Görev Belgesi Hk.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Ek'te sunulan Genelge'de özetle;

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin  başvurularının değerlendirildiği, e­-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-­başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00'ye kadar 2.677.000 başvurunun gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlar için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği,

- Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

- İşyeri sahipleri,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

- Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, 

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacağı,

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;

1-İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesi ile yeni oluşturulan "çalışma izni görev belgesi formunun" 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağının bildirildiği, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı,

2- Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e­-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-­başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği, bu çerçevede Ek'teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e-­başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulama olduğu,

3- Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e­-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirileceği,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/ rica ederim.

 

459_1323_g_rev_belgesi_hk.pdf