DTO Eylül 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni _    _______         ______ ____   __  __  ___________________  ______________________________________________________   ___EYLÜL 2017

Gemi kaynaklı CO2 emisyonlarının azaltılması: Avrupalı armatörler gelişmiş makine, sevk gücü, işletim ve dizaynın etkilerini tartışıyor

Avrupalı armatörler, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin 71. Oturumu (MEPC 71) sonrasında ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hakkındaki oturumlar arası çalışma grubunun Ekim 2017'de yapılacak olan ikinci toplantısı öncesinde, denizcilik endüstrisinde CO2 emisyonlarının azaltılması hakkında bir seminer düzenledi. Eylül ayında düzenlenen söz konusu seminerde, dünya deniz ticareti filosunda CO2 azaltımlarının başarılabilmesi için farklı tedbirlerin bir kombinasyonuna ihtiyaç duyulduğu mesajı verildi.

Norveç Armatörler Birliği'nin Çevre Başkanı ve ECSA'nın Hava Emisyonları Çalışma Grubu Başkanı Tor Christian SLETNER seminer hakkında şunları söyledi: "Seminerde, paydaşlarımızla ve Avrupalı karar vericilerle, denizcilik sektörünün çevreye olan etkilerini en aza indirmemizi mümkün kılacak farklı tedbirleri ele aldık. Seminerde yapılan bir analizde anılan tedbirler; Teknik ve operasyonel önlemler, Alternatif yakıtlar ve Lojistik gibi kategorilere ayrıldı. Uluslararası denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik IMO MEPC71 yol haritası ve iklim değişikliği hakkındaki Paris COP21 Anlaşması doğrultusunda, kısa, orta ve uzun vadeli kararlı küresel tedbirleri desteklemeyi hedefliyoruz. Denizcilik endüstrisinin, emisyonların azaltılması gündemiyle tamamen meşgul olduğunu düşünüyoruz. IMO'nun gemiler için CO2 azaltımını ciddi şekilde ele almaya devam etmesi ve endüstrimizin gerçekten ihtiyacı olan bir küresel çözüm olarak bir IMO CO2 stratejisini bir an evvel kabul etmesi için, AB Üyesi Devletleri IMO'nun küresel üyeleriyle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. (Kaynak: ECSA)

AB, dış politika hedeflerini desteleyecek önemli uluslararası ortaklarıyla işbirliğini artırıyor

Avrupa Komisyonu, toplam 87 milyon Euro'nun üzerinde bütçeye sahip 19 yeni projeyi onaylayan Ortaklık Belgesi (Partnership Instrument) 2017 Yıllık Eylem Programı'nı (Annual Action Programme 2017 - AAP 2017) kabul etti. Söz konusu projeler, Avrupa Birliği'nin etkisini artıracak ve başta iklim eylemi, temiz enerji, göç yönetimi ve ticaret olmak üzere bir dizi politika alanında AB'nin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kentleşme: AB, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına ve dolayısıyla güvenli, düşük maliyetli, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesine duyduğu tam bağlılığı teyit etti. Bu, AB'nin sadece Üye Devletler dâhilinde başarmayı umduğu bir hedef olmayıp, AB'nin kendi sınırları dışındaki bölgeler için de bir önceliğidir. 2017 yılında Ortaklık Aracı'nın merkezinde; sürdürülebilir enerji, temiz enerjiye erişim, enerji verimliliği ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş yer alıyor. Bu tür bir geçiş, uluslararası iklim ve enerji politikası ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın, ekonomik büyümeyi destekleyerek ve Avrupa'da istihdam yaratmayı sürdürerek birbirini nasıl güçlendirebileceğini ortaya koymaktadır. İklim eylemi alanında küresel bir lider olan Avrupa Birliği, Paris Anlaşması'nın uygulanması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için önemli ortaklarla birlikte çalışacak ve 2017 Yıllık Eylem Programı çerçevesinde Çin'de (3.5 milyon Euro), Hindistan'da (3.85 milyon Euro) ve Arjantin'de (4.5 milyon Euro) projeleri hayata geçirecektir.

Biyoçeşitlilik ve yeşil diplomasi: Çevrenin bozulması, çatışma yaratma ve çatışmaları şiddetlendirme potansiyeline sahiptir. Avrupa Birliği, Birliğin Küresel Stratejisi doğrultusunda, ortaklık içinde bulunduğu ülkelerde çevresel direnci arttırmak üzere yatırımlar yapıyor. 2017 Yıllık Eylem Planı, Asya ve Latin Amerika'da biyoçeşitliliği korumaya ve G7, G20 gibi çok taraflı platformlarda AB'nin sesini ve konumunu güçlendirerek çevresel kuralları AB standartları doğrultusunda şekillendirmeye odaklanacaktır.

Sağduyulu iş dünyası ve insana yaraşır çalışma: Ortaklık Belgesi, AB'nin özellikle kadınlar ve gençler için, eşitsizlikle olan mücadelesi, sağduyulu iş dünyasının teşvik edilmesi ve insana yaraşır çalışma fırsatlarının desteklenmesi konularındaki çalışmalarına zemin oluşturacaktır.

Göç yönetimi ve hareketlilik: Ortaklık Belgesi, Avrupa Birliği'nin küresel bir zorluk olan göçle mücadele etmeye yönelik çabalarına katkı sunacaktır. Buna göre, Hindistan ile göç ve hareketlilik üzerine siyasi diyalog ve işbirliği 3 milyon Euro'luk bir projeyle desteklenecek.

AB ticaret anlaşmalarının şeffaflığı ve hesap verebilirliği: Ortaklık Belgesi, hem Avrupa'daki ve hem de ortaklık içinde bulunulan ülkelerdeki sivil toplumun, AB ticaret sözleşmelerinin uygulanması süreçlerine gerçek anlamda dâhil olabilmesini desteklemek ve böylece uluslararası standart ve değerlerin savunulması ve teşvik edilmesi için 2017 yılında 3 milyon Euro tahsis ediyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Karadeniz'de Mavi Ekonominin geliştirilmesi

15 Eylül 2017 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da, Karadeniz'de mavi ekonominin geliştirilmesi ana temasıyla üst düzey bir konferans düzenlendi. "Deniz ve denizcilik işbirliğiyle bölgeyi birleştirmek" başlığı altında bu sene 4'ncüsü düzenlenen yıllık paydaş konferansı; Avrupa Komisyonu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ve Gürcistan Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Bakanlığı tarafından organize edildi.

Konferans, kıyı topluluklarının ve denizcilik paydaşlarının dâhil olduğu aşağıdan yukarıya doğru bir süreç sonucunda oluşturulacak bölgesel bir denizcilik stratejisinin başarılı olabileceği görüşü ile sonuçlandı. Avrupa Komisyonu bu süreci desteklemek amacıyla, Karadeniz'de Mavi Ekonomiyi Geliştirme Olanağı (Facility for Blue Economy Development in Black Sea) adında 1 milyon Euro'luk bir teknik yardım projesini başlattı. 

Avrupa Birliği'nin Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyoneri Karmenu VELLA, "Karadeniz hakkında yapılan yıllık üst düzey paydaş konferansının, bölgenin kıyısal ülkelerinin bağlılıklarını güçlendirecekleri ve mavi ekonominin geliştirilmesine yönelik görüşmeleri yapabilecekleri devamlı bir platform olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Komisyonu, özellikle entegre denizcilik politikasına ilgi duyan AB dışındaki Karadeniz ülkelerine yönelik bir teknik destek projesi olan Mavi Ekonominin Geliştirilmesi Olanağı'nı konferansın devamı niteliğinde hayata geçirecek. Proje bu ülkelere, denizlerimizden sürdürülebilir şekilde nasıl daha iyi faydalanabileceğimiz ve Karadeniz için ortak bir denizcilik gündemini nasıl geliştirebileceğimiz konularında yardımcı olacaktır" dedi.

Konferans, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Moldova dâhil olmak üzere Karadeniz ülkelerinden kamu yetkililerini, iş çevrelerini, finansal kurumları ve araştırma topluluklarını bir araya getirdi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa için en iyi yatırım planı, taşımacılık için daha fazla AB bütçesi ile mümkün olabilir

Trans Avrupa Taşımacılık Ağı'nın (TEN-T) tamamlanması için halen 750 milyar Euro'ya ihtiyaç duyuluyor. Denizcilik, iç suyolları, demiryolu, karayolu, havacılık ve intermodal taşımacılık sektörlerindeki altyapı yöneticilerini, işletmecileri, yerel idareleri, kullanıcıları ve tedarikçileri temsil eden 30 Avrupalı taşımacılık kuruluşu, TEN-T'nin tamamlanması için güçlü bir finansal destek çağrısında bulundu. 

Avrupalı vatandaşlar ve müşteriler; daha emniyetli, daha güvenli, sağlam, verimli, çevreci, çok modlu ve akıllı hareketliliğe ihtiyaç duyuyor; aynı zamanda taşımacılık modları arasında daha iyi bağlantı kurulmasını istiyorlar. Bu taleplerin karşılanması ancak taşımacılık sektörünün modernize edilmesi, TEN-T ağının tamamlanması, AB ölçeğinde taşımacılık altyapısının inşa edilmesi ve iyileştirilmesi ile mümkün olabilir. Daha iyi taşımacılık altyapısı da uzun vadede büyüme ve istihdam için yapılmış bir yatırımdır. TEN-T'nin tamamlanması 2030 yılına kadar 10 milyon ek istihdam yaratacaktır. (Kaynak: ECSA)

Avrupalı Armatörler, AB ve Kanada arasındaki ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor

AB ile Kanada arasında 21 Eylül'de imzalanan Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), gümrük vergilerini azaltacak ve denizcilik şirketleri için tarama, boş konteynerlerin taşınması ve Kanada limanları arasındaki belirli nakliyat işleri için yeni pazarlar oluşturacaktır.

ECSA Başkanı Niels SMEDEGAARD söz konusu anlaşma hakkında şunları söyledi: "Özellikle küresel ve serbest ticaretin baskı altında olduğu mevcut siyasi atmosferde CETA gibi kararlı ticaret anlaşmalarının imzalanması AB için önemlidir. […] Denizcilik, var olabilmek için küresel ticarete ihtiyaç duyar ve küresel ticaret de verimli bir denizcilik endüstrisi olmadan var olamaz. Dünya çapında yük ticaretinin yaklaşık % 80'i uluslararası denizcilik endüstrisi tarafından taşınmakta ve Avrupalı armatörler dünya ticaret filosunun % 40'ını kontrol etmekte ve dünyanın her yerinde denizcilik hizmetleri vermektedir." (Kaynak: ECSA)

THETIS – MRV Raporlama Sistemi ilk dört haftasını geride bıraktı

Denizcilik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasını destekleyen THETIS-MRV sistemine, faaliyete geçtiği ilk dört haftanın ardından, 100 şirket tarafından 318 gemi kaydettirildi. Sistem, AB limanlarını kullanan 5000 GT üzerindeki gemileri işletme sorumluluğu olan şirketlerin, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Sözleşmenin gerektirdiği şekilde CO2 emisyonlarını raporlamalarını mümkün kılacak. 20 akredite doğrulayıcı da sisteme kaydolarak gemiler ve şirketlerle ilişkilendirilmiştir. Sistem, şirketlerin gönüllü modülde izleme planları hazırlamak üzere akredite doğrulayıcılarla birlikte çalışmalarına ve zorunlu modülü kullanarak Avrupa Komisyonu'na ve ilgili bayrak devletlerine emisyon raporlarını ve uygunluk dokümanlarını bildirmelerine imkan sağlıyor. THETIS-MRV, hem denizcilik endüstrisinin ve hem de yürütmeye yetkili makamların sorumluluklarını farklı yollarla kolaylaştırdığı için her iki gruba da hitap etmektedir. EMSA, erişimi ve kullanımı kolaylaştırmak amacıyla sisteme ilişkin bir dizi online öğretici video yayındı. Videolara http://emsa.europa.eu/thetis-mrv-videos.html internet bağlantısı üzerinden erişilebilmektedir. (Kaynak: EMSA)

Denizciliğe duyulan güven son üç senenin en yüksek seviyelerinde

Moore Stephens'in Denizcilik Güven Anketi'ne göre, denizciliğe duyulan güven Ağustos 2017 sonuna kadar olan son üç aylık dönemde geçtiğimiz üç yılın en üst seviyesine ulaştı.

Ankete yanıt verenlerin ifade ettikleri ortalama güven düzeyi, Mayıs 2017'deki bir önceki ankette 10 üzerinden 6.1 iken hafif bir artış göstererek son üç yılın en yüksek seviyesi olan 6.2'ye yükseldi.

Yükselen puan temel olarak, armatörlerin 6.1'den 6.5'e yükselen güven seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Zira, brokerler arasında güven seviyesi 6.4'ten 6.3'e düşmüş, işletmeciler arasında 6.2'den 5.8'e ve gemi kiracıları arasında ise 6.4'ten 4.7'ye düşmüştür. Böylece işletmecilerin ve gemi kiracılarının güven düzeyleri Mayıs 2016 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilemiştir. 

Güven seviyeleri, Asya'da dikkate değer şekilde yükselerek 5.6'dan 6.4'e ulaşmış, Avrupa'da 6.2'den 6.3'e yükselmiş, fakat Kuzey Amerika'da 6.4'ten 5.8'e düşmüştür.

Ticarette fazla tonaj kapasitesine ilişkin endişelere ve Brexit'e dair devam eden belirsizliğe rağmen, anketi cevaplayanların birçoğu önümüzdeki 12 ay için umutlu olduklarını belirtmişlerdir.

Moore Stephens Ortağı Richard GREINER, "Güven, geçtiğimiz 15 ayda istikrarlı şekilde arttı ve endüstri aktörleri gelecek yıl büyük bir yatırım yapmak konusunda geçtiğimiz üç yıla kıyasla daha fazla güven duyuyorlar" dedi.

(Kaynak: http://worldmaritimenews.com )

01.01.2017 – 03.10.2017 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 03.10.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 13 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan-Split; İtalya-Cenova; İspanya-Castellon de la Plana; Romanya-Köstence (2); Yunanistan-Rodos (3); Yunanistan – Kos; Yunanistan – Kalamaki; İtalya-Taranto; İtalya – Monfalcone; Almanya-Hamburg) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

                                                                                   -TAIS

 

AB_Eylul.pdf