• Anasayfa
  • |
  • Vergi Mükellefleri İçin Mücbir Sebep

Vergi Mükellefleri İçin Mücbir Sebep

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 28.01.2021 tarih ve 845 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 524 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği,

Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun dikkate alınacağı, bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanının dikkate alınacağı,

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinin 01.12.2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edeceği, bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilmesi, e-Defterlerin oluşturulması, imzalanma e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı gününün sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatıldığı,

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

131_397_vergi_m_kellefleri_i_in_m_cbir_sebep.pdf