Uygunluk Onayı

             Sayın Üyemiz,

            İLGİ: UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 29.07.2015 tarih ve E.51823 sayılı yazısı.

 

Liman Başkanlıkları'na  gereği, Odamıza ve ÇSGB'na bilgi olarak gönderilen İlgi yazı ile özetle;

-  Mülga Denizcilik Müsteşarlığı'nın 21.09.2007 tarih ve 31196 sayılı yazısı kapsamında, Uygunluk Onay Belgesi tanzimi için başvuruda bulunan gemiadamlarına, Liman Başkanlığı tarafından üç ay süreli Uygunluk Onayı Başvuru Formu düzenlenerek, gemiadamının çalıştığı firmaya verilmekte olduğu, yabancı uyruklu gemiadamının, çalıştığı gemide yeterlik belgesi ile birlikte bu belgeyi de yanında bulundurma zorunluluğu olduğu,

- STCW Sözleşmesi'nin I/2 kuralı kapsamında, uygunluk onay başvurusu talebinde bulunan gemiadamlarına, gemiadamının yeterlik belgesinin gerçekliği ve geçerliğinin teyit edilmesini müteakiben bir örneği ilgi yazı Ek'inde (Ek-2) bulunan Uygunluk Onay Belgesi'nin 5 yıl süreli düzenlenebildiği,

-  Bu çerçevede, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne (TUGS) kayıtlı ve kabotaj hattı dışında sefer yapan gemilerde çalışacak yabancı uyruklu gemiadamlarına, Uygunluk Onay Belgesinin İdareleri tarafından (UDHB) düzenlenmesini teminen, öncelikle yabancı uyruklu gemiadamı istihdam etmek isteyen şirketlerden, talep dilekçeleri ile birlikte, yeterlik sertifikasının noter onaylı fotokopisi, Türkçe tercümesi ve 4 adet fotoğrafla başvurmalarının talep edileceği,

-  Başvuru talebi alındıktan sonra Liman Başkanlıkları tarafından belgelerin gerçekliği ve geçerliğinin kontrol sürecinde talep sahibine İlgi Yazı Ek'inde (Ek-1) belirtilen formatta üç ay süreli Uygunluk Başvuru Formu verileceği, söz konusu Uygunluk Onayı Başvuru Formu ile gemiadamının TUGS'a kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde çalışabilecek olup, formun ve sahip olduğu yeterliğin orjinalini çalıştığı gemide bulundurmasının zorunlu olduğu, bu üç aylık süre zarfında, Liman Başkanlıklarının yeterliği veren yabancı İdare'den; gemiadamının verdiği belgelerin doğrulamasını talep edeceği, bu doğrulamada, İlgi Yazı Ek'inde     (Ek-3) belirtilen ve STCW Sözleşmesinin I/2 kuralının 13 üncü paragrafında da yer alan hususlarda tatmin edici kanıtlar isteneceği, gerekli kanıtlar elde edildiğinde başvuru sahibi yabancı uyruklu gemiadamına, Ek-2'de yer alan formatta Uygunluk Onay Belgesinin Liman Başkanlığı tarafından 5 yıldan fazla süreli olmaması kaydıyla düzenlenebileceği, Uygunluk Onay Belgesinin geçerlik süresinin, yabancı uyruklu gemiadamına ait olan yeterlik belgesinin üzerindeki geçerlik tarihini geçmeyeceği, Uygunluk Onay Belgesi geçerlik süresi sonunda, yeniden başvuru yapıldığında, yukarıda belirtilen sürecin tekrar yerine getirileceği,

-   STCW Sözleşmesinin belgelerin tanınmasına ilişkin I/10 Kuralı gereği zabitan sınıfı gemiadamlarına ve telsiz zabitlerine ait yeterlik belgeleri ile Sözleşmenin V/1-1 ve V/1-2 kuralına göre bahse konu gemiadamlarına düzenlenmiş olan tanker belgelerine uygunluk onay belgesi düzenlenebileceği, Tayfa sınıfı gemiadamlarının belgeleri ile yurtdışından alınmış sertifika niteliğinde belgelere uygunluk onay belgesi düzenlenmeyeceği,

-  29.03.2013 tarih ve 25214 no.lu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin "Muafiyetler" başlıklı 55'inci maddesinin "…Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili İdareden "Uygunluk Onayı Belgesi" almış TUGS'a kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamlarının , görevleri gereği çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır." Hükmünü amir olup bahse konu Yönetmelik gereği, Liman Başkanlıkları tarafından Uygunluk Onay Belgesi düzenlenmesi aşamasında başvuru yapan gemiadamlarından çalışma izni talep edilmeyeceği,

-   Yazı Ek'inde (EK-4) İdaremiz (UDHB) ile karşılıklı gemiadamlarının tanınmasına ilişkin protokol imzalayan ülke idareleri listesi bulunduğu, sadece bu ülke vatandaşı olup, söz konusu ülkelerden gemiadamı yeterliği alan gemiadamlarına İlgi yazıda belirtilen hususlar dahilinde Uygunluk Onay Başvuru Formu ve Uygunluk Onay Belgesi düzenlenebileceği,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.    

                                                                                             

                                                                                                     Saygılarımızla

 

                                                                                                     İsmail ASASOĞLU

                                                                                                     Genel Sekreter V.

 

EK: İlgi Yazı ve Ek'leri  (8 Sayfa)

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                     - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                 

- RODER

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER                                                                                                                 

- ROFED                                                                                    

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                         

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahipleri

- Acenteler

621_3443_EK.pdf