara ihtiyaç olduğunu savunurken, İngiltere ise yeni denetim mekanizmalarının oluşturulmasına karşı çıkıyor. AB, diğer taraftan, ekonomik krizle mücadele kapsamında Türkiye ve Batı Balkan ülkelerine mali yardım kararı aldı. Bu çerçevede; bankacılık sektörünü canlandırmak ve işsizlik oranını azaltmak amacıyla, Sırbistan’a 100 milyon Euro, diğer Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’ye ise 85 milyon Euro tutarında yardım yapılacak. Ajanda 7 Eylül - Tarım ve Balıkçılık Konseyi - Avrupa Birliği Askeri Komitesi Çalışma Grubu (7-8 Eylül) - Jean Monnet Konferansı: “Jean Monnet Programı’nın 20 yıldönümü - Avrupa çalışmalarında destekte 20. yıl” (Brüksel, 7–8 Eylül) 8 Eylül -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi (8–9 Eylül) -Göçmenler, Sınırlar ve Sığınmacılar Stratejik Gayri Resmi Komitesi -AB’nin Askeri Komitesi Çalışma Grubu 9 Eylül -Coreper I -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi -Avrupa Komisyonu toplantısı 10 Eylül -Coreper II -Avrupa Suç Önleme Ağı’nın ulusal temsilciler toplantısı (Göteborg, 10–11 Eylül) -AP Başkanlar Konferansı 11 Eylül -AB-Güney Afrika Troyka toplantısı -AB’nin Siyasi-Askeri Grup Toplantısı (13 Eylül) -Tarım ve Balıkçılık Bakanlarının gayri resmi toplantısı (13–14 Eylül) 14 Eylül -AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (14–15 Eylül) -Tarım ve Balıkçılık Bakanlarının gayri resmi toplantısı (14–15 Eylül) -Avrupa Parlamentosu’nun Genel Kurul toplantısı (14–17 Eylül) -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi (14–15 Eylül) 15 Eylül -AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi -Tarım ve Balıkçılık Bakanlarının gayri resmi toplantısı -Avrupa Parlamentosu’nun Genel Kurul toplantısı. -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi 16 Eylül -Avrupa Parlamentosu’nun Genel Kurul toplantısı. -Coreper I -Coreper II 17 Eylül -AB’nin gayri resmi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi -Avrupa Parlamentosu’nun Genel Kurul toplantısı -Baltık Denizi Bölgesi AB stratejisine ilişkin Bakanlar konferansı (17–18 Eylül) 18 Eylül -Baltık Denizi Bölgesi AB stratejisine ilişkin Bakanlar konferansı -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi 21 Eylül -AB’nin Adalet ve İçişleri Konseyi -AB Ulaştırma Bakanlarının çalışma yemeği toplantısı 22 Eylül -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi 23 Eylül -Coreper I -Coreper II -AB Eğitim Bakanları Gayri resmi Toplantısı (23–24 Eylül) -AB-Rusya Siyasi ve Güvenlik Komitesi Troykası 24 Eylül -AB’nin Rekabet Konseyi (24–25 Eylül) -AB Eğitim Bakanları Gayri resmi Toplantısı -G20 Zirvesi (Pittsburgh, ABD, 24–25 Eylül) 25 Eylül -AB’nin Rekabet Konseyi -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi -G20 Zirvesi 28 Eylül -AB Savunma Bakanları Gayri resmi Toplantısı (28–29 Eylül) 29 Eylül -AB Savunma Bakanları Gayri resmi Toplantısı -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi 30 Eylül -Coreper I -Coreper II 1 Ekim -AB Maliye Bakanları Gayri Resmi Toplantısı (1–2 Ekim) -AB İçişleri Bakanlarının Europol’de gayri resmi toplantısı -AB’nin Euro Grubu toplantısı 2 Ekim -AB Maliye Bakanları Gayri Resmi Toplantısı -Coreper I -AB’nin Siyasi ve Güvenlik Komitesi Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Dağıtım: Gereği : Bilgi: Tüm Üyelerimiz (Web) - YK Başkan ve Üyeleri - YK Yedek Üyeleri