• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE CUMHURIYETI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ILE RUSYA FEDERASYONU ARASINDA GÜMRÜK İŞLEMLERININ BASITLEŞTIRLMESINE İLIŞKIN PROTOKOL

TÜRKIYE CUMHURIYETI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ILE RUSYA FEDERASYONU ARASINDA GÜMRÜK İŞLEMLERININ BASITLEŞTIRLMESINE İLIŞKIN PROTOKOL

Karar Sayısı : 2008/14257 18 Eylül 2008 tarihinde Moskova’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması Dışişleri Bakanlığının 24/10/2008 tarihli ve HUMŞ/1112 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı M. AYDIN K. UNAKITAN H. ÇELİK M. M. EKER Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı V. R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İLE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ ARASINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ve Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır), 16 Eylül 1997 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” (bundan sonra “Anlaşma” olarak anılacaktır) hükümlerine ve özellikle 3 üncü maddeye atıfta bulunarak, Tarafların ekonomik ve sosyal yararlarını korumak için gümrük otoriteleri arasında işbirliğini kuvvetlendirme isteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaretin güvenliğini artırma amacıyla Tarafların devletleri arasında sevk olunan mal ve araçlar üzerindeki gümrük kontrollerinin verimliliğini artırma ihtiyacının farkında olarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Madde 1 Taraflar, “Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH)” olarak adlandırılan kolaylaştırılmış ticaret uygulamasına konu olacak mal ve araçların sevkiyatına ilişkin güvenilir ön bilgi değişimi (bundan sonra “ön bilgi değişimi” olarak adlandırılacaktır) gerçekleştireceklerdir. Bilgi değişimi, BGH olarak adlandırılan basitleştirilmiş işlemlere tabi ticaret erbabınca yapılan teslimatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bilgi değişimi, Taraflarca üzerinde anlaşılacak “İş Tanımı” temelinde ve Tarafların Devletlerinin ulusal mevzuatlarıyla uyumlu yapılacaktır. Bu Protokole konu olan bilgi değişimi BGH uygulamasına tabi ticaret erbabınca yapılacak işlemlere ait bilgilere dayalı ve o bilgilerle sınırlı olacaktır. BGH, tüm taşıma türlerini ve malları içerecek genel bir uygulama olacaktır. BGH, gönüllülük esasına dayalı olarak Türk ve Rus firmalarına uygulanacaktır. Taraflar, BGH’ye katılmayan firmalara yönelik olarak bu Protokolün gönüllülüğe dayalı ruhunu zedeleyecek çelişkilerden kaçınacaktır. Bilgi ve veri değişimi, hiçbir aracı olmadan doğrudan Taraflar arasında yapılacaktır. BGH, şeffaf, öngörülebilir olacak ve ayrımcılık içermeyecektir. BGH uygulamaları Türkiye ve Rusya’ya karşı herhangi bir haksız rekabete yol açmayacaktır. Madde 2 BGH sistemine dahil olan ve bu Protokol çerçevesinde sevk olunan mallara dair, fatura kıymeti ve tarife kodu da dahil olmak üzere güvenilir bilgi sağlayan firmalar aşağıdaki hususlardan yararlanırlar: 1) BGH'ye dahil olmayan Türk ve Rus şirketleri ile Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nda gümrük beyanı yapan diğer şirketlere kıyasla gümrük noktalarında öncelik; 2) Uygun olduğu durumlarda ayrı hatların kullanımı yoluyla gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri; 3) Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet; 4) BGH'ye katılan firmalara dış ticaret operasyonlarında banka garantisini kullanma imkanı; 5) BGH'ye katılan şirketlerin eksik belge sunması ve bilahare bu eksik belgeleri tamamlayacaklarına dair taahhütte bulunmaları halinde kargo beyannamelerinin Tarafların gümrük idarelerince kabul edilebilmesi. Söz konusu firmalar, bu Protokol uyarınca, sevk edilen eşyaya ilişkin olarak ticaret odası veya eşdeğer sorumluluğa sahip diğer otoritelerce tasdik edilmiş, fatura değeri ve tarifeyi de içerir güvenli bilgiyi diğer taraf gümrük idaresine iletmek üzere devletlerinin gümrük idarelerine sunarlar. Madde 3 BGH’ye tabi olan ve ön bilgi çerçevesinde sadece taşıma belgelerinde (TIR Karnesi, Taşıma Belgesi, Hava Konşimentosu, CMR) yer alan bilgileri sağlayan firmalar aşağıda yer alan kolaylıklardan yararlanırlar: 1) Yapılacak belge kontrolünde sunulan belgelerin uygun olması halinde fiziki gümrük kontrolü yapılmayacaktır. Şayet fiziki gümrük kontrolü gerekirse, gümrük işlemleri yığılmaları azaltmak amacıyla en kısa sürede tamamlanacak ve rutin ve makul bekleme sürelerini aşmayacaktır; 2) BGH'ye katılan firmalara dış ticaret operasyonlarında banka garantisini kullanma imkanı; 3) BGH'ye katılan şirketlerin eksik belge sunması ve bilahare bu eksik belgeleri tamamlayacaklarına dair taahhütte bulunmaları halinde kargo beyannamelerinin Tarafların gümrük idarelerince kabul edilebilmesi. Madde 4 Taraflar, risk yönetimi sistemleri kullanarak Tarafların devletleri arasında sevk olunan mal ve araçların gümrük beyanı ve gümrük kontrolü sırasında bu Protokol çerçevesinde elde edilen ön bilgilerin kullanımını temin edeceklerdir. Madde 5 Taraflar, devletleri arasında sevk olunan mal ve araçlara ilişkin elektronik bilgi değişimi organizasyonu sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ulusal mevzuatları ile Birleşmiş Milletler, Dünya Gümrük Örgütü ve bilgi değişimine ilişkin uluslararası en iyi uygulamaların normlarını, standartlarını ve tavsiyelerini kullanacaktır. Madde 6 Bu Protokol çerçevesinde Taraflarca elde edilen bilgiler yalnızca gümrük gereklilikleri için kullanılabilir ve bilgiyi sağlayan Tarafın yazılı rızası olmadan üçüncü taraflara iletilemez. Madde 7 Taraflar, ulusal mevzuatları çerçevesinde bu Protokole yönelik ihlallere karşı gerekli tedbirleri alacak ve diğer tarafı bu ihlallerin yanı sıra bilgi değişimi sırasında Tarafların Devletleri arasında sevk olunan mal ve araçlara ilişkin verilerdeki farklılıklar ve yanlışlıklar hakkında bilgilendirecektir. Madde 8 Taraflar, aşağıdaki hususlarda doğrudan temas kurma hususunda yetkilendirilmiş gümrük görevlilerini ve gümrük birimlerini belirleyeceklerdir: - Bilgi değişimine dair teknik özellikler ile veri işleme ve iletme teknolojilerinin yanı sıra bilgi güvenliği gereklilikleri konularını geliştirme ve bu konularda uzlaşma; - Bu Protokol çerçevesinde Tarafların veri değişimi yaptıkları malların ve araçların tanımlanmasına ilişkin süreçlerin belirlenmesi; - Sevk olunan mallara ilişkin 2 inci ve 3 üncü maddelerde belirlenen verilerin değişimi; - Bu Protokolün uygulanmasından doğan teknik sorunların çözümlenmesi. Madde 9 Bu Protokol kapsamındaki bilgi değişimi teknolojilerini geliştirmek için Taraflar altı ay süreli olacak ve Tarafların karşılıklı yazılı rızası ile uzatılabilecek bir pilot proje organize eder ve uygularlar. - Bu Protokolün imzalanmasını takip eden 3 ay içerisinde Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşırlar: - Bilgi değişimine ilişkin temel teknolojik prensipler; - İletilecek verilerin listesi, yapısı ve formatı; - Veri güvenliği için gereklilikler; - Bu Protokol kapsamında veri transferine konu olacak mallara ve araçlara ilişkin belgelerin tanımlanması süreci; - BGH uygulaması çerçevesinde Taraflar arasında işbirliğine ilişkin organizasyonun süreci; - Pilot projeye ilişkin zaman çizelgeleri ve pilot projenin uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirler. Taraflar, pilot projeye başlamaya hazır olduklarını ve projede yer alacak gümrük idarelerinin listesini diğer Tarafa yazılı olarak iletir. Madde 10 Pilot projenin sonuçlarını müteakip, Taraflar sürekli bilgi değişimini organize etme aşamasına geçerler. Taraflar, sürekli bilgi değişimine başlamaya hazır olduklarına dair diğer Tarafı yazılı olarak bilgilendirirler. Madde 11 Bu Protokole ilişkin her türlü değişiklikler veya eklemeler, Tarafların karşılıklı yazılı rızası ile yapılabilir. Madde 12 Bu Protokolün yorumlanması veya uygulanmasında Taraflar arasında doğan anlaşmazlıkların çözümü, danışmalar ve müzakereler ile sağlanır. Madde 13 Bu Protokol, Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca yürürlüğe girmeye ilişkin son bildirimin diğer Tarafça alındığı tarihte yürürlüğe girer. Her bir Taraf, Protokolü sonlandırmaya ilişkin isteğini diğer Tarafa yazılı bir bildirim yapmak suretiyle bu protokolü sonlandırabilir. Bu durumda, söz konusu yazılı bildirimden 3 ay sonra Protokol sona erer. 18 Eylül 2008 tarihinde, Moskova'da, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde her biri eşit şekilde geçerli olmak üzere, orijinal 2 nüsha olarak imzalanmıştır. Türkçe ve Rusça metinler arasında uyuşmazlık olması halinde İngilizce metin geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Gümrük Müsteşarlığı Federal Gümrük Servisi Adına Adına M. EMİN ZARARSIZ A. BELIANINOV