• Anasayfa
  • |
  • TÜRK ULUSLARARASI GEMI SICILI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

TÜRK ULUSLARARASI GEMI SICILI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

17.09.2006 tarih ve 26292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 23.06.2000 tarih ve 24088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) TUGS bayrak şahadetnamesi tanzim edilen gemiler ve yatların TUGS’ne tescilinde, bayrak şahadetnamesi tanzim edildiği günden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahalli sicile başvurulması halinde gemi veya yatın Türkiye’ye gelmesi gerekmeksizin sicile kaydı yapılır. Bu süreden daha önce bir Türk limanına gelen gemiler ve yatların, süreye bakılmaksızın TUGS bayrak şahadetnamesi iptal edilir." Ayrıca, aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesi yürürlükten kaldırılmış, aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. "EK MADDE 1 – 2/12/2004 tarihli ve 5266 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; yurt dışından ithal etmiş olduğu 3.000 DWT ve üzerindeki ticari amaçla kullanılan her türlü yük ve açık deniz balıkçı gemileri ile 300 Groston üzerindeki yolcu ve özel maksatlı, özel yapılı gemilerini Milli Gemi Siciline tescil ettiren Türk uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, geçmişe yönelik hiçbir mali hak sağlamamak kaydıyla Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil ettirebilirler." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.ları