Aralık 2019 - Ocak 2020

Tekirdağ’da HNS kazalarına müdahale konusunu ele alan bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

Dökme yük ve konteyner gemileri ile kimyasal madde ve gaz taşımacılığının artması sonucu tehlikeli ve zararlı maddelerin (Hazardous and Noxious Substances –HNS) yol açtığı muhtemel döküntü hasarlarına müdahale hususunda uygun hazırlıkların yapılması giderek önem kazanmaktadır.

3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Tekirdağ’da IMO Akdeniz Bölgesi Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi ev sahipliğinde üç günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştay kapsamında özel sektörden ve kamudan 50’den fazla müdahale yöneticisi, ulusal sularda meydana gelen HNS kazalarına müdahale hususunda dikkate alınacak hususları ve karşılaşılan zorlukları incelemek amacıyla bir araya gelmiştir.

Çalıştay, Uluslararası Petrol Kirliliğine Hazırlık, Müdahale ve İşbirliği Sözleşmesi (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation –OPRC) - HNS Protokolüne uyumlu olarak IMO Üye Devletlerin HNS kazalarına müdahale ve hazırlık hususunda ulusal bir kapasite oluşturmalarına yardım etmek üzere geliştirilen OPRC – HNS Model Kursunu baz almıştır.

OPRC – HNS Protokolü ile; hazırlık ve müdahaleye yönelik ulusal sistemlerin kurulması ve kazalar veya deniz kirliliği tehditleri ile mücadelede uluslararası işbirliğine ilişkin küresel bir çerçevenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu eğitim, Hükümetimiz ev sahipliğinde yakın zamanda resmi açılışı yapılan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nde (UDEM) gerçekleştirilmiş olup, IMO Entegre Teknik İşbirliği Programı, Akdeniz Bölgesi Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for Mediterranean Sea –REMPEC) kapsamındaki Akdeniz Güven Fonu (Mediterranean Trust Fund –MTF) ve Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations –DG NEAR) tarafından finanse edilmiştir.

IMO, Pakistan’da gemi geri dönüşümüne ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

IMO Hong Kong Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi ile gemilerin emniyetli ve çevreye duyarlı geri dönüşümüne yönelik küresel standartlar oluşacaktır. Söz konusu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve uygulanması için Pakistan’ın ülke olarak hazırlanmasına yardım etmek amacıyla 11-13 Aralık 2019 tarihlerinde Karaiçi, Pakistan’da, sözleşmeye ve bağlantılı kılavuzlarına yönelik farkındalık arttırıcı ulusal bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bahse konu çalıştaya, Pakistan Denizcilik Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, Gemi Sökümcüleri Birliği, Ticaret ve Tekstil Bakanlığı, Gümrük ve Deniz Akademisi’nden, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization –ILO) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan (World Wide fund for Nature –WWF) 40’a yakın paydaş katılım sağlamış olup, gemi geri dönüşümüne ilişkin tecrübelerini aktarmışlardır.

Çalıştay, Pakistan’da emniyetli ve çevreye duyarlı gemi geri dönüşümüne yönelik kapasite oluşturulmasına destek olmak amacıyla IMO ve Pakistan Denizcilik Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Pakistan, gros tonaja göre dünya genelinde tüm gemi geri dönüşümlerin %98’inden fazlasını gerçekleştiren en büyük beş gemi geri dönüşümü ülkesinden bir tanesidir. Gros tonaja göre diğer en büyük gemi geri dönüşüm ülkeleri Bangladeş, Çin ve hâlihazırda Hong Kong Sözleşmesine taraf olan Hindistan ve Türkiye’dir.

Somali denizcilik sektörünü yeniden yapılandırmaya ilişkin olumlu adımlar atılıyor.

Somali denizcilik sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde ülkenin Denizcilik İdaresi personeline yönelik başlangıç seviyesinde bir eğitim verilmiştir.

19-23 Ocak 2020 tarihlerinde Djibouti Bölgesel Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen söz konusu eğitim, bir denizcilik idaresinin temel işlevlerini oluşturmak ve gelecekteki denizcilik gelişimine sağlam bir temel oluşturmak için IMO /  Somali'deki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu’nun  (United Nations Assistance Mission in Somalia –UNISOM) Somali Federal Devleti ve bölgesel idarelerini destekleme çalışmalarının bir parçasıdır.

Katılımcılar, ilgili uluslararası denizcilik sözleşmelerine* ilişkin hakların ve yükümlülüklerin yanı sıra, yeni gelişmekte olan Somali Denizcilik Kodu’nun yürürlüğe girme sürecinde gerekli olacak yasal çerçevelere de odaklanmıştır. Yeniden yapılandırma, Somali’nin uzun dönemli karmaşasından kurtulması için önem arz etmekte olup, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasına yönelik elverişli yolların geliştirilmesi sürecinde başlıca araç olacaktır.   

*Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of the Sea           –UNCLOS), IMO’nun denizde can emniyetine ilişkin sözleşmeleri (IMO conventions on safety of life at sea –SOLAS), gemilerden kaynaklanan kirliliği önleme (MARPOL), gemiadamı eğitimi (Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme –Standards of Training Certification and Watchkeeping STCW) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (the International Labour Organization’s Maritime Labour Convention –MLC).

IMO ve WISTA, denizcilik sektöründe kadınlara yönelik çalışmalara devam ediyor.

Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği (the Women’s International Shipping and Trading Association Limited –WISTA) ve IMO, denizcilik sektöründe daha kapsamlı cinsiyet çeşitliliği ve genişletilmiş işbirliği faaliyetleri ile kadınların sektöre katılımına yönelik bir mutabakat zaptı (MoU) imzalamıştır.

Söz konusu faaliyetler, işgücündeki çeşitliliğin sürdürülebilir bir gelecek için taşıyabileceği öneme yönelik ilerideki tartışmalara zemin hazırlayacaktır. Panellerde daha çeşitli konuşmalar yapılmasını sağlamak için denizcilikte birçok alanda çalışan kadın uzmanlara ilişkin bir veri tabanının geliştirilmesine ve 2019 Dünya Deniz Mirasını Koruma teması ve Denizcilik Sektöründe Kadınlar için Engelsiz Çalışma Ortamına Ulaşma konularını içeren A.1147(31) sayılı IMO Meclis Önergesinin uygulanmasının desteklenmesine yönelik verilerin toplanması ve bu kapsamda verilerin analiz edilmesi için yürütülen çalışma da dâhil olmak üzere girişimler hâlihazırda başlamış bulunmaktadır.

MoU kapsamında ele alınan bir diğer başlıca konu ise; IMO tarafından oluşturulan bölgesel denizci kadınlar birlikleri (regional women in maritime associations –WIMAs) ve WISTA International Birlikleri arasındaki işbirliğini genişletmek ve en iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak olmuştur.

Bahse konu MoU, IMO Genel Sektereri Sayın Kitack LIM ve WISTA International Başkanı Sayın Despina Panayiotou THEODOSIOU tarafından imzalanmıştır.

Bu önemli etkinliğin ardından IMO Genel Merkezinde, WISTA International ve WISTA’nın bölgesel/ulusal şubelerinin çalışmalarına ilişkin farkındalığı artırmak ve Birliğe katılma yolları hakkında tavsiye vermek üzere bir bilgilendirme oturumu gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: IMO internet sitesi

www.imo.org