TOBB SEMINERI

Sayın Üyemiz, Odamızca, TOBB’un 16-17 Haziran 2003 günü Ankara’da düzenlemiş olduğu seminere katılınmıştır. Bu seminerde, ekte belirtilen Oda Seçimleri, Tahkim Şartnamesi, CE İşareti ve İş Kanunu konularında bilgi verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter 1- ODA VE BORSA SEÇİMLERİ Oda ve Borsaların organ seçimleri, 5590 sayılı Kanunun 17.04.1986 tarih, 3277 sayılı Kanunla eklenmiş Ek 7.nci maddesinde ve 09.09.1989 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiş bulunmaktadır. Oda ve borsaların organları; meslek komiteleri, meclis ve yönetim kurulundan ibaret olup, yasanın görev sürelerini düzenleyen hükümleri gereğince meslek komiteleri ile meclis üyeleri dört yılda, yönetim kurulu üyeleri ise iki yılda bir seçilmektedir. Anayasanın 135.nci maddesi hükmü uyarınca organ seçimleri yargı gözetiminde yapılmaktadır. 5590 sayılı Kanun, yargı gözetimi kavramına açıklık getirmiş, organ seçimlerinde mahalli ilçe seçim kurulu başkanı hakimi görevli kılmıştır. Bu seçimlerin dışında organların kendi başkan ve başkan vekillerini tayin ettikleri görev taksimleri vardır ve süreç tüm organların başkan ve başkan vekilleri için iki yıldır. Organ seçimleri, Yasanın Ek 7.nci maddesi hükmü gereğince Ekim ayında başlayıp, Kasım ayı içinde bitmektedir. 2003 yılı da Meslek Komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu seçimlerinin yenileneceği yıldır. Bu seçimlerle birlikte Oda ve Borsalar Birlik Genel Kurul Delegelerini, organların başkan ve başkan vekillerini de belirleyecektir. ORGAN SEÇİMLERİNDE UYGULANAN PROSEDÜR 1.1- Oda borsalarca hazırlanacak seçme ve seçilme ile yalnız seçme niteliğine haiz üyelerin listesi, 3 nüsha olarak seçim için tesbit edilecek tarihten en az 15 gün önce, kuruluşun bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanı hakime hakime tevdi edilir. Listelerde ticaret sicili no.ları (esnaf niteliğindeki borsa üyeleri için esnaf sicil no.ları) ilgili vergi dairesi ve mükellef sicil numaraları da yer alacaktır. 6.7.2000 tarihinde Yönetmelikte yapılan bir değişiklikle “Faaliyette bulunan oda ve borsalarda ilçe seçim kurulu hakime verilecek meslek komiteleri seçme ve seçilme listeleri üyelerin 6 ay önceki mensup oldukları meslek grupları esas alınarak düzenlenir” hükmü getirilmiştir. Bu çok önemli ve dikkate alınması gereken bir husustur. Hakimce onaylanan listeler, kuruluşun girişinde görünür bir yerde 3 tam iş günü ilan edilir. Bu süre içerisinde listelere yapılan itiraz hakim tarafından incelenir, 2 gün içinde kesin karara bağlanır. 1.2- Tespit olunan günde saat:09.00’dan 17.00’ye kadar gizli oyla meslek komitesi seçimi gerçekleştirilir. Seçim Hakim tarafından atanan 3 kişilik sandık kurulunun gözetiminde yapılır. Seçim sonuçları tutanakla tespit edilir, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır, bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle 2 tam işgünü ilan edilir. 2 günün sonunda hakim kesin sonuçları ilan eder, ilgili oda-borsaya, Bakanlığa ve Birliğe bildirir. Seçim kurulu ile hakimin ücretleri, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında Kanunda belirtilen hususlara göre oda borsalarca ödenir. Meslek komitelerine seçilecek üye sayıları, Organ Seçim Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilmiştir. Belirtilen sayı kadar asıl ve yedek üye seçilir. Komiteler, yargı gözetiminde olmaksızın seçimlerin kesinleşmesini müteakip 5 gün içinde, 2 yıl süreyle görev yapacak başkan ve başkan vekilini seçerler. - 2 - 1.3- Yine meslek komiteleri seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç 5 gün içinde yargı gözetiminde meclis üyeleri seçimleri yapılır.