• Anasayfa
  • |
  • YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDENMESİ HK.

YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDENMESİ HK.

İlgi yazı ise; 5458 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun Geçici 23, Geçici 24 ve Geçici 25inci maddeleri ile işveren ve sigortalılara, kapsama giren borçlarını yapılandırma suretiyle ödeme imkanı sağlandığı belirtilerek, kapsama giren borçları yapılandırılmış ve ödeme yükümlülükleri halen devam eden işverenlerin ve sigortalıların aşağıdaki şartlarda bilgilendirilmesinin uygun olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre; “1-22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçları yapılandıran ve 5510 sayılı Kanunun Geçici 23üncü maddesi uyarınca yapılandırma anlaşmaları ihya edilen işveren ve sigortalıların; - Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri, - Bir takvim yılına ilişkin üçe kadar (dahil) ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarını taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; taksitlendirme süresinin, izleyen takvim yılı sonundan önce sona ermesi halinde ise son taksit dışındaki diğer ödenmeyen taksitlerini en geç taksitlendirme süresinin son ayında ödememeleri, - Ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri, Hallerinde, yeniden yapılandırma haklarını kaybedecekleri ve ödedikleri tutarların ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceği, taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerini eksik yerine getirmiş olmaları halinde, ödeme yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacakları, 2-15/5/2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 24üncü madde ve 31/7/2008 tarih ve 5797 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 25inci madde kapsamına giren borçları yeniden yapılandırılan işveren ve sigortalıların; - Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri, - Bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri hallerinde, yapılandırma hakkı kaybolacak olup, taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödenen taksit tutarları ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.” Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyeler (WEB Aktarım) -YK Başkan ve Üyeleri -DTO Meslek Komite Başkanları -DTO Şubeleri -Türk Armatörler Birliği -S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş.Koop. -Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği -GİSBİR