• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Süre Uzatımı Hk.

Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Süre Uzatımı Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2021 tarih ve E. 29572 sayılı yazısı ile Korona Virüs Salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlar da gerek kurum içi işleyiş gerekse kurum/kuruluşun hizmet verdiği sektöre yönelik çeşitli düzenlemeler yapmış olup gerekli düzenlemeleri yapmaya devam ettiği belirtilerek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ile şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında süreli olarak düzenlenen işletme izin/geçici işletme izni/faaliyet izni gibi yazı ve belgelerle faaliyet göstermekte olduğu ifade edilmiştir.

Kamu çalışanlarına yönelik düzenlenen 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/8 sayılı Genelge ve Korona Virüs Salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan diğer tedbirler de dikkate alınarak;

* İdareye müracaat etmiş olup süreci devam etmekte olanlar dâhil olmak üzere; 01.09.2021 tarihine kadar geçecek olan süre içerisinde, Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik kapsamında verilen işletme izni/geçici işletme izni/faaliyet izni süreleri dolacak olan tesislerin işleticileri tarafından İdareye yapılacak olan izin yenileme başvurularına ilişkin İdare tarafından dosya üzerinden değerlendirilerek işlem yapılmaya devam edileceği ve bu yenileme başvurularına konu izinlerin aksi hüküm bildirilmediği sürece iznin bitiş tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar geçerliliğini devam edeceği,

* Uzatılan izin süresinin sonunda yeniden düzenlenecek olan iznin başlangıç tarihi olarak, mevcut belgesinde/yazısında belirtilen tarihlerin dikkate alınacağı,

hususları 03.05.2021 tarihli ve 28550 sayılı Makam Olur'u ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bu itibarla, izin yenileme başvurusu yapılmış kıyı tesisi için İTDK İnceleme talep yazısı gönderilmiş/gönderilecek olan Liman Başkanlıklarınca 01.09.2021 tarihine kadar iş programları ve personel durumuna bağlı olarak İTDK incelemeleri gerçekleştirilecek ve Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik prosedürüne uygun olarak tamamlanarak İdareye gönderileceği ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nce aksi belirtilmedikçe yenileme başvurusu yapılan izin tarihlerinin 01.09.2021 tarihine kadar geçerli sayılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu süre uzatım yazısı ekte sunulmakta olup ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel Duyurular, Koronavirüs (Covid-19) ve Kıyı Yapıları" bölümlerinde yayınlanmakta ve e-posta ile gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz / rica ederim.

468_134_k_y_tesisi_i_letme_izinleri_s_re_uzat_m_hk.pdf